Bodden, Paul

Dhr. P.P.A. Bodden is advocaat-partner bij Hekkelman Advocaten. Hij is werkzaam in de praktijkgebieden Agrarisch recht en Ruimtelijke ordening & Milieu. Daarnaast doceert hij regelmatig op de hiervoor genoemde terreinen en is werkzaam bij bestuursrechtelijke tijdschrift De Gemeentestem en het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

Milieu en ruimte in het buitengebied

In Milieu en Ruimte in het buitengebied gaat over het gebruik van ruimte in het landelijk gebied. Landbouw, natuur en diverse rode functies strijden om de ruimte in het buitengebied. In dit boek wordt aandacht besteed aan actuele thema’s op het snijvlak tussen milieu en ruimte in het landelijk gebied, te weten: stikstofdepositie en natuurbescherming, spuitzones, geurhinder van veehouderijen, milieueffectrapportage en bestemmingsplan en de plattelandswoning.

Lees verder
 • Onrechtmatige geurhinder?!

  02-02-2018

  [...] 20 december 2017 heeft de rechtbank Gelderland een uitspraak gedaan over onrechtmatige geurhinder (ECLI:NL:RBGEL:2017:6442). De uitspraak komt er kort gezegd op neer dat hoewel de veehouder in [...]

  Lees verder
 • Eerste uitspraak Raad van State over ‘Endotoxine toetsingskader 1.0’

  15-12-2017

  [...] zijn celwandresten van bacteriën. Inademing van endotoxinen kan leiden tot ontstekingen van de luchtwegen. Vanwege het ontbreken van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten ten [...]

  Lees verder
 • Bestemmingsplanregels en Natura 2000 (deel II)

  05-10-2017

  [...] ik reeds in een eerder blog aangaf, is het geen sinecure om een planregel te formuleren die de aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden uitsluit. In mijn blog van 30 [...]

  Lees verder
 • Ondernemer in ruste; illegaal in de bedrijfswoning?

  07-04-2017

  [...] een ondernemer zijn bedrijf staakt, maar in de bedrijfswoning blijft wonen, rijst de vraag of hij het bestemmingsplan overtreedt. Vanzelfsprekend hangt het antwoord op deze vraag af van het [...]

  Lees verder
 • Grondgebondenheid en bestemmingsplan

  20-01-2017

  [...] gezien de (nog steeds) voortdurende tendens tot schaalvergroting in de veehouderij, rijst regelmatig de vraag of een bedrijf nog wel 'grondgebonden' is als bedoeld in het bestemmingsplan. [...]

  Lees verder
 • Beoordeling van het woon- en leefklimaat: GGD-onderzoek of Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij?

  07-12-2016

  [...] haar uitspraak van 27 juni 2016 (ECLI:NL:RBOBR:2016:3384) overwoog de Rechtbank Oost-Brabant dat binnen Brabantse gemeenten sprake is van een vaste gedragslijn om met gebruikmaking van de [...]

  Lees verder
 • Bestemmingsplanregels en Natura 2000

  01-12-2016

  [...] mijn artikel 'Het bestemmingsplan voor het buitengebied en Natura 2000' (Agr.r. 2016, p. 5-10) wees ik er reeds op dat een bestemmingsplanregel die voorkomt dat de emissie toeneemt strikt genomen [...]

  Lees verder
 • Meldingsplicht in plaats van Nbw-vergunning

  11-11-2016

  [...] bedrijven die een stikstofdepositie veroorzaken die de grenswaarde van één mol per hectare per jaar niet overschrijdt, hebben sinds 1 juli 2015 – de datum van inwerkingtreding van [...]

  Lees verder
 • Raad van State behandelt eerste inhoudelijke beroepsgrond over het VGO-rapport

  25-10-2016

  [...] In mijn blog van gisteren, 17 oktober 2016, ging ik in op een uitspraak van de Raad van State van 12 oktober 2016 waarin het onderzoek 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden' (RIVM, 5 [...]

  Lees verder
 • Belanghebbende bij een bestemmingsplan gezien de resultaten van het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’?

  17-10-2016

  [...] In een eerder blog heb ik de resultaten van het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (RIVM, 5 juli 2016, kenmerk 2015 – 0058; hierna: ‘VGO-rapport’) aangestipt. De [...]

  Lees verder
 • Rechtmatige Verordening ruimte, toch schadevergoeding voor de veehouder

  29-09-2016

  [...] ontheffing Op 21 september 2016 heeft de Rechtbank Oost-Brabant een opvallende uitspraak gedaan. Het gaat om een nertsenhouder die zijn uitbreidingsplannen (een bouwblokvergroting tot 2,5 [...]

  Lees verder
 • Belanghebbende bij een omgevingsvergunning milieu; gevolgen van enige betekenis

  20-09-2016

  [...] 16 maart 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een nieuwe lijn uitgezet met betrekking tot de vraag wie een rechtstreeks betrokken belang heeft bij een [...]

  Lees verder
 • Spuitzones: 50 meter, tenzij

  07-09-2016

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State acht het niet onredelijk dat als vuistregel wordt gehanteerd dat tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid in de fruitsector, de [...]

  Lees verder
 • Geurhinder veehouderij; tamelijk slecht woon- en leefklimaat; motivering; (aangepaste) geurgebiedsvisie

  08-07-2016

  [...] mocht bij verlenen van een bouwvergunning de op dat moment van toepassing zijnde, in de aangepaste gebiedsvisie opgenomen, normen in aanmerking nemen omdat voldoende is gemotiveerd [...]

  Lees verder
 • Geurhinder veehouderij; tamelijk slecht woon- en leefklimaat; motivering; (aangepaste) geurgebiedsvisie

  07-07-2016

  [...] mocht bij verlenen van een bouwvergunning de op dat moment van toepassing zijnde, in de aangepaste gebiedsvisie opgenomen, normen in aanmerking nemen omdat voldoende is gemotiveerd [...]

  Lees verder
 • De plattelandswoning; van de regen in de drup!?

  21-08-2015

  [...] 1 januari 2013 is de wettelijke regeling voor de ‘plattelandswoning’ in werking getreden. De regeling komt erop neer dat het gemeentebestuur kan bepalen dat een bedrijfswoning behorend tot of [...]

  Lees verder
 • Passende beoordeling en saldering

  17-04-2015

  [...] 15 april 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) een belangrijke uitspraak gedaan over de passende beoordeling (ex artikel 19j van de [...]

  Lees verder
 • Plattelandswoning en luchtkwaliteit

  04-02-2015

  [...] heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de zogeheten ‘plattelandswoning’ (AbRS 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:236). Essentie Een [...]

  Lees verder
 • Maatlat Duurzame Veehouderij. Grote gevolgen voor onder andere Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

  21-01-2015

  [...] haar uitspraak van vandaag met betrekking tot het bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Reusel-De Mierden heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de [...]

  Lees verder
 • Veehouderij en Gezondheid Omwonenden; nieuwe inzichten

  23-Jun-2017

  Op 16 juni 2017 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken het rapport 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies): analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen' aangeboden aan de Tweede Kamer.

  Lees verder
 • Drastische beleidswijziging voor de Noordbrabantse veehouderij

  16-Jun-2017

  Op 14 juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hun voorstel gepresenteerd voor een maatregelenpakket dat versneld moet leiden tot een zorgvuldige veehouderijsector in Brabant. De maatregelen zijn gericht op mestbewerking, regulering van de veedichtheid (via 'staldering'), reductie van de ammoniakuitstoot (strengere emissie-eisen, ook voor rundvee en geiten, en geen interne saldering) en aanscherping van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV).

  Lees verder
 • Blogserie Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening: deel 3 maximale planologische mogelijkheden

  9-Jun-2017

  Zoals ik in mijn vorige blog reeds heb behandeld, dient aan de hand van de maximale planologische mogelijkheden die een bestemmingsplan biedt, beoordeeld te worden of dat bestemmingsplan significante effecten kan hebben voor de waarden waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen.

  Lees verder
 • VGO-onderzoek: op korte termijn nieuwe onderzoeksresultaten

  2-Jun-2017

  De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat in het spoor van het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (VGO) spoedig nieuwe resultaten bekend worden gemaakt.

  Lees verder
 • Nieuw toetsingskader voor geurhinder van veehouderijen (deel I)

  12-May-2017

  Dat het toetsingskader voor geurhinder van veehouderijen zal worden gewijzigd, is wel zeker. Hoe precies en wanneer is vooralsnog onduidelijk. Twee ontwikkelingen zijn relevant: 1) de conclusies en aanbevelingen van de bestuurlijke werkgroep Evaluatie regelgeving geurhinder door veehouderijen en 2) het Besluit kwaliteit leefomgeving (dat tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking zal treden). In dit blog ga ik in op de conclusies en aanbevelingen van de werkgroep. In een tweede blog kom ik terug op het Besluit kwaliteit leefomgeving.

  Lees verder
 • Ook Overijssel zet in op verduurzaming

  13-Apr-2017

  Provinciale Staten van Overijssel hebben gisteren, 12 april 2017, de Omgevingsvisie 2017 en de Omgevingsverordening Overijssel 2017 vastgesteld. Voor de veehouderij is van belang dat hiermee het reconstructiebeleid is verlaten.

  Lees verder
 • Interimwet veedichte gebieden

  12-Apr-2017

  Het ontwerpwetsvoorstel 'Interimwet veedichte gebieden' 1) is gisteren, 11 april 2017, vrijgegeven voor de internetconsultatie. Het wetsvoorstel bevat instrumenten om maatregelen te nemen voor gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de veehouderij. Het wetsvoorstel introduceert bevoegdheden voor provincies om in voorkomend geval voor het betreffende gebied grenzen aan de omvang van de veehouderij te stellen. Het betreft een interimwet, omdat wordt geanticipeerd op de invoering van de Omgevingswet.

  Lees verder
 • Wijziging Noordbrabantse Verordening Ruimte

  31-Mar-2017

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 10 maart 2017 het ontwerp van de 'Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017' vastgesteld. De ontwerpwijziging ligt met ingang van 17 maart 2017 ter inzage voor een periode van vier weken. Gedurende deze periode kan een ieder een inspraakreactie bij Gedeputeerde Staten indienen. De meest in het oog springende wijzigingen zijn de volgende.

  Lees verder
 • Natura 2000 en bestemmingsplan; externe saldering nog mogelijk?

  10-Feb-2017

  Op 1 juli 2015 is de wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (thans: Wet natuurbescherming) in werking getreden, waarmee de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven is geroepen (zie nader over de PAS mijn blog ‘Pilotzaken PAS, prejudiciele vragen?’). 1)

  Lees verder
 • Update Gelders Plussenbeleid

  3-Feb-2017

  Het op 12 juli 2016 door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerp-actualisatieplan Omgevingsverordening Gelderland bevat een ontwerp voor het Gelders Plussenbeleid. Op 15 februari 2017 vergaderen Provinciale Staten hier weer over. Met het Gelders Plussenbeleid zet de provincie Gelderland, in navolging van onder meer de provincies Noord-Brabant (Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij) en Groningen (Groninger Verdienmodel), in op 'verduurzaming van de veehouderij'.

  Lees verder
 • Ammoniakbeleid niet effectief!?

  28-Jan-2017

  Op 24 januari 2017 is het rapport 'Ammoniak in Nederland, Enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen' (J.C. Hanekamp e.a., 2017) gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het rapport bevat meer dan de kritische kanttekeningen die de titel doet vermoeden. De conclusies van het rapport zijn op z'n minst verrassend te noemen. Ik realiseer me echter dat over de juistheid van de conclusies het laatste woord nog niet gezegd is. Wat staat er in het rapport?

  Lees verder
 • Driftreductieplicht uitgesteld

  19-Dec-2016

  Op 18 juli 2016 1) blogde Renske van Dreumel over de Voorpublicatie van het Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Stcrt. 2016, 32229). Op grond van het voorgestelde nieuwe artikel 3.78a van het Activiteiten-besluit milieubeheer wordt het verplicht bij het toepassen van gewasbeschermings-middelen te spuiten met een driftreductie van 75%. Deze driftreductieplicht is algemeen en geldt niet alleen (meer) voor spuiten bij watergangen. Bedoeling was dat (ook) deze driftreductieplicht per 1 januari 2017 in werking zou treden.

  Lees verder
 • Pilotzaken PAS: prejudiciële vragen?

  9-Dec-2016

  Afgelopen dinsdag, 6 december 2016, bespraken wij tijdens een expertmeeting van ons kantoor de pilotzaken over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Op 30 november 2016 en 1 december 2016 vonden de zittingen in deze pilotzaken plaats. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State opperde de mogelijkheid van het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie en noemde zelfs al de onderwerpen waar de vragen op zouden kunnen zien, namelijk:

  Lees verder
 • Update Wet natuurbescherming

  11-Nov-2016

  Op 1 januari 2017 zullen de Wet natuurbescherming en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving (het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming) in werking treden.

  Lees verder
 • Gewijzigde ammoniak- en geuremissiefactoren per 1 oktober 2016

  29-Sep-2016

  Op 1 oktober 2016 treden de gewijzigde Regeling ammoniak en veehouderij en de gewijzigde Regeling geurhinder en veehouderij in werking (Stcrt. 2016, nr. 49500 en Stcrt. 2016, 49498). Het betreft grotendeels administratieve wijzigingen. Het meest in het oog springt de wijziging voor huisvestingssystemen voor vleeskuikens. Dat betreft wel een inhoudelijke wijziging.

  Lees verder
 • Gelders Plussenbeleid

  3-Aug-2016

  In navolging van de provincie Noord-Brabant (op basis van de Verordening ruimte 2014) en de provincie Groningen (vooralsnog op basis van een convenant) gaat ook de provincie Gelderland duurzaamheidsregels voor veehouderijen in de ruimtelijke ordening introduceren. De besluitvorming door Provinciale Staten staat gepland voor 14 december 2016. Wat weten we nu al?

  Lees verder
 • Onderzoeksresultaten veehouderij en gezondheid omwonenden bekend

  7-Jul-2016

  De uitkomsten van het driejarig onderzoek van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR en NIVEL, naar de gevolgen van de veehouderij voor de gezondheid van omwonenden zijn vandaag bekend gemaakt. Een greep uit de resultaten:

  Lees verder
 • Veehouderij en volksgezondheid

  6-Apr-2016

  Op 5 april 2016 heeft minister Schippers Kamervragen beantwoord over het thema ‘veehouderij en volksgezondheid’.

  Lees verder
 • Het bestemmingsplan voor het buitengebied en Natura 2000

  1-Jan-2016

  De afgelopen jaren heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een groot aantal bestemmingsplannen voor het buitengebied (deels) vernietigd vanwege strijd met art. 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw) dan wel een daarmee verband houdend ‘MER-gebrek’.

  Lees verder
 • De Wet geurhinder en veehouderij: geen rustig bezit

  26-Oct-2015

  Geurhinder afkomstig van dierenverblijven wordt sinds 1 januari 2007 beoordeeld op basis van de Wet geurhinder en veehouderij, de Regeling geurhinder en veehouderij en het programma V-Stacks. Samen met de hierover gevormde jurisprudentie, is sprake van een duidelijk kader. Als het aan de bestuurlijke werkgroep Evaluatie regelgeving geurhinder door veehouderijen ligt, gaat dit systeem spoedig op de schop.

  Lees verder

Auteurs

Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Acht, Ton van
Aedes
Aerts, Robin
Albers, Albert
Alberts-Derks, Mieke
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Beek, Frank van
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Mathilde de
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Bollen, Bart
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bruijnen, Anne
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Casimir, Tanja
Cate, Flip ten
Ceulen, Esther
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Crombach,Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Ridder, H.A.J
Dekker, Heidi
Delden, Arjan van
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Dianne Jennissen
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Donkersloot, Raphaël
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Euler - van Hulst, Karolina
Evens, Robin
Feenstra, Lieke
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
G32
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Geonovum
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der Gouw
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Granneman, Jan
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijst, Ivo van
Helvoirt, Kees van
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Horst, Sanne van der
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
IPO
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortmann, Tijn
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Loo, Arjan
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lucassen, Robert
Lurks, Marco
Mak, Annette
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Mazzola, Albertine
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
NEPROM
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijendaal, Maarten van
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Norde, Coline
Nuiten, Pieter
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Omgevingswetportaal
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Peter
Paassen, Henk van
Pals, Miranda
PBL
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Pijnenburg, Geert
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Raad van State
Radstaak, Manouk
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Rijksoverheid
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands, Daniëlle
Rondhuis, Merle
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus-van der Velde, Monique
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schippers, Liesbeth
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verhaegh, Coen
Vermeulen, Marleen
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
VNG
VNG
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Wallage, Bastiaan
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Wingens, Rut
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Maaike de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Wouter van de Wetering
Wylick, Nina van
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte