Plug, Michel

Michel Plug, advocaat en partner bij Cees Advocaten N.V houdt zich dagelijks bezig met alle facetten van het bestuursrecht, met de focus op het omgevingsrecht. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in het voeren van bestuursrechtelijke procedures bij diverse overheden en bestuursrechtelijke en civielrechtelijke colleges, waaronder de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

 • Een zonneklaar kruimelgeval

  20-08-2019

  [...] zijn booming business en inmiddels niet meer weg te denken uit het Nederlandse landschap. De ruimtelijke impact van een zonnepark kan groot zijn en dat geldt te meer als met de aanleg [...]

  Lees verder
 • Hoe kan het PAS worden gepasseerd?

  15-08-2019

  [...] 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Zij heeft in deze uitspraken geoordeeld dat [...]

  Lees verder
 • PAS op de plaats voor ruimtelijke ontwikkelingen

  04-06-2019

  [...] stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling. Dat zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (te [...]

  Lees verder
 • De binnenplanse afwijkingsvergunning: buigen of barsten?

  19-06-2018

  [...] bevatten vaak flexibiliteitsbepalingen. Door middel van deze bepalingen kan van een bestemmingsplan worden afgeweken zonder dat het bestemmingsplan zelf hoeft te worden gewijzigd. [...]

  Lees verder
 • Een gewaarschuwd mens telt voor twee (en juridisch mee)

  07-05-2018

  [...] de bestuursrechtelijke praktijk worden regelmatig waarschuwingen gegeven voordat het met handhaving belaste bestuursorgaan overgaat tot het opleggen van een handhavingsbesluit of een bestuurlijke [...]

  Lees verder
 • Overgangsrecht als souvenir

  17-04-2018

  [...] wordt sinds jaar en dag overspoeld door toeristen en elke toerist neemt van zijn bezoek aan de stad wel een of meerdere souvenirs mee. Een groot deel van deze toeristen weet – op zoek naar [...]

  Lees verder
 • Recreatiewoningen naast een glastuinbouwbedrijf: hoe gevoelig ligt dat?

  15-03-2018

  [...] toetsingskader bestemmingsplan Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de gemeenteraad bestemmingen aanwijzen en regels geven. Deze moeten uit een oogpunt van een goede [...]

  Lees verder
 • De omgevingsvergunning van rechtswege: feit of fictie?

  03-11-2017

  [...] het omgevingsrecht geldt in sommige gevallen de lex silencio positivo. Dat betekent dat als het bestuursorgaan niet binnen de wettelijke beslistermijn op een ingediende aanvraag beslist, een [...]

  Lees verder
 • Een kijkje in de keuken van een onevenredige handhavingspraktijk

  24-04-2017

  [...] of bedrijven die in strijd met de regels van een bestemmingsplan handelen lopen een reëel risico dat hiertegen handhavend wordt opgetreden door het daartoe bevoegde gezag. Vaak is dat [...]

  Lees verder
 • Het belang van de nota van zienswijzen bij de uitleg van een bestemmingsplan

  19-04-2017

  [...] juridisch bindende deel van een bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding (plankaart) en de regels. Als de regels van een bestemmingsplan onduidelijk zijn, is het van belang om de toelichting [...]

  Lees verder
 • Een paalmatras is geen bouwwerk

  19-04-2017

  [...] belangrijk voorwerp van discussie in het omgevingsrecht is de vraag wanneer sprake is van een bouwwerk. Het begrip bouwwerk is in de wet (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) [...]

  Lees verder
 • Toeristische visioenen en de Wabo

  14-04-2017

  [...] ontstaan van de Nieuwe Kerk aan de Markt in Delft voert terug tot een wonderlijk verhaal uit het jaar 1351. De zonderlinge bedelaar Symon zat op zijn gebruikelijke plekje op de Markt, en kreeg [...]

  Lees verder
 • Het toenoemende normaal maatschappelijk risico bij (indirecte) planschade

  13-04-2017

  [...] gedeelte van de indirecte planschade, die door een eigenaar van een onroerende zaak wordt geleden, blijft voor rekening van de eigenaar zelf. Op 2 maart 2016 heeft de Afdeling [...]

  Lees verder
 • Het vertrouwenbeginsel in relatie tot een principebesluit

  12-04-2017

  [...] de praktijk wordt regelmatig door een partij naar voren gebracht dat een bestuursorgaan op grond van het zogenaamde “vertrouwensbeginsel” verplicht is om een bepaald, voor die partij gunstig, [...]

  Lees verder
 • Vergunningvoorschriften, een schone zaak!

  28-09-2015

  [...] bestuursorgaan dat bevoegd is tot de verlening van een omgevingsvergunning moet aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden als de belangen, die op grond van de bij de beslissing op de [...]

  Lees verder
 • Windmolens en tegenwind

  17-09-2015

  [...] windmolens in het algemeen gebaat zijn bij natuurlijke krachten, kunnen natuur- en milieuverenigingen soms voor flink wat tegenwind zorgen. Deze tegenwind kan soms tot gevolg hebben dat de [...]

  Lees verder
 • Hypermarkten en het gevaar van woordenboeken

  09-09-2015

  [...] gebruik van een in een woordenboek opgenomen definitie voor de uitleg van een bestemmingsplan is niet altijd zonder gevaren, zo bleek uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de [...]

  Lees verder
 • Kan een vergunning voor een opzettelijk nutteloos bouwwerk worden ingetrokken?

  02-09-2015

  [...] een omgevingsvergunning is verleend en deze vergunning in rechte onaantastbaar is worden, betekent dat niet automatisch dat de vergunning onder alle omstandigheden altijd in stand zal blijven. [...]

  Lees verder
 • Nieuwe gebruiksfuncties na toepassing calamiteitenregeling

  12-08-2015

  [...] bevatten verplichte overgangsrechtelijke regels voor calamiteiten. Van een calamiteit is volgens de jurisprudentie sprake bij “een onvermijdelijk, eenmalig, buiten de schuld van [...]

  Lees verder
 • Grenzen aan de begunstigingstermijn

  05-08-2015

  [...] sprake is van overtreding van een wettelijk voorschrift is het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of dwangsom op te treden, in de regel verplicht om van die [...]

  Lees verder
 • Tegelen-jurisprudentie en de omgevingsvergunning

  04-08-2015

  [...] 8 april 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak gedaan (nr. 201408929/1/A1, [...]

  Lees verder
 • Winkeltijdenwet III

  04-02-2015

  [...] is alweer enige tijd geleden dat ik een blog heb gewijd aan de Winkeltijdenwet. De reden daarvoor ligt in omstandigheid de Winkeltijdenwet op 1 juli 2013 ingrijpend is gewijzigd. De meest [...]

  Lees verder
 • Wanneer is sprake van een oorspronkelijk hoofdgebouw in de zin van het Bor?

  22-10-2014

  [...] een recente uitspraak van 22 oktober 2014 (procedurenummer: 201400194/1/A1) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State antwoord gegeven op onder andere de vraag wanneer sprake is [...]

  Lees verder
 • Handhavend optreden is bijna nooit onevenredig

  08-10-2014

  [...] en wethouders zijn in beginsel verplicht om handhavend op te treden tegen illegale situaties. Dat is al jaren vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van [...]

  Lees verder
 • Voorzienbaarheid staat niet altijd aan de vergoeding van planschade in de weg

  01-10-2014

  [...] bestuursrechtelijke zaken is het niet alleen belangrijk om te beschikken over een lange adem, maar ook om een ingenomen stelling deugdelijk te onderbouwen (of te bestrijden). Dat werd ervaren [...]

  Lees verder
 • Een eenmaal verbeurde dwangsom moet bijna altijd worden betaald

  23-07-2014

  [...] bestuursorgaan, zoals een college van burgemeester en wethouders, is in beginsel verplicht om handhavend op te treden tegen een illegale situatie. Dat kan het gemeentebestuur doen door [...]

  Lees verder
 • Optelling van hobbymatige activiteiten kan leiden tot handhavingsrisico

  16-07-2014

  [...] komt vaak voor dat op percelen met een (gedeeltelijke) woonbestemming, vaak gelegen in het buitengebied, activiteiten worden ontplooid, waarvan het de vraag is voor deze nog tot het toegestane [...]

  Lees verder
 • Wie draagt de onderzoekskosten van een bestemmingsplan?

  30-04-2014

  [...] de praktijk komt de vraag regelmatig voor wie in het kader van de wijziging van een bestemmingsplan, dat op verzoek van een particuliere initiatiefnemer wordt vastgesteld, voor de aan een [...]

  Lees verder
 • Is een landgoed dat alleen via het water te bereiken is nog openbaar toegankelijk?

  09-07-2012

  [...] de eigenaar van een landgoed kan het van groot financieel belang zijn om door de staatssecretaris van Economische Zaken en Innovatie te laten vaststellen dat zijn landgoed “voor het publiek is [...]

  Lees verder
 • Stikstof: waar zit de ruimte voor economische ontwikkelingen?

  2-Dec-2019

  Sinds 29 mei 2019 domineert de stikstofproblematiek bijna dagelijks het nieuws. Op deze datum heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State immers een vernietigend oordeel gegeven over het PAS (Programma Aanpak Stikstof) 1).

  Lees verder
 • Leegstand: welke kansen biedt de wet?

  6-Feb-2015

  Het komt vandaag de dag helaas nog steeds vaak voor dat een eigenaar langdurig met een leegstaand pand zit opgescheept, dat hij maar niet kan verhuren. Tot voor kort had die eigenaar niet bepaald een effectieve manier om zijn pand te verhuren als die eigenaar een tijdelijke huurder voor zijn pand had gevonden, maar het beoogde gebruik door de huurder niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan paste.

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blair-Zuijderhoff, Sharon
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Kloots, Stefan
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte