Joosten, Frank

Frank Joosten is al meer dan 22 jaar werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten.

 • Artikel 27 Drank- en Horecawet

  15-06-2016

  [...] Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak: 1 oktober 2014 Zaaknummer: SHE 13/5389 Inhoudsindicatie Bij besluit van 3 april 2013 (het primaire besluit) heeft het college van Burgemeester en [...]

  Lees verder
 • Artikel 3 Wet Bibob - nadragen van gepleegde strafbare feiten

  15-06-2016

  [...] Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Datum uitspraak: 15 juli 2015 Zaaknummer: 201406725/1/A3 Inhoudsindicatie Bij besluit van 19 november 2013 heeft de burgemeester [...]

  Lees verder
 • Artikel 3 Wet Bibob - relatie tot strafbare feiten

  15-06-2016

  [...] Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak: 29 februari 2012 Zaaknummer: AWB 10/4224 BIBOB en AWB 10/3613 HOREC Inhoudsindicatie De burgemeester heeft besloten een verleende [...]

  Lees verder
 • Gepleegde onrechtmatige daad jegens horecaondernemer wegens drugshandel in café

  15-06-2016

  [...] Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak: 8 april 2014. Publicatie: 13 oktober 2014. Zaaknummer: 200.123.278/01 Inhoudsindicatie Onrechtmatige daad gelegen in harddrugshandel in café. [...]

  Lees verder
 • Verleende exploitatievergunning in strijd met bestemmingsplan

  14-06-2016

  [...] Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Datum uitspraak: 14 januari 2015 Zaaknummer: 201403227/1/A1 Inhoudsindicatie De burgemeester van Epe heeft een exploitatievergunning [...]

  Lees verder
 • Artikel 3 Drank- en Horecawet

  10-06-2016

  [...] Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak: 9 juli 2015 Zaaknummer: 14_3931 Inhoudsindicatie Een expediteur die pakketten laat bezorgen waarin sterke drank zit, oefent geen slijtersbedrijf [...]

  Lees verder
 • APV - evenementenvergunning en strijdigheid met bestemmingsplan

  10-06-2016

  [...] Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State Datum uitspraak: 1 juli 2015 Zaaknummer: 201404881/1/A3 Inhoudsindicatie De burgemeester van Amsterdam heeft in 2012 en 2013 aan Sky Concepts [...]

  Lees verder
 • Witwassen - exploitatie sexinrichting

  10-06-2016

  [...] Rechtbank Noord-Nederland, Sector Strafrecht Datum uitspraak: 4 september 2015 Zaaknummer: 18.676005-12 Inhoudsindicatie De voormalig exploitant van een groot aantal sexclubs in [...]

  Lees verder
 • Nieuwe uitspraak Gerechtshof over leges en de Wet BIBOB

  03-11-2015

  [...] 23 oktober 2015 (gepubliceerd 2 november 2015) heeft het gerechtshof zich opnieuw uitgesproken over de relatie tussen het heffen van leges en het uitvoeren van een onderzoek op grond van de Wet [...]

  Lees verder
 • Artikel 5 Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999

  24-02-2015

  [...] Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak: 24 februari 2015 Zaaknummer: HAA 14/5389 Inhoudsindicatie Weigering drank- en horecavergunning aan eiseres / leidinggevende omdat de horeca [...]

  Lees verder
 • Artikel 31 Drank- en Horecawet

  10-01-2014

  [...] Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 10 januari 2014 Zaaknummer: Awb 13/1997 Inhoudsindicatie De burgemeester heeft een eerder verleende drank- en horecavergunning ingetrokken vanwege [...]

  Lees verder
 • Gedoogbesluit Meifeesten

  27-04-2011

  [...] organiseren van het evenement 'Meifeesten' op het sportpark is in strijd met het bestemmingsplan. Om de meifeesten te laten plaatsvinden heeft het college een gedoogbesluit genomen. De termijn, [...]

  Lees verder
 • Weigering standplaatsvergunning

  03-03-2011

  [...] besluit van 5 augustus 2009 heeft het college geweigerd [appellante] een vergunning te verlenen voor het innemen van een standplaats (hierna: standplaatsvergunning) ten behoeve van de verkoop [...]

  Lees verder
 • Afwijzing voorlopige voorziening

  06-08-2010

  [...] wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af. Gezien de gedingstukken en het verhandelde ter zitting is de voorzieningenrechter van oordeel dat, alles [...]

  Lees verder
 • Meerdaags evenement

  23-07-2010

  [...] verzoek om de duur van het meerdaagse evenement De Parade te bekorten tot tien speeldagen, althans tot een termijn die aanzienlijk korter is dan de huidige zeventien speeldagen, is afgewezen. [...]

  Lees verder
 • Last onder dwangsom

  25-06-2010

  [...] onder dwangsom i.v.m. organiseren feest zonder evenementenvergunning. Verzoek om schorsing wordt toegewezen, nu niet kan worden vastgesteld of wel een evenementenvergunning is [...]

  Lees verder
 • Weigering evenementenvergunning

  12-05-2010

  [...] voor het houden van een toertocht en wielerwedstrijd geweigerd. Daarnaast besloten de verklaring van geen bezwaar voor ontheffing van artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994 [...]

  Lees verder
 • Geen sprake van kortdurend evenement

  06-05-2010

  [...] voorzieningenrechter heeft de verzoeken om een voorlopige voorziening met betrekking tot de verleende vergunning en ontheffing voor het organiseren van het evenement LEUK! Festival te Helmond en [...]

  Lees verder
 • Toestemming vuurwerkevenement

  31-03-2010

  [...] besluit van 28 augustus 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) aan [appellante] krachtens artikel 3.3.4 van het Vuurwerkbesluit toestemming als bedoeld [...]

  Lees verder
 • Belangenafweging

  26-03-2010

  [...] een tweetal beroepen van omwonenden tegen de evenementenvergunning voor De Parade 2008 in Utrecht. De evenementenvergunning 2008 heeft betrekking op een periode van zeventien dagen, in [...]

  Lees verder
 • Vergunningverlening aan besloten vennootschap

  03-03-2010

  [...] besluit van 12 mei 2009 heeft de burgemeester van Heerhugowaard aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Waerdse Tempel Exploitatie B.V. vergunning verleend voor het [...]

  Lees verder
 • Vergunningverlening Luna Pop Festival

  05-06-2009

  [...] besluit van 12 mei 2009 heeft verweerder de Waerdse Tempel Exploitatie B.V. vergunning verleend als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heerhugowaard (APV) voor het [...]

  Lees verder
 • Voolopige voorziening met nader omschreven voorwaarden

  24-04-2009

  [...] door de gemeente als privaatrechtelijk geduide beslissing omtrent aanwijzing van een plein voor het houden van kermis, door de voorzieningenrechter aangemerkt als publiekrechtelijk besluit in de [...]

  Lees verder
 • Beroep tegen evenementenvergunning

  09-04-2009

  [...] tegen verlening vergunning voor evenement, dat inmiddels heeft plaatsgevonden. Beroep wordt slechts nog gehandhaafd omdat verkeerde plaatsaanduiding in de vergunning staat. Gebleken is echter [...]

  Lees verder
 • Gemeentelijke APV over standplaatsen evenementenvergunning

  02-03-2009

  [...] gemeentelijke APV bepaalt dat het verbod om standplaats in te nemen niet geldt op de plaats die is aangewezen voor een evenement. In de evenementenvergunning is het de Stichting Carnaval [...]

  Lees verder
 • Schijn van vooringenomenheid

  12-12-2008

  [...] evenementenvergunning voor de klassieke locaties van de Gay Pride 2007 aan de Stichting Gay Business Amsterdam De door verweerder gehanteerde Procedureregels voor concurrerende aanvragen [...]

  Lees verder
 • Weigering evenementenvergunning als gevolg van strijdigheidmet dierenwelzijn

  28-10-2008

  [...] evenementenvergunning aan circus te verstrekken omdat de burgemeester het houden en gebruiken van wilde dieren in een circus strijdig acht met het dierenwelzijn. De rechtbank oordeelt dat [...]

  Lees verder
 • Weigering evenementenvergunning stuntshow auto's

  30-09-2008

  [...] evenementenvergunning stuntshow auto's met als motivering dat dit niet past bij het karakter van een watersportgemeente als Lemsterland en dat daarvan geen impuls van duurzaamheid uitgaat. [...]

  Lees verder
 • Normering van het Tebodinrapport

  25-06-2008

  [...] heeft bij de beoordeling van de aanvraag om een evenementenvergunning aansluiting kunnen zoeken bij de normering van het Tebodinrapport. Gelet op de aan de vergunning verbonden [...]

  Lees verder
 • Onvoldoende waarborgen van evenementorganisator

  29-05-2008

  [...] evenementenvergunning voor het Kwakoefestival 2008 aan de Stichting Kwakoe Events Gelet op de bevindingen uit de evaluaties van het festival over 2005, 2006 en 2007 heeft verweerder zich [...]

  Lees verder
 • Weigering evenementenvergunning met oog op de brandveiligheid

  20-03-2008

  [...] evenementenvergunning en vrijstelling 19, eerste lid, WRO met oog op de brandveiligheid. Nu, vooralsnog, geoordeeld dient te worden dat de brandweer in diens advies is uitgegaan van de [...]

  Lees verder
 • Geen sprake van onaanvaardbare geluidsoverlast

  31-08-2007

  [...] bestreden besluiten zijn evenementenvergunning en ontheffing van het verbod tot het veroorzaken van geluidoverlast verleend voor het evenement 'Trix in the Mix- Not only 4 the Queen' op 1 [...]

  Lees verder
 • Geen bestuursrechtelijke dwangmaatregelen

  02-08-2007

  [...] onderscheiden besluiten van 14 september 2006 heeft verzoeker sub 1, voor zover thans van belang, aangegeven onder voorwaarden tot en met 31 december 2007 geen bestuursrechtelijke [...]

  Lees verder
 • Maximale looptijd vrijstelling bereikt

  18-06-2007

  [...] en W van Breda hebben gedoogbeschikkingen afgegeven voor de organisatie van evenementen op drie locaties (waaronder het NAC-stadion). Op die locaties verbiedt het bestemmingsplan de organisatie [...]

  Lees verder
 • Afwijzing aanvraag evenementenvergunning

  02-05-2007

  [...] besluit van 29 juni 2005 heeft de burgemeester van Amsterdam, voor zover hier van belang, de aanvraag van appellante voor een vergunning voor het evenement Gay Pride 2005 op de locaties [...]

  Lees verder
 • Evenement past niet binnen ambitie van gemeentelijke evenementenbeleid

  27-04-2007

  [...] evenementenvergunning is geweigerd aangezien een stuntshow met motorvoertuigen niet past binnen de ambitie van het gemeentelijke evenementenbeleid, waarin het bevorderen van kunst en cultuur een [...]

  Lees verder
 • Afwezigheid voldoende politie-inzet kan gevaar kan zijn voor penbare orde

  22-12-2006

  [...] heeft een vergunning aangevraagd inzake een op 31 december 2006/1 januari 2007 te houden evenement, 'Awakenings' genaamd. De burgemeester van Amsterdam heeft de vergunning geweigerd, [...]

  Lees verder
 • Oplegging dwangsom

  11-01-2006

  [...] besluit van 28 november 2003 heeft appellant aan [partij], een van de toenmalige exploitanten van de horecagelegenheid 'The Royce' te Langenboom, onder oplegging van een dwangsom gelast het [...]

  Lees verder
 • Weigering vrijstelling

  13-10-2004

  [...] besluit van 30 juli 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Breda het verzoek van appellant om vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor [...]

  Lees verder
 • Verzoek verlening evenementenvergunning geweigerd

  28-04-2004

  [...] besluit van 13 december 2001 heeft appellant een verzoek van [verzoekster] om verlening van een evenementenvergunning krachtens artikel 2.2.2, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke [...]

  Lees verder
 • Tarief leges voor evenementenvergunningen is afhankelijk

  04-01-2000

  [...] tarief van de leges voor vergunningen tot het organiseren van evenementen is afhankelijk van de oppervlakte van het terrein. Deze maatstaf is niet onredelijk of willekeurig (gemeente [...]

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blair-Zuijderhoff, Sharon
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Kloots, Stefan
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte