Herder, Paul

Paul is sinds 2008, met een uitstap naar de advocatuur, verbonden aan Gloudemans. Hij is gespecialiseerd in planschade en nadeelcompensatie. Hij is ook voorzitter schadecommissie Buitenring bij Parkstad Limburg.

Handboek Natuurbeschermingsrecht

Het Handboek Natuurbeschermingsrecht geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern van de Wet natuurbescherming, maar blijft wel steeds praktisch en voor de praktijk toepasbaar. In dit handboek wordt niet alleen de parlementaire geschiedenis beschreven ter toelichting op de nieuwe wet, maar daar waar de jurisprudentie onder de oude wettelijke systemen relevant blijft, wordt deze eveneens besproken.

Lees verder
 • Hoge Raad: Wet verbod pelsdierhouderij niet onrechtmatig

  23-12-2016

  [...] 15 januari 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij in werking getreden. Onder meer de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) heeft het verbod bij de rechter bestreden. Na uitspraken [...]

  Lees verder
 • Gemeentelijk kapverbod voor bomen in het buitengebied? Het vervolg.

  09-12-2016

  [...] mijn blog van 16 oktober 2015 schreef ik over het (voorlopige) lot van de "heilige" zomereik in de gemeente Goirle. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van [...]

  Lees verder
 • Koeien moeten de weg aan een touwtje oversteken: schade wordt beperkt vergoed

  24-11-2016

  [...] melkveehouder in de gemeente Maasdriel liet zijn koeien weiden aan weerszijden van een lokale weg. Om de weide te bereiken liet de melkveehouder zijn koeien twee maal per dag onder toezicht de [...]

  Lees verder
 • Hoe intensief mag een recht van overpad worden gebruikt?

  21-10-2016

  [...] erfdienstbaarheid is een zakelijk recht om van eigendom van een ander gebruik te mogen maken. De meest bekende vorm daarvan is het recht van overpad. De grondeigenaar is verplicht de gerechtigde [...]

  Lees verder
 • Wanneer is er sprake van voorzienbaarheid bij planschade?

  15-07-2016

  [...] komt niet voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van voorzienbaarheid. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') hanteert als uitgangspunt dat [...]

  Lees verder
 • Onteigening: Hoge Raad oordeelt over wederbelegging en waardevermindering/vergoeding bij bodemverontreiniging

  08-07-2016

  [...] gemeente Tiel heeft ten behoeve van de ontwikkeling van een woonwijk een perceel onteigend. Het geschil gaat nog enkel over de hoogte van de schadeloosstelling. Het perceel (een braakliggend [...]

  Lees verder
 • Onteigening: Hoge Raad oordeelt over wederbelegging en waardevermindering/vergoeding bij bodemverontreiniging

  07-07-2016

  [...] gemeente Tiel heeft ten behoeve van de ontwikkeling van een woonwijk een perceel onteigend. Het geschil gaat nog enkel over de hoogte van de schadeloosstelling. Het perceel (een braakliggend [...]

  Lees verder
 • Koop woonboerderij: bijbehorend weiland ernstig verontreinigd door asbest

  01-06-2016

  [...] boerderijen worden vaak verkocht als woonboerderij. In sommige gevallen valt de koop tegen en blijkt van de aanwezigheid van allerlei gebreken. Vaak hangen die samen met het [...]

  Lees verder
 • Verslechterde bereikbaarheid percelen: tegemoetkoming in de schade?

  20-05-2016

  [...] melkveehouder in de provincie Friesland stelt schade te hebben geleden als gevolg van de verbreding van een kanaal. De melkveehouder pacht drie percelen grasland die worden bereikt door het [...]

  Lees verder
 • Is een nieuw agrarisch bedrijf in het buitengebied een normale maatschappelijke ontwikkeling?

  22-04-2016

  [...] buitengebied is een oase van rust. Althans dat is het ideaalbeeld dat woningeigenaren in het buitengebied vaak hebben. De vestiging van een agrarisch bedrijf op korte afstand van hun woning [...]

  Lees verder
 • Onteigening: eliminatie bij de bepaling van de werkelijke waarde

  30-01-2015

  [...] deze nieuwsbrief brengen wij twee uitspraken onder uw aandacht, waarin de vraag aan de orde komt of bij de bepaling van de werkelijke waarde van het onteigende een bestemming moet worden [...]

  Lees verder
 • Landbouwhuisdier - Wet plattelandswoningen

  21-05-2014

  [...] deze nieuwsbrief brengen wij de uitspraak van de Afdeling van 21 mei 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:1783) onder uw aandacht. In deze uitspraak wordt nader ingegaan op het begrip ‘landbouwhuisdier’ uit [...]

  Lees verder
 • Mededeling leges planschade

  14-05-2014

  [...] deze nieuwsbrief brengen wij de uitspraak van de Afdeling van 14 mei 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:1780) onder uw aandacht. In deze uitspraak komt de mededeling omtrent het betalen van een recht [...]

  Lees verder
 • Overgangsrecht Wab – relativiteitsvereiste

  [...] deze nieuwsbrief brengen wij de uitspraak van de Afdeling van 14 mei 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:1734) onder uw aandacht. In deze uitspraak komt de toepassing van het relativiteitsvereiste aan de [...]

  Lees verder
 • Sanering asbestdaken: in 2017 € 10 miljoen euro extra beschikbaar

  28-Apr-2017

  Voor de verwijdering van een asbestdak kan subsidie worden aangevraagd. Met het oog op het verbod van asbestdaken per 2024, hoopt staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) met de subsidieregeling eigenaren te stimuleren om asbestdaken nu al te saneren. Voor het jaar 2017 is een subsidieplafond vastgesteld van € 15 miljoen euro. De subsidieregeling blijkt echter zodanig populair te zijn dat het subsidieplafond al in april 2017 in zicht is gekomen. Wat gebeurt er met aanvragen die dit jaar nog worden ingediend? Wordt er nog subsidie uitgekeerd?

  Lees verder
 • Schadevergoeding voor eigenaar van asbestdak?

  10-Feb-2017

  Met ingang van 2024 worden asbestdaken verboden. Dit volgt uit de voorgenomen wijzigingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de Wet Milieubeheer. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft de regering geadviseerd over deze wijzigingen. De Raad van State adviseert om een specifieke vergoedingsregeling in het leven te roepen voor benadeelde eigenaren van asbestdaken. Neemt staatssecretaris Dijksma het advies over?

  Lees verder
 • Weeffout in meststoffenregelgeving?

  3-Feb-2017

  De Meststoffenwet regelt op onder meer welke gronden meststoffen mogen worden aangebracht. Op landbouwgronden is het aanbrengen van meststoffen toegestaan mits die gronden in het kader van een normale bedrijfsvoering bij het bedrijf in gebruik zijn. Ook op bosgronden is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om meststoffen aan te brengen (en tellen die gronden mee voor de gebruiksruimte). Kort gezegd is het toegestaan om op gronden voor commerciële bosbouw mest aan te brengen en op de overige bosgronden niet. Commerciële bosgronden zijn volgens de uitvoeringsregeling Meststoffenwet enkel bosgronden waarvoor op grond van de Boswet vrijstelling is gekregen van de meldings- en herplantplicht. Per 1 januari 2017 is de Boswet echter vervallen. Hoe zit dat nu?

  Lees verder
 • Boswet gaat op in de Wet natuurbescherming, wat verandert er?

  27-Dec-2016

  Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. De Wet natuurbescherming vervangt het huidige wettelijke stelsel voor de bescherming van de natuur zoals dat is opgenomen in onder meer de Boswet. Geconstateerd is dat het huidige systeem in de Boswet goed functioneert. Het bestaande instrumentarium uit de Boswet wordt dan ook hoofdzakelijk gehandhaafd. Op enkele punten wijzigt de systematiek. Wat zijn de veranderingen?

  Lees verder
 • Uitkoop woningen onder hoogspanningsleiding

  11-Nov-2016

  Minister Kamp (Economische Zaken) probeert een einde te maken aan bewoning loodrecht onder hoogspanningsverbindingen. De minister laat gemeenten op kosten van het rijk woningen aankopen die direct onder een hoogspanningsleiding liggen. Ondanks dit nieuwe aankoopbeleid wordt door de minister benadrukt dat wonen onder een hoogspanningsleiding veilig is. Het plan om woningen aan te kopen is ontstaan vanuit de maatschappelijke wens om eigenaren en bewoners in bestaande situaties tegemoet te komen. De minister heeft een conceptregeling opgesteld waarin de uitkoop van woningen wordt geregeld. In welke gevallen komt een woning voor uitkoop in aanmerking en voor welke prijs?

  Lees verder
 • Kunnen appartementsgerechtigden hun landgoed laten rangschikken op grond van de Natuurschoonwet 1928?

  5-Aug-2016

  Eigenaren van landgoederen kunnen gebruik maken van verschillende fiscale faciliteiten op grond van de Natuurschoonwet 1928. Om gebruik te kunnen maken van die fiscale faciliteiten moet het landgoed gerangschikt zijn. In de Natuurschoonwet 1928 is opgenomen dat niet alleen de eigenaar van een onroerende een landgoed kan laten rangschikken. Ook de vruchtgebruiker en de erfpachter komen daarvoor in aanmerking. Hoe zit dat met appartementsgerechtigden? Kunnen appartementsgerechtigden hun onroerende zaak laten rangschikken op grond van de Natuurschoonwet 1928?

  Lees verder
 • Subsidie sloop en ombouw pelsdierhouderijen

  2-May-2016

  In de Wet verbod pelsdierhouderij was het al aangekondigd, maar nu is het er toch eindelijk (bijna). Bij brief van 15 april 2016 is door staatssecretaris Van Dam het ontwerp voor de subsidieregeling aan de Tweede Kamer toegezonden. In deze regeling is opgenomen in welke gevallen subsidie wordt verstrekt voor de kosten van sloop en ombouw van pelsdierhouderijen

  Lees verder
 • Is verplaatsing van een pelsdierhouderij toegestaan?

  18-Apr-2016

  Op 15 januari 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij in werking getreden. Onder meer de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) heeft het verbod bij de rechter bestreden. Na uitspraken van de rechtbank en het gerechtshof ligt de zaak inmiddels bij de Hoge Raad. Of de wet van kracht zal blijven, zal afhangen van het oordeel van de Hoge Raad. Ondanks dat nog niet definitief bekend is of de wet in stand zal blijven, moeten pelsdierhouders op dit moment aan de wet voldoen. In de wet is opgenomen dat het verboden is een pelsdier te houden of doden. Bestaande bedrijven kunnen gebruik maken van de overgangstermijn tot 1 januari 2024. Een nieuwe pelsdierhouderij beginnen is niet toegestaan. Hoe zit dat met een verplaatsing? Is dat ook verboden?

  Lees verder
 • Beweidingsverbod: tegemoetkoming in de schade?

  8-Apr-2016

  Als gevolg van regelgeving van waterschappen kan een landbouwer schade lijden. Een voorbeeld daarvan is de waardedaling van gronden (of van een erfpachtrecht) in het geval een waterschap in de keur een beweidingsverbod opneemt voor dijkpercelen. De mogelijkheden voor het gebruik van deze percelen worden door zo’n verbod immers beperkt. Komt deze schade voor vergoeding in aanmerking?

  Lees verder
 • Gemeentelijk kapverbod voor bomen in het buitengebied?

  16-Oct-2015

  Niet iedereen staat er altijd bij stil, maar in veel gevallen is het verboden om zonder omgevingsvergunning (eerder: kapvergunning) bomen te kappen. Dit geldt in het bijzonder voor bomen in de bebouwde kom. Of een omgevingsvergunning is vereist, volgt uit een gemeentelijke verordening (bijvoorbeeld de Kapverordening of de Algemeen Plaatselijke Verordening: APV). De gemeentelijke verordening kan ook van toepassing zijn op bomen in het buitengebied. In welke gevallen kan de gemeenteraad het kappen van bomen in het buitengebied beperken?

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte