Alphen, Kees van

De heer Van Alphen is al jaren actief als jurist vooral binnen het openbaar bestuur. Hij heeft binnen de gemeentelijke overheid ervaring als (interim) manager. De heer Van Alphen is nu werkzaam bij Van Alphen Advies.

 • Afstandsnormen voor veehouderijen uit een oogpunt van volksgezondheid in het bestemmingsplan worden niet geaccepteerd

  10-09-2014

  [...] Het beroep tegen het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Bernheze. Rechtsvraag Mogen in een bestemmingsplan voor het buitengebied met het oog op de volksgezondheid afstandseisen in [...]

  Lees verder
 • Er is geen sprake van een projectplan als bedoeld in hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet. Voor het plan was dan ook geen goedkeuring van gedeputeerde staten vereist.

  20-08-2014

  [...] dit geval zijn de werkzaamheden geen projectplan in de zin van Hoofdstuk 5 van de Waterwet. Feiten Het algemeen bestuur van het waterschap heeft het projectplan vastgesteld.Het plan heeft [...]

  Lees verder
 • Tegen de weigering van een ontheffing op grond van een provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1 Wro staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak zonder voorafgaand bezwaar.

  20-08-2014

  [...] weigering van een provinciale ontheffing staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Feiten Het college van GS heeft geweigerd ontheffing te verlenen van het verbod in de [...]

  Lees verder
 • De raad hoefde bij de vaststelling van het bestemmingsplan in dit geval geen rekening te houden met de uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf.

  02-07-2014

  [...] raad hoefde bij de vaststelling van het bestemmingsplan in dit geval geen rekening te houden met de uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf. Feiten Beroep tegen een vastgesteld bestemmingsplan. [...]

  Lees verder
 • Paraplubestemmingsplan huisvesting buitenlandse werknemers.

  25-06-2014

  [...] Afdeling acht het standpunt van de raad dat er wat betreft de huisvesting van migranten onderscheid dient te worden gemaakt tussen huisvesting in de bebouwde kom enerzijds en in het buitengebied [...]

  Lees verder
 • Toverformule mag wel onderdeel uitmaken van een aanlegvergunningstelsel maar is niet van toepassing op aanlegvergunningplichtige werkzaamheden.

  25-06-2014

  [...] mag wel onderdeel uitmaken van een aanlegvergunningstelsel maar is niet van toepassing op aanlegvergunningplichtige werkzaamheden. Feiten Het college heeft een aanlegvergunning verleend [...]

  Lees verder
 • Handhavingsbeleid en de werking van het gelijkheidsbeginsel.

  25-06-2014

  [...] deze handhavingssituatie volgens het beleid een lage prioriteit heeft, en in de andere gevallen geen klachten of verzoeken van derden zijn binnengekomen, verzet het gelijkheidsbeginsel er zich [...]

  Lees verder
 • De aanvrager van een omgevingsvergunning is belanghebbende bij een besluit op die aanvraag, tenzij aannemelijk is dat het bouwplan nimmer kan worden verwezenlijkt.

  18-06-2014

  [...] aanvrager is belanghebbende bij een besluit op die aanvraag, tenzij aannemelijk is dat het bouwplan nimmer kan worden verwezenlijkt. Dat wederpartij geen eigenaar is van de grond leidt er niet [...]

  Lees verder
 • Gebruik parkeerterrein onder persoonsgebonden overgangsrecht gebracht van het bestemmingsplan.

  18-06-2014

  [...] raad heeft beleidsvrijheid in het formuleren van het persoonsgebonden overgangsrecht. Artikel 38, lid 38.3, van de planregels richt zich tot de ingebruikgever van het perceel met het oog op [...]

  Lees verder
 • Onder omstandigheden gerechtvaardigde inbreuk op overgangsrecht

  17-04-2014

  [...] inbreuk op het gebruiksovergangsrecht is gerechtvaardigd, omdat anders de effectuering van een voorwaardelijke verplichting altijd voorafgaand aan de daarmee samenhangende planologische [...]

  Lees verder
 • Aangaan inspanningsverplichting tot verlenen planologische medewerking doorkruist niet bevoegheid raad tot vaststelling bestemmingsplan

  17-04-2014

  [...] bij overeenkomst aangegane inspanningsverplichting voor de gemeente om planologische medewerking te verlenen vormt geen doorkruising van bevoegdheid van de raad tot vaststelling van het [...]

  Lees verder
 • Berging niet vergunningsvrij

  17-04-2014

  [...] ligt niet geheel in het achtererfgebied als bedoeld in artikel 1, lid 1 van Bijlage II van het Bor dus niet omgevingsvergunningsvrij Feiten College weigert handhavend op te treden tegen een [...]

  Lees verder
 • Bouwplan voor veehouderij leidt tot teveel geurbelasting

  17-04-2014

  [...] verlening bouwvergunning voor opstallen die geurhinder veroorzaken concludeert het collegezonder nadere motivering op basis van de berekeningen dat wordt voldaan aan de normen die bij de Wet [...]

  Lees verder
 • Logiesgebouw met self catering geen hotelbedrijf

  20-03-2014

  [...] van het begrip hotelbedrijf in het kader van de aanvraag voor een bouwvergunning voor het geheel vernieuwen van een logiesgebouw voor seizoensarbeiders. Niet maatgevend is in dit verband de [...]

  Lees verder
 • Natuur en milieu geluid.

  26-06-2013

  [...] geluidzone in een bestemmingsplan die mede een deel van het industrieterrein omvat, verdraagt zich niet met de systematiek van de Wgh. Feiten Beroep tegen een vastgesteld bestemmingsplan. [...]

  Lees verder
 • Geen verplichting tot vaststelling van een exploitatieplan bij een wijzigingsplan.

  25-04-2013

  [...] In beroep tegen het bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw, waarin een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, wordt aangevoerd dat geen exploitatieplan is vastgesteld terwijl niet anderszins [...]

  Lees verder
 • Afdeling bepaalt bij vernietiging van een bestemmingsplan dat oude bestemmingsplannen blijven gelden.

  25-04-2013

  [...] te voorkomen dat na vernietiging van enkele plandelen ter plaatse geen planologisch regime geldt, bepaalt de Afdeling bij wijze van dat het uitbreidingsplan in hoofdzaken herziening 1962 en de [...]

  Lees verder
 • De verbindendheid van een ontheffingsmogelijkheid in een provinciale verordening ruimte.

  03-04-2013

  [...] ontheffingsbevoegdheid in artikel 3.26 lid 4 is derhalve onverbindend en de onderhavige ontheffing is ten onrechte verleend. Feiten Beroep tegen een vastgesteld bestemmingsplan voor een [...]

  Lees verder
 • Coördinatieregeling omgevingsvergunning bestemmingsplan

  21-03-2013

  [...] coördinatie bestemmingsplan en omgevingsvergunning geen toepassing aan artikel 6.2 Wabo Feiten Beslissing op een verzoek om voorlopige voorziening in verband met een beroep tegen een vastgesteld [...]

  Lees verder
 • Dat een raadslid mogelijk belanghebbende is bij een besluit wil niet zeggen dat hij niet aan de beraadslaging en stemming mag deelnemen

  20-03-2013

  [...] De raad heeft geweigerd het geldende bestemmingsplan ten behoeve van de realisering van een extra woning op het perceel met een geldende bestemming “tuin” te herzien. De raad heeft het [...]

  Lees verder
 • Provinciale verordening met verbod op nieuwvestiging in een landbouwontwikkelingsgebied is niet in strijd met reconstructieplan

  13-03-2013

  [...] door het gemeentebestuur tegen weigering van Gedeputeerde Staten een ontheffing te verlenen van het in de provinciale verordening ruimte opgenomen verbod op nieuwvestiging van een intensieve [...]

  Lees verder
 • Overgangsrecht in een provinciale verordening ruimte. Gesloten intentie-overeenkomst is te beschouwen als een “aanvraag” in de zin van de verordening

  13-03-2013

  [...] door het gemeentebestuur tegen weigering van Gedeputeerde Staten een ontheffing te verlenen van het in de provinciale verordening ruimte opgenomen verbod op nieuwvestiging van een intensieve [...]

  Lees verder
 • Termijnoverschrijding van het beroep tegen een bestemmingsplan is in dit geval verschoonbaar

  18-02-2013

  [...] tegen de vaststelling van een bestemmingsplan. Nu na afloop van de beroepstermijn de beantwoording van zijn zienswijze onjuist dan wel onvolledig bleek en appellant zo spoedig mogelijk als [...]

  Lees verder
 • Met het wettelijk stelsel is niet verenigbaar dat in een later stadium van de procedure opgerichte rechtspersonen zich in de procedure kunnen mengen

  18-02-2013

  [...] tegen de vaststelling van een bestemmingsplan. De Stichting oostflank Sint Pietersberg (SOS) is opgericht na de vaststelling van het bestreden besluit en heeft geen zienswijze over het [...]

  Lees verder
 • Het als zodanig bestemmen van een bestaande woning kan significante gevolgen hebben voor het Natura 2000-gebied. Zonder onderzoek is dat onzorgvuldig

  18-02-2013

  [...] Afdeling begrijpt het standpunt van de raad aldus dat artikel 19j Nbw 1998 niet van toepassing is omdat de woning al op het perceel aanwezig is en het plan daarin geen verandering brengt. Onder [...]

  Lees verder
 • Begrip woningbouwlocatie in omschrijving van “stedelijke ontwikkeling” in het Bro.

  04-02-2013

  [...] dit geval is geen sprake van een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in het Bro. Feiten Beroep tegen een vastgesteld bestemmingsplan. Rechtsvraag De vraag is of de woningbouw die in het [...]

  Lees verder
 • Bestemmingsplan voor exploratieboring.

  31-01-2013

  [...] raad heeft niet onderzocht of de met de wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakte ontwikkelingen in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Feiten Beroep tegen een vastgesteld [...]

  Lees verder
 • De limitering van het aantal nieuwe intensieve veehouderijen is niet duidelijk zodat de beoogde maximering onvoldoende verzekerd is. Geen bestuurlijke lus omdat de buurgemeente moet instemmen waarvan niet is gebleken

  23-01-2013

  [...] raad van de gemeente Montferland heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor een landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Omdat de raad zich wat betreft de limitering van het aantal nieuwe intensieve [...]

  Lees verder
 • Omgevingsvergunning en binnenplanse afwijking.

  20-12-2012

  [...] met binnenplanse afwijking kan niet geacht worden te zijn verleend bij vaststelling bestemmingsplan. Feiten Beroep tegen een vastgesteld bestemmingsplan. Rechtsvraag Beroep is [...]

  Lees verder
 • Akoestisch onderzoek ten behoeve van een bestemmingsplan niet goed uitgevoerd.

  13-12-2012

  [...] raad heeft niet toereikend gemotiveerd waarom in dit specifieke geval een aftrek van 5 dB mocht worden toegepast als bedoeld in artikel 110g Wgh. Nu ingevolge artikel 74, lid 2 van de Wgh geen [...]

  Lees verder
 • Bestemmingsplan en financiële uitvoerbaarheid.

  13-12-2012

  [...] raad heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het plan financieel uitvoerbaar is omdat geen zekerheid dat plan binnen planperiode bekostigd kan worden. Appellanten voeren aan dat het plan niet [...]

  Lees verder
 • Bestemmingsplan en de vraag of sprake is van een evidente privaatrechtelijke belemmering.

  13-12-2012

  [...] dit geval is er geen evidente privaatrechtelijke belemmering die realisering van de bestemming in de weg staat. Feiten Beroep tegen een vastgesteld bestemmingsplan. Rechtsvraag Mag in een [...]

  Lees verder
 • Bestemmingsplan en woon- en leefklimaat.

  22-11-2012

  [...] raad heeft niet onderzocht of de met de wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakte ontwikkelingen in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Feiten Beroep tegen een vastgesteld [...]

  Lees verder
 • Bescherming tegen geluidhinder van een burgerwoning op bedrijventerrein.

  20-11-2012

  [...] voor burgerbewoning gebruikte perceel is gesitueerd op een gezoneerd industrieterrein. De Wgh voorziet niet in grenswaarden voor objecten, gelegen op gezoneerde industrieterreinen. Feiten Welke [...]

  Lees verder
 • Geen onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de stikstof depostitie voor het Natura-2000 gebied dat in Duitsland ligt. Natuurbeschermingswetvergunning vernietigt.

  10-10-2012

  [...] natuurbeschermingswetvergunning verleend voor een uitbreiding van een nertsenfokkerij. H Het intrekken van een milieuvergunning kan in dit geval aangemerkt worden als een mitigerende maatregel [...]

  Lees verder
 • Bestemmingsplan en persoonsgebonden overgangsrecht.

  09-10-2012

  [...] de gegeven omstandigheden is het geoorloofd dat voor de gevallen waarin het recreatieve gebruik op grond van de vorige bestemmingsplannen onder het overgangsrecht viel, is voorzien in [...]

  Lees verder
 • Afdeling geeft opdracht planregel opnieuw vast te stellen en treft voorziening om onomkeerbare situatie te voorkomen op grond van artikel 8:72, lid 5, Awb

  08-10-2012

  [...] regeling in het bestemmingsplan over de bescherming van bomen is vastgesteld in strijd met de kennelijke bedoeling van de raad. De Afdeling geeft opdracht aan de raad om de planregel opnieuw [...]

  Lees verder
 • Opnemen verplichting afbreken bebouwing niet noodzakelijk voor ruimtelijke aanvaardbaarheid bestemmingsplan

  18-09-2012

  [...] verplichting tot afbreken bedrijfsbebouwing in de planregels is niet noodzakelijk omdat er reeds een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten en de af te breken bedrijfsbebouwing [...]

  Lees verder
 • Opnemen in bestemmingsplan van de mogelijkheid tot innemen standplaats toegestaan geluidsaspect kan aan de orde komen bij standplaatsvergunning

  06-09-2012

  [...] tegen een vastgesteld bestemmingsplan. Ingevolge artikel 10.3 van de planregels mogen de gronden binnen het plan worden gebruikt als standplaats ten behoeve van het plaatsen van kramen en [...]

  Lees verder
 • Er is geen wettelijke verplichting tot koppeling in de planregels met een beeldkwaliteitsplan

  06-09-2012

  [...] tegen een vastgesteld bestemmingsplan. Met informatiezuilen zijn informatiezuilen ten behoeve van verkeersvoorzieningen zoals borden met plattegronden en bewegwijzering bedoeld. De raad heeft [...]

  Lees verder
 • Betekenis van artikel 40c onteigeningswet

  23-08-2012

  [...] 40c onteigeningswet vindt ook toepassing wanneer het plan voor het werk waarvoor onteigend werd een waardeverhogende invloed had op de grondprijzen ter plaatse van het onteigende. De Hoge [...]

  Lees verder
 • Algemene verklaring van geen bedenkingen is niet in strijd met de Wabo

  29-06-2012

  [...] Algemene verklaring van geen bedenkingen is een algemeen verbindend voorschrift en niet strijdig met de Wabo zodat het college deze verklaring kon gebruiken om vergunning te verlenen. Feiten Het [...]

  Lees verder
 • Bij het bepalen van de plangrens moet rekening worden gehouden met het ontwerpinpassingsplan

  28-06-2012

  [...] beroep tegen bestemmingsplan wordt aangevoerd dat ligplaats geen onderdeel meer uitmaakt van het bestemmingsplan. De Afdeling stelt voorop dat de raad beleidsvrijheid toekomt bij het bepalen van [...]

  Lees verder
 • Passende beoordeling bij wijziging bestaand bedrijf.

  28-06-2012

  [...] een wijziging van een bestaand bedrijf is ook een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 vereist. Feiten Hoger beroep tegen een vastgesteld bestemmingsplan. Het plan [...]

  Lees verder
 • Voorschrift aan ontheffing ter beperking van het gebruik als recreatiewoning is wel handhaafbaar

  26-06-2012

  [...] tegen besluit college tot het verlenen van een ontheffing en bouwvergunning voor het plaatsen van een kap op de recreatiewoning. De recreatiewoning wordt door belanghebbende permanent [...]

  Lees verder
 • Bestemmingsplan en woningbehoefte

  26-06-2012

  [...] raad moet bij de vaststelling van het bestemmingsplan rekening houden met een krimpende bevolking en de omstandigheid dat de woningen die met het plan mogelijk worden gemaakt binnen de [...]

  Lees verder
 • Afdeling voorziet zelf in de zaak door planregel vast te stellen

  26-06-2012

  [...] in bestemmingsplan is vastgesteld in weerwil van kennelijke bedoeling van de raad. De Afdeling bestuursrechtspraak stelt zelf de planregel onder toepassing van artikel 8:72, lid 4, aanhef [...]

  Lees verder
 • Wat is de betekenis van meetvoorschriften in een bestemmingsplan ten opzichte van de bouwvoorschriften

  26-06-2012

  [...] en ontheffing voor uitbreiden van stal en plaatsing van een luchtwasser zijn in functioneel opzicht onlosmakelijk met elkaar verbonden zodat de luchtwasser bij het bepalen van de [...]

  Lees verder
 • Reactieve aanwijzing en verbindendheid onderdeel Verordening Ruimte Zuid-Holland.

  26-06-2012

  [...] van regels in een provinciale verordening Ruimte over provinciaal detailhandelsbeleid is toegestaan. Feiten Gedeputeerde Staten hebben een reactieve aanwijzing gegeven. Rechtsvraag Is het [...]

  Lees verder
 • De regeling inzake de vaststelling van hogere grenswaarde strekt alleen tot bescherming van de bewoners van de te bouwen woningen en niet tot belangen van appellant

  08-06-2012

  [...] regeling in artikel 83 Wgh strekt ertoe dat bij besluit wordt vastgesteld welke geluidsbelasting - na het zo mogelijk treffen van maatregelen - bij de te bouwen woningen vanwege de weg maximaal [...]

  Lees verder
 • De stand van zaken na twee debatrondes in de Tweede Kamer

  12-Jun-2015

  De Tweede Kamer heeft op 1 en 8 juni een hele dag gedebatteerd over het wetsvoorstel Omgevingswet. Arjan Nijenhuis (plaatsvervangend directeur Eenvoudig Beter) na de eerste vergadering: 'De Tweede Kamer had zeer veel complimenten voor de aanpak en het proces van deze 'historische' wet en de hele stelselherziening. De enorme inzet van Eenvoudig Beter en HBJZ en de permanente betrokkenheid van de omgeving, beginnen vruchten af te werpen: daar ben ik bijzonder tevreden over.'

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte