Tunnissen, Mark

Mr. M.J. (Mark) Tunnissen is advocaat bij Nysingh advocaten & notarissen N.V. binnen de sectie Vastgoed en Overheid van Nysingh advocaten & notarissen N.V. en houdt zich in hoofdzaak bezig met advisering van (semi-)overheden en projectontwikkelaars op het gebied van het algemeen en ruimtelijk bestuursrecht.

 • Nieuwe lijn van de Afdeling bij de toepassing van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht.

  14-06-2019

  [...] Afdeling heeft op 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1694) een belangrijke uitspraak gedaan over de toepassing van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. De uitspraak bevat een koerswijziging [...]

  Lees verder
 • Tegen een gedoogbeslissing kunnen geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen (meer) worden aangewend.

  14-06-2019

  [...] gedoogbeslissing is geen besluit in de zin van de Awb en wordt niet met een Awb-besluit gelijk gesteld. En daarom kunnen tegen een gedoogbeslissing geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen (meer) [...]

  Lees verder
 • Wanneer kunnen gebreken met toepassing van artikel 6:22 Awb worden gepasseerd?

  09-04-2019

  [...] Afdeling heeft in een uitspraak van 27 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:921) verduidelijkt wanneer een gebrek in een besluit met toepassing van artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) [...]

  Lees verder
 • Handhavingsbesluiten: Een kleine opening in de leer van de formele rechtskracht

  04-04-2019

  [...] Afdeling heeft in drie uitspraken van 27 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:466, ECLI:NL:RVS:2019:623 en ECLI:NL:RVS:2019:624) een kleine opening geboden als het gaat om de toepassing van de leer [...]

  Lees verder
 • De kruimelgevallenlijst en (wijziging) van een stedelijk ontwikkelingsproject

  12-07-2018

  [...] college van burgemeester en wethouders van Roermond heeft met toepassing van de kruimelgevallenlijst een omgevingsvergunning verleend ten behoeve van de vestiging van een Decathlon winkel in een [...]

  Lees verder
 • Afdeling verduidelijkt Wob-jurisprudentie over persoonlijke beleidsopvattingen en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

  15-03-2018

  [...] Afdeling heeft in een tweetal uitspraken van 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:314 en ECLI:NL:RVS:2018:321) haar jurisprudentie over een tweetal weigeringsgronden van de Wob verduidelijkt. In de [...]

  Lees verder
 • Hof van Justitie: Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel

  31-01-2018

  [...] Hof van Justitie heeft in het arrest van 30 januari 2018 (ECLI:EU:C:2018:44) de prejudiciële vragen beantwoord die door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) aan het [...]

  Lees verder
 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob): documenten van externe derden vallen niet altijd onder intern beraad

  22-12-2017

  [...] Afdeling is in de uitspraak van 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3497 een andere, genuanceerdere, koers gaan varen als het gaat als het gaat om de vraag of documenten die afkomstig zijn van [...]

  Lees verder
 • De Hoge Raad geeft duidelijkheid over (de reikwijdte van) de legessanctie van artikel 3.1, vierde lid Wro

  01-12-2017

  [...] artikel 3.1, tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de bestemming van gronden binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het [...]

  Lees verder
 • Afdeling geeft duidelijkheid over artikel 5 lid 6 van bijlage II Bor

  29-05-2017

  [...] een uitspraak van 3 mei 2017 heeft de Afdeling duidelijkheid gegeven over de vraag wanneer artikel 5, zesde lid, van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van toepassing is. In de [...]

  Lees verder
 • Stuiten van de verjaring van de bevoegdheid tot invordering door middel van een tweede aanmaning

  17-03-2017

  [...] de aan deze uitspraak (ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:667) voorafgaande kwestie heeft het college van burgemeester en wethouders appellant, onder oplegging van een dwangsom van € [...]

  Lees verder
 • Bij digitaal procederen blijft het procesrecht onverkort van kracht

  21-02-2017

  [...] het de bedoeling was om vanaf 1 april 2017 in de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland civiele zaken langs digitale weg af te handelen, is op 15 februari jl. bekend geworden dat het [...]

  Lees verder
 • Afdeling stapt af van ne bis-beoordelingskader bij herhaalde aanvragen

  21-12-2016

  [...] 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131 | CRVB 20 december 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4872 In deze uitspraak hanteert de Afdeling een nieuwe lijn ten aanzien van besluiten op grond van artikel [...]

  Lees verder
 • Het zelf voorziend weigeren van een omgevingsvergunning bouwen

  20-12-2016

  [...] het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer is een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van een woning. In beroep heeft de rechtbank zelf in de zaak voorzien [...]

  Lees verder
 • Geen rangorde bij toepassing van binnenplanse afwijkingsregeling of buitenplanse kruimelgevallenregeling

  20-12-2016

  [...] het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam (hierna: het algemeen bestuur) is een omgevingsvergunning verleend voor het in afwijking van [...]

  Lees verder
 • Niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied

  18-07-2016

  [...] het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg is met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2 van de Wabo en artikel 4, aanhef en onder 8 van [...]

  Lees verder
 • Ook bij een verlengde hersteltermijn ex artikel 6:6 Awb moet worden vermeld dat die termijn fataal is

  11-07-2016

  [...] deze uitspraak draait het om een niet-ondertekend bezwaarschrift dat via e-mail is ingediend. Aangezien de elektronische weg niet was opengesteld voor het indienen van bezwaarschriften, wordt de [...]

  Lees verder
 • De plantoelichting heeft geen bindende kracht

  30-03-2016

  [...] deze uitspraak maakt de Afdeling andermaal duidelijk dat de toelichting van een bestemmingsplan weliswaar geen bindende kracht heeft, maar dat de toelichting wel van belang kan zijn om de [...]

  Lees verder
 • Reactie op ingebrekestelling is een besluit

  29-03-2016

  [...] college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul (hierna: het college) heeft bij besluit van 25 juni 2013 een beslissing genomen op een verzoek van appellant op grond van de Wet [...]

  Lees verder
 • Compensatie wegens schending van het vertrouwensbeginsel

  14-12-2015

  [...] deze uitspraak staat het toekennen van compensatie wegens het handelen in strijd met het vertrouwensbeginsel centraal. Wat was er aan de hand? Bij een drietal besluiten heeft het college van [...]

  Lees verder
 • Aanwijzen van categorieën gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist

  08-07-2015

  [...] het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) is bij twee afzonderlijke besluiten omgevingsvergunning eerste en tweede fase verleend aan vergunninghouder 1) om [...]

  Lees verder
 • Vergunninghouder in de zin van de Wabo

  08-07-2015

  [...] het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van Harderwijk (hierna: het college) is aan vergunninghouder een ontheffing van het bestemmingsplan en een lichte bouwvergunning [...]

  Lees verder
 • Gesplitste besluitvorming

  18-12-2014

  [...] besluit van 5 november 2013 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen het door appellante gemaakte bezwaar alsnog gedeeltelijk gegrond verklaard en het primaire besluit [...]

  Lees verder
 • Compensatie wegens schending vertrouwensbeginsel

  25-06-2014

  [...] besluit van 27 november 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college), nadat zij eerder de bereidheid had uitgesproken om planologische medewerking te verlenen aan [...]

  Lees verder
 • Het instellen van incidenteel hoger beroep

  24-04-2014

  [...] 1 juli 2013 is artikel 8:110 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking getreden. Artikel 8:110 ziet op het instellen van incidenteel hoger beroep. Het eerste lid van het artikel bepaalt [...]

  Lees verder
 • Een evenementenvergunning vormt geen toetsingskader voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een evenement

  09-04-2014

  [...] het verlengde van eerdere uitspraken van de Afdeling van onder meer 24 december 2013 (ECLI:NL:RVS:2561) oordeelt de Afdeling in deze uitspraak dat het college van burgemeester en wethouders van [...]

  Lees verder
 • Onjuiste link op www.ruimtelijkeplannen.nl

  09-04-2014

  [...] deze uitspraak laat de Afdeling zich in een bestemmingsplanprocedure uit over de consequentie van een onjuiste link op de landelijke voorziening (ruimtelijkeplannen.nl). Appellante stelt in [...]

  Lees verder
 • Te laat ingediende subsidieaanvraag

  24-03-2014

  [...] deze uitspraak staat de vraag centraal of een te laat ingediende aanvraag om subsidie buiten behandeling mocht worden gelaten. Ingevolge artikel 4:60 Awb wordt de aanvraag van de subsidie, [...]

  Lees verder
 • Van Wob naar Woo

  1-Feb-2019

  In april 2016 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel open overheid (Woo) aangenomen. Het wetsvoorstel dient ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het heeft tot doel om de overheid transparanter te maken en het functioneren van de democratische rechtsstaat te versterken. Er dient een cultuurverandering ten aanzien van de omgang met informatie plaats te vinden bij de overheid, aldus de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel. Zo worden overheden en semioverheden onder de Woo verplicht om openbare informatie rechtstreeks toegankelijk te maken. Meer in het algemeen kan gezegd worden dat er met de invoering van de Woo (en het komen te vervallen van de Wob) een kentering plaatsvindt van een passieve openbaarmakingsverplichting voor overheden (middels een zgn. ‘Wob-verzoek’), naar een actieve openbaarmakingsverplichting voor overheden. De Woo gaat daarmee een stap verder dan de Wob, hetgeen onder andere op uitvoeringsniveau vergaande implicaties heeft.

  Lees verder
 • Geen procesbelang bij besluit om niet over te gaan tot invordering van verbeurde dwangsommen als de overtreding is beëindigd

  8-Oct-2014

  Het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) heeft naar aanleiding van een verzoek van eisers om handhavend op te treden bij besluit van 25 september 2012 aan de derde-partij een last onder dwangsom opgelegd. Bij brief van 31 januari 2013 hebben eisers aan verweerder verzocht om ten aanzien van de derde-partij een invorderingsbesluit te nemen, omdat niet aan het dwangsombesluit van 25 september 2012 is voldaan.

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blair-Zuijderhoff, Sharon
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Kloots, Stefan
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte