Timmer, Matthijs

Matthijs Timmer werkt sinds 2019 als advocaat bij Pels Rijcken. Timmer houdt zich bezig met de bestuursrechtelijke schadevergoeding, waar onteigening, planschade en nadeelcompensatie onder vallen. Eerder doorliep hij zijn advocaatstage bij een Haags nichekantoor, waarna hij als legal counsel bestuursrecht heeft gewerkt bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

 • Causaal verband en toerekenbaarheid bij de rechtmatige overheidsdaad

  18-07-2019

  [...] 22 van de Tracéwet bepaalt dat schade die een belanghebbende lijdt ten gevolge van een tracébesluit, voor vergoeding in aanmerking komt. Deze vergoeding is een vorm van nadeelcompensatie. [...]

  Lees verder
 • Berekening geleden inkomensschade bij nadeelcompensatie: hoe ook alweer?

  01-05-2019

  [...] ondernemer kan onevenredig getroffen worden door een rechtmatige overheidsmaatregel. Bijvoorbeeld in een situatie waar kerstactiviteiten georganiseerd op het water voor veel mensen de nodige [...]

  Lees verder
 • Nationale rechter mag staatssteunbeoordeling Commissie niet overdoen

  10-10-2016

  [...] arrest van 15 september 2016 (ECLI:EU:C:2016:686, zaak C-574/14) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen beantwoord, ten aanzien van de rechtsmachtverdeling tussen de [...]

  Lees verder
 • Verzending per koeriersdienst is geen verzending per post ex art. 6:9 lid 2 Awb

  31-08-2016

  [...] uitspraak van 23 augustus 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2016:3148) geoordeeld dat artikel 6:9 lid 2 Awb niet van toepassing is op bezwaar- en beroepschriften die per [...]

  Lees verder
 • Alleen uitkering uit het Waarborgfonds Mijnbouwschade bij aansprakelijkheid ex art. 6:177 BW

  31-08-2016

  [...] van 24 augustus 2016 heeft de Afdelingbestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2016:2325) geoordeelddat appellant, die in 1990 ontdekteschadetehebbengeleden ten gevolge [...]

  Lees verder
 • Aanwijzing van moskee als monument is niet strijdig met art. 9 EVRM

  17-05-2016

  [...] uitpraak van 4 mei 2015 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2016:1226) dat de aanwijzing van een moskee als monument, waardoor de moskee niet [...]

  Lees verder
 • Bestuursorgaan kan geen rechtstreeks beroep ex 7:1a Awb voorstellen

  01-04-2016

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 10 februari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:302) geoordeeld dat een bestuursorgaan niet op grond van artikel 7:1a Awb kan [...]

  Lees verder
 • Overbelasting ambtelijk apparaat geen reden om van handhaving af te zien

  01-04-2016

  [...] uitspraak van 24 februari 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2016:444) geoordeeld dat het enkele feit dat een burenruzie tussen appellanten leidt tot [...]

  Lees verder
 • Beleid leidt niet zonder meer tot een beletsel als bedoeld in artikel 6:23 BW

  12-02-2016

  [...] arrest van 5 februari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:200) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de gemeente Sittard-Geleen niet schadeplichtig is, in de situatie dat als gevolg van gemeentelijk beleid een [...]

  Lees verder
 • Hoge Raad geeft gezichtspunten voor eliminatie van bestemmingsplannen bij onteigening

  10-02-2016

  [...] een vijftal arresten van 15 januari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:24, ECLI:NL:HR:2016:25, ECLI:NL:HR:2016:66, ECLI:NL:HR:2016:67 en ECLI:NL:HR:2016:68) heeft de Hoge Raad verder inzichtelijk gemaakt [...]

  Lees verder
 • Afdeling stelt prejudiciële vragen over reikwijdte Dienstenrichtlijn

  15-01-2016

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 13 januari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:75) prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU, over de reikwijdte van de [...]

  Lees verder
 • Staatssteun teruggevorderd door partiële nietigheid koopovereenkomst

  15-01-2016

  [...] Rechtbank Noord-Nederland heeft bij vonnis van 16 december 2015 (ECLI:NL:RBNNE:2015:5815) Spaansen Holding BV veroordeeld tot terugbetaling van door de gemeente Harlingen verleende staatssteun. [...]

  Lees verder
 • Spoorwegovergang aangemerkt als openbare weg

  29-12-2015

  [...] uitspraak van 9 december 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2015:3727) geoordeeld dat de spoorwegovergang aan het ‘Laantje van Alverna’ een openbare [...]

  Lees verder
 • Geen bezwaar of beroep mogelijk bij misbruik van bevoegdheid door Wob-verzoeker

  29-12-2015

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 16 december 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3830) geoordeeld dat het college van Dordrecht weliswaar op alle brieven van de [...]

  Lees verder
 • Schade door onjuiste vaststelling van en goedkeuring aan bestemmingsplan

  29-12-2015

  [...] arrest van 18 december 2015 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:3625) geoordeeld dat de vaststelling van en het verlenen van goedkeuring aan een bestemmingsplan waarin (zo bleek later) ten [...]

  Lees verder
 • Vaststellingsbesluit vernietigd wegens afwijken van het digitale bestemmingsplan

  26-11-2015

  [...] vonnis in kort geding van 11 november 2015 (ECLI:NL:RBMNE:2015:7966) oordeelt de Rechtbank Midden-Nederland dat de gemeente Utrecht de plannen voor Leidsche Rijn Centrum heeft mogen aanpassen [...]

  Lees verder
 • Geen grondenfuik tussen zienswijzen en beroep

  21-10-2015

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 7 oktober in twee uitspraken (ECLI:NL:RVS:2015:3113 en ECLI:NL:RVS:2015:3114) bevestigd dat tussen de fasen van zienswijzen en (hoger) [...]

  Lees verder
 • Ladder voor duurzame verstedelijking, concurrentiebelangen en het voorkomen van leegstand

  21-10-2015

  [...] de uitspraak van 7 oktober 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3086) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat het relativiteitsvereiste niet zonder meer in de weg staat aan een beroep op de ladder voor [...]

  Lees verder
 • Schadeprotocol NAM staat niet in de weg aan voorlopig deskundigenbericht

  31-08-2015

  [...] beschikking van 19 augustus 2015 heeft de Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2015:4048) geoordeeld dat het eigen schadeprotocol van NAM – met taxaties deskundigenonderzoek – niet in de weg [...]

  Lees verder
 • Bij onbelemmerd zicht op Natura 2000-gebied, geen last van relativiteitsvereiste

  31-08-2015

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 19 augustus 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2639) geoordeeld dat een belanghebbende die op 500 meter van het Natura 2000-gebied [...]

  Lees verder
 • Staatssteun moet worden teruggevorderd, tenzij dit volstrekt onmogelijk is

  16-07-2015

  [...] Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bij arrest van 9 juli 2015 geoordeeld dat alleen afgezien kan worden van de terugvordering van staatssteun, als terugvordering volstrekt onmogelijk [...]

  Lees verder
 • Gerecht van de Europese Unie vernietigt EC-besluit Leidschendam-Voorburg

  16-07-2015

  [...] Gerecht van de Europese Unie heeft bij arrest van 30 juni 2015 (gevoegde zaken T-186/13, T-190/13 en T-193/13) het besluit van de Europese Commissie, waarbij werd bevolen tot terugvordering van [...]

  Lees verder
 • Voorlopige aanwijzing Hertogin Hedwigepolder niet voldoende onderbouwd

  08-07-2015

  [...] uitspraak van 1 juli 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de Staatssecretaris van Economische Zaken onvoldoende concreet heeft gemaakt dat er een [...]

  Lees verder
 • Proactieve aanwijzing vlak na vaststelling van bestemmingsplan toegestaan

  02-07-2015

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 27 mei 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1652) geoordeeld dat het feit dat gedeputeerde staten tijdens een bestemmingsplanprocedure een reactieve [...]

  Lees verder
 • Ontheffing van een provinciale ruimtelijke verordening moet deugdelijk zijn gemotiveerd

  01-07-2015

  [...] uitspraak van 24 juni 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestemmingsplan “Hattemse Loo” vernietigd, omdat gedeputeerde staten van de Gelderland de verleende [...]

  Lees verder
 • De Afdeling bestuursrechtspraak geeft nadere invulling aan het begrip ‘perceel’

  04-05-2015

  [...] de uitspraak van 22 april 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1274) geeft de Afdeling handvaten om te beoordelen of een terrein geldt als één perceel (als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht). De kadastrale [...]

  Lees verder
 • Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid ná rechtshandeling

  04-05-2015

  [...] het arrest van 24 april 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1119) bevestigt de Hoge Raad dat een toerekenbare schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid ook kan ontstaan nadat de rechtshandeling waarop die [...]

  Lees verder
 • Een verzoek om herziening van een bestuursrechtelijke uitspraak moet voortaan binnen één jaar worden ingediend.

  06-02-2015

  [...] verzoek om herziening van een bestuursrechtelijke uitspraak moet voortaan binnen één jaar worden ingediend. Dat bepaalde de Grote Kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State [...]

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blair-Zuijderhoff, Sharon
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Kloots, Stefan
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte