Schuwer, Olaf

Olaf Schuwer is een specialist in gemeentelijk bestuurs- en omgevingsrecht. Hij is een kleine 30 jaar onafgebroken werkzaam geweest in de gemeentelijke wereld, in een veelheid aan adviserende en leidinggevende functies, waaronder die van gemeentesecretaris en raadsgriffier. Sinds 2009 is hij zelfstandig gevestigd opleider/adviseur.

Bestuursrechtspraak op thema 2015

Bestuursrechtspraak op thema biedt een actueel naslagwerk waarin snel en adequaat het antwoord op concrete algemeen-bestuursrechtelijke vragen wordt gegeven. Het boek brengt aan de hand van een groot aantal uitspraken de actuele stand van de rechtspraak fijnmazig in kaart. Actuele en verrassende ontwikkelingen worden uitgelicht.

Lees verder
 • Hoe stuitend is de opschorting van de invordering?

  03-01-2016

  [...] last onder dwangsom kent een begunstigingstermijn. Als deze voorbij is, en de last is niet (volledig) uitgevoerd, is de aan de last verbonden dwangsom van rechtswege verbeurd. En moet binnen 6 [...]

  Lees verder
 • Motie: hoe een goed idee vastloopt bij de Afdeling bestuursrechtspraak; over do’s en don’ts in en om de raadzaal

  28-12-2015

  [...] vaker gaat de besluitvorming over een bestemmingsplan gepaard met een of meer moties. De motie is een van de meest toegepaste raadsinstrumenten. Het vindt zijn basis in het ongeschreven [...]

  Lees verder
 • Verklaring van geen bedenkingen: wie controleert de gemeenteraad?

  05-10-2015

  [...] laat Gemeentewet een koprol maken De Wabo kent de figuur van “Verklaring van geen bedenkingen” (vvgb). Deze wordt genoemd in artikel 2.27, waarbij artikel 2.20a imperatief voorschrift dat een [...]

  Lees verder
 • Proceskostenvergoeding: wie vallen in de prijzen?

  27-08-2015

  [...] een bezwaar- of beroepsprocedure wordt gevoerd met gebruikmaking van een rechtsbijstandverlener, is onder voorwaarden proceskostenvergoeding mogelijk. In bezwaar vindt dit plaats als het [...]

  Lees verder
 • Ongedateerde foto’s en gegevens website valide bevonden om tot invordering verbeurde dwangsom over te gaan.

  09-07-2014

  [...] omstandigheden zijn ongedateerde foto’s en websitegegevens deugdelijke en controleerbare gegevens die kunnen dienen als onderbouwing voor de vaststelling dat niet aan een last onder dwangsom [...]

  Lees verder
 • Afhankelijk van de feitelijke situatie is de concurrent belanghebbende met inachtneming van een zekere geografische begrenzing.

  27-06-2013

  [...] wiens concurrentiebelang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, is belanghebbende. Dit is bij bestemmingsplannen slechts het geval indien de onderneming in hetzelfde verzorgingsgebied en [...]

  Lees verder
 • Belangen Wet geurhinder en veehouderij niet buitengesloten door relativiteitseis.

  04-06-2013

  [...] Wet geurhinder en veehouderij heeft tot doel om zowel de belangen van de omwonenden bij een goed woon- en leefklimaat als de belangen van bedrijven bij een ongehinderde bedrijfsuitoefening te [...]

  Lees verder
 • Onvoldoende motivering niet-gegrondheid zienswijze gepasseerd met toepassing van (verruimd) artikel 6:22 Awb. Afdeling kiest voor royale toepassing vernieuwd wetsartikel.

  11-05-2013

  [...] aannemelijk is dat geen belangen zijn benadeeld door onvoldoende te motiveren waarom zienswijze niet wordt overgenomen, kan met toepassing van artikel 6:22 Awb aan dit gebrek worden [...]

  Lees verder
 • Informele vereniging zonder regelmatige ledenvergaderingen geen belanghebbende in de zin van artikel 1:2 lid 3 Awb.

  23-04-2013

  [...] informele vereniging moet aan een aantal vereisten voldoen om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt. Eén van die vereisten is dat met regelmaat ledenvergaderingen worden gehouden. [...]

  Lees verder
 • Belanghebbende bij verkeersbesluit

  17-04-2013

  [...] belanghebbende te kunnen zijn bij een verkeersbesluit, moet de appellant een belang hebben waarmee hij zich onderscheidt van andere gebruikers van de desbetreffende weg. Feiten Het college van [...]

  Lees verder
 • Ontvankelijkheid zienswijze ingeval deze is ingediend langs niet-opengestelde elektronische weg.

  14-03-2013

  [...] het formulier dat appellant digitaal heeft verzonden valt af te leiden dat daarmee beoogd is een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpplan en de ontwerpomgevingsvergunning. Dit formulier is [...]

  Lees verder
 • Achterwege laten van terinzagelegging van voor beoordeling ontwerpbesluit essentiële stukken leidt niet tot vernietiging van genomen besluit. Van potentieel beroepsgerechtigden wordt actieve(re) houding verwacht.

  27-02-2013

  [...] in ontwerpbesluit stukken worden genoemd doch niet ter inzage worden gelegd, wordt van potentieel beroepsgerechtigden verwacht dat zij actief de betreffende stukken opvragen teneinde de [...]

  Lees verder
 • Belanghebbende bij auteursrecht.

  14-02-2013

  [...] is belanghebbende als de mogelijkheden die het besluit creëert tot aantasting van het auteursrecht leidt. Feiten Bij besluit van 14 februari 2013 stelde de gemeenteraad het [...]

  Lees verder
 • Ontvankelijkheid in beroep van stichting die is opgericht na de zienswijzentermijn. Bundeling van belangen.

  14-02-2013

  [...] zienswijzentermijn opgerichte rechtspersoon, die de werkzaamheden voortzet van informele vereniging, ontvankelijk in beroep ingeval doel van de rechtspersoon het voortzetten van de werkzaamheden [...]

  Lees verder
 • Hoe mag en moet een bestuursorgaan handelen als een zienswijze niet volgens de daarvoor geldende voorschriften is ingediend?

  31-01-2013

  [...] staat een bestuursorgaan vrij om de inhoud van een zienswijze die niet is ingediend volgens de daarvoor geldende voorschriften ambtshalve in zijn overwegingen te betrekken. De indiener van de [...]

  Lees verder
 • Status elektronisch ingediende zienswijze

  23-01-2013

  [...] met een bij een bevoegd bestuursorgaan ingekomen e-mailbericht is beoogd een bezwaar of administratief beroepschrift in te dienen, mag het bestuursorgaan het bezwaar of beroep pas [...]

  Lees verder
 • ESA heeft kennisgeving gedaan van de overbrenging van afgewerkte olie naar North Refinery, waarbij de afvalstoffen de nuttige toepassing R9 (herraffinage van olie en ander hergebruik van olie) zullen ondergaan. North Refinery en ESA stellen dat het resultaat van deze bewerking een zogenoemde basisolie is.

  08-01-2013

  [...] wiens concurrentiebelang rechtstreeks is betrokken bij een besluit, is belanghebbende. Dit is bij bestemmingsplannen slechts het geval als de concurrerende vastgoedeigenaar in hetzelfde [...]

  Lees verder
 • Niet naar voren brengen zienswijze verschoonbaar als belofte inzake toezenden relevante informatie niet wordt nagekomen.

  06-11-2012

  [...] niet aannemelijk is gemaakt dat een toegezegde brief met o.a. informatie over de terzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan is verzonden door de gemeente, wordt het niet naar voren [...]

  Lees verder
 • Onvoldoende gespecificeerde c.q. duidelijke last onder dwangsom kan tot gevolg hebben dat geen dwangsom wordt verbeurd.

  01-11-2012

  [...] een last onder dwangsom tot doel heeft, een complex aan overtredingen te doen beëindigen, is het voor het bestuursorgaan zaak om goed stil te staan bij de formulering van de te nemen [...]

  Lees verder
 • Ontvankelijkheid zienswijze ingeval deze na afloop van de zienswijzentermijn wordt ontvangen.

  01-11-2012

  [...] via PostNL verzonden poststuk i wordt n ieder geval geacht tijdig ter post te zijn bezorgd als het de eerste of tweede werkdag na de laatste dag van de zienswijzentermijn is ontvangen, tenzij op [...]

  Lees verder
 • Beoogde huurders van grond in uitwerkingsplan belanghebbende bij vaststelling van dit plan.

  25-09-2012

  [...] omstandigheden zijn beoogde huurders van gronden in uitwerkingsplan belanghebbenden bij besluit tot vaststelling van dit plan. Daaraan doet niet af dat zij geen grond in het plan in eigendom [...]

  Lees verder
 • Van een ontwerp-besluit moet ten minste op één, niet-elektronische, geschikte wijze worden kennis gegeven

  29-08-2012

  [...] er belanghebbenden zijn bij een besluit dat wordt voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb, kan niet worden volstaan met een kennisgeving van het ontwerpbesluit in een [...]

  Lees verder
 • De concurrent als belanghebbende

  18-07-2012

  [...] wiens concurrentiebelang rechtstreeks is betrokken bij een besluit, is belanghebbende. Dit geldt ongeacht de vraag welke rol het concurrentiebelang bij het nemen van dit besluit inhoudelijk [...]

  Lees verder
 • Digitale ondertekening beroepschrift in strijd met artikel 6:5 Awb.

  12-07-2012

  [...] (hoger)beroepschrift dat schriftelijk wordt ingediend moet zijn voorzien van een fysieke ondertekening. Feiten Bij besluit van 12 juli 2012 weigerde het college aan wederpartij een [...]

  Lees verder
 • Indiening zienswijze via gemeentelijke brievenbus: wat is de datum van ontvangst?

  28-06-2012

  [...] zienswijzen in de brievenbus van het gemeentehuis worden gedeponeerd, wordt ervan uit gegaan dat de zienswijzen zijn binnengekomen op de datum die is vermeld op het stempel dat er bij [...]

  Lees verder
 • De weigerachtige eigenaar en de gevolgen voor de aanvraag van de al dan niet belanghebbende huurder.

  26-06-2012

  [...] aanvrager van een omgevingsvergunning is volgens vaste rechtspraak belanghebbende bij een besluit op die aanvraag, tenzij aannemelijk is dat het bouwplan nimmer kan worden verwezenlijkt. Het feit [...]

  Lees verder
 • Ontgronding om meer ruimte te geven aan de Maas. Naburige percelen worden niet daardoor niet vernat

  07-06-2012

  [...] peil in de Maas wordt verhoogd. Daartoe komen stroken landbouwgrond onder water. Deze worden aangekocht en ingericht is als natuurgebied. De ontgrondingsvergunning dient ervoor op de bouwvoor te [...]

  Lees verder
 • Geen zienswijze: gevolgen ontvankelijkheid in beroep

  24-05-2012

  [...] rechtsverkrijging onder algemene titel doet er niet aan af dat belang van appellant eerst nadien bij het reeds in procedure gebrachte plan betrokken raakte. In dat geval kan een appellant [...]

  Lees verder
 • Invordering verbeurde dwangsom: wanneer matigen?

  04-05-2012

  [...] in bijzondere omstandigheden kan geheel of gedeeltelijk van invordering worden afgezien. Het is ter beoordeling van de rechter of die aanwezig zijn. Het enkele feit dat gedeeltelijk aan de [...]

  Lees verder
 • Gevolgen van uiteindelijk verleende omgevingsvergunning voor invordering verbeurde dwangsom.

  12-04-2012

  [...] aangevraagde en ontvangen omgevingsvergunning geen bijzondere omstandigheid om af te zien van invordering van lopende de procedure verbeurde dwangsom. Feiten Appellant had zonder [...]

  Lees verder
 • Invordering van verbeurde dwangsom in verband met een overtreding die plaatsvond vóór 1 juli 2009, waarvan de handhaving in de vorm van een vooraankondiging wordt aangekondigd vóór 1 juli 2009, geschiedt met toepassing van het voor die datum geldende recht.

  15-02-2012

  [...] burgerlijke rechter is bevoegd als het gaat om een geschil omtrent invordering van een verbeurde dwangsom als het gaat om handhaving van een vóór 1 juli 2009 gepleegde overtreding en waarbij vóór [...]

  Lees verder
 • Intrekken omgevingsvergunning wanneer daarvan geen gebruik wordt gemaakt ook gerechtvaardigd wanneer aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor ander bouwwerk dat in nauw verband staat met reeds vergunde bouwwerken.

  08-02-2012

  [...] enkele omstandigheid dat de houder van een omgevingsvergunning niet aannemelijk weet te maken dat hij alsnog binnen korte termijn daarvan gebruik zal maken, vormt een redelijk belang dat ten [...]

  Lees verder
 • Geen start beroepstermijn doordat besluit niet op de voorgeschreven wijze ter inzage is gelegd

  24-01-2012

  [...] artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken. Ingevolge artikel 6:8, vierde lid, vangt de termijn voor het indienen van een beroepschrift [...]

  Lees verder
 • Prematuur bezwaar uitsluitend ontvankelijk als wordt voldaan aan de vereisten als genoemd in artikel 6:10 Awb.

  24-01-2012

  [...] zienswijze die wordt ingediend in het kader van de voorbereiding van een besluit dat deel uitmaakt van een “keten” van besluiten, betrekking hebbend op een en hetzelfde perceel c.q. complex van [...]

  Lees verder
 • Keuzevrijheid bij opleggen last onder dwangsom ingeval van meerdere overtreders.

  23-01-2012

  [...] van meerdere overtreders bij dezelfde overtreding heeft een bestuursorgaan de vrijheid om de vooraankondiging te zenden naar een andere overtreder dan degene die de last onder dwangsom [...]

  Lees verder
 • Beleidslijn die niet is vastgesteld noch is gepubliceerd mag worden gebruikt ter onderbouwing van een besluit. Van te honoreren verwachtingen is geen sprake als een bestemmingsplan wordt gewijzigd.

  04-01-2012

  [...] bestuursorgaan mag een bestendige gedragslijn gebruiken als zijnde beleid in de zin van hoofdstuk 4.3 Awb ter motivering van een door hem genomen besluit. Feiten Het college wees bij besluit van [...]

  Lees verder
 • Belangenvereniging geen belanghebbende bij vaststelling bestemmingsplan dat belangen aangesloten ondernemers raakt

  24-11-2011

  [...] belangenvereniging van recreatieondernemers, heeft los van het concurrentiebelang van enkele reguliere recreatieondernemingen die in deze procedure anoniem wensen te blijven, niet [...]

  Lees verder
 • Verhuurder van een pand als overtreder aan te merken als zij wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat het pand als hennepkwekerij werd gebruikt.

  22-10-2011

  [...] verhuurder van een pand kan als overtreder worden aangemerkt, als zij wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat het pand als hennepkwekerij werd gebruikt. Van de eigenaar van een pand dat wordt [...]

  Lees verder
 • Uiterste datum verkrijgen belanghebbendheid.

  22-09-2011

  [...] hoedanigheid van belanghebbendheid in beginsel uiterlijk kan worden verkregen op de dag waarop de beroepstermijn eindigt. Feiten Bij besluit van 22 september 2011 heeft de raad het [...]

  Lees verder
 • Welk orgaan neemt een beslissing op bezwaar als het college het primaire besluit onbevoegd heeft genomen?

  20-09-2011

  [...] het college onbevoegd een besluit neemt tot het afwijzen van een verzoek tot partiële bestemmingsplanherziening, is de raad bevoegd tot het nemen van een beslissing op het daartegen gerichte [...]

  Lees verder
 • De aanvrager om bouwvergunning is belanghebbende bij een beslissing op die aanvraag, tenzij aannemelijk is dat het bouwplan nimmer kan worden verwezenlijkt

  08-08-2011

  [...] is niet zo dat, ingeval de aanvrager geen eigenaar is van de grond waarop het bouwplan is voorzien, tussen de aanvrager en de eigenaar van de grond een rechtsverhouding met betrekking tot die [...]

  Lees verder
 • Status brief met verzoek om binnen 2 weken een beslissing op bezwaar te nemen.

  01-08-2011

  [...] dat wordt ontvangen na afloop van beslistermijn (op bezwaar) alsmede na beëindiging van minnelijk overleg met het verzoek om binnen twee weken een beslissing op bezwaar te nemen heeft te [...]

  Lees verder
 • Ontheffing voormalig militair vliegveld voor burgerluchtvaart is niet in strijd met specialiteitsbeginsel.

  10-05-2011

  [...] vereniging Omwonenden en een inwoner kwamen eerder tegen de weigeringsbesluiten om het aanwijzingsbesluit van het luchtvaartterrein Twente in te trekken in beroep bij de rechtbank in Almelo. Die [...]

  Lees verder
 • Geen sprake van vertrouwensbeginsel op enkele mededeling dat aan bouwplan zal worden meegewerkt.

  15-04-2011

  [...] de enkele mededeling aan betrokkene dat kan worden meegewerkt aan zijn verzoek inzake het verlenen van medewerking aan een bouwplan mits hij zijn ontwerp aanpast aan de voorschriften van het [...]

  Lees verder
 • Aanvrager handhaving moet concreet en actueel belang hebben bij beëindiging overtreding.

  05-04-2011

  [...] Wanneer wordt verzocht om handhaving van met het bestemmingsplan strijdig gebruik van een perceel, moet bij de aanvrager sprake zijn van een concreet en actueel belang op het moment van het [...]

  Lees verder
 • Geen strijd met woonbestemming op zichzelf wanneer 11 volwassen honden in eengezinshuis worden gehouden.

  04-03-2011

  [...] aantal van elf volwassen honden kan een aanwijzing vormen dat in strijd met de op de woning rustende woonbestemming wordt gehandeld. Dit is echter op zichzelf nog niet voldoende om die conclusie [...]

  Lees verder
 • Bekendmaking bestuursdwangaanschrijving, gevolgen voor de start van de bezwaartermijn

  21-02-2011

  [...] college mocht ervan uitgaan dat de bekendmaking van het besluit niet kon geschieden door toezending of uitreiking van het besluit aan de geadresseerde overeenkomstig artikel 3:41, eerste lid, [...]

  Lees verder
 • De belanghebbende aanvrager van een last onder dwangsom is ook belanghebbende bij besluiten tot invordering van verbeurde dwangsommen.

  24-12-2010

  [...] die als belanghebbende is aangemerkt in de procedure die heeft geleid tot de last onder dwangsom en het onherroepelijk worden van die last, is om die reden tevens belanghebbende die op grond [...]

  Lees verder
 • Aannemelijk maken van verzenden besluit door bestuursorgaan

  21-12-2010

  [...] Het college van B&W had appellant een beschikking tot invordering van een verbeurde dwangsom ad € 5.000,- gestuurd. Tegen deze beschikking tekende appellant bezwaar aan, echter eerst nadat de [...]

  Lees verder
 • Op legalisatie gerichte vergunningaanvraag voldoende voor afwijzing handhavingsverzoek.

  29-03-2010

  [...] concreet zicht op legalisatie is het voldoende als een op legalisatie gerichte aanvraag is ingediend en het bestuursorgaan van oordeel is dat op basis daarvan vergunning kan worden verleend. [...]

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blair-Zuijderhoff, Sharon
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Kloots, Stefan
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte