IJdema, Jaap

Jaap IJdema is werkzaam als advocaat-partner bij Adriaanse van der Weel Advocaten, waar hij zich heeft toegelegd op ruimtelijke ordening, milieurecht en bestuurlijke handhaving.

 • Waarschuwing om overtreding ongedaan te maken is geen besluit

  17-07-2018

  [...] reactie van het bevoegd gezag op een verzoek tot handhaving dat het verzoek gegrond is en de overtreder gewaarschuwd is om binnen een bepaalde termijn de overtreding ongedaan te maken is geen [...]

  Lees verder
 • Onherroepelijke last, toch geen invordering vanwege onrechtmatigheid last

  17-05-2018

  [...] onder dwangsom onherroepelijk. Dwangsommen verbeurd. De Afdeling oordeelt, net zoals zij in haar uitspraak van 20 september 2017 heeft gedaan, dat het college toch niet tot invordering kan [...]

  Lees verder
 • Begunstigingstermijn te kort? Geen verhaal kosten bestuursdwang!

  19-10-2017

  [...] onder bestuursdwang opgelegd. Begunstigingstermijn blijkt te kort. Bestuursdwang is reeds uitgevoerd, zodat geen nieuwe begunstigingstermijn kan worden geboden: de kosten van bestuursdwang [...]

  Lees verder
 • "Onder protest en met voorbehoud van alle rechten"

  10-10-2017

  [...] een overtreder kan belanghebbende zijn bij een invorderingsbeschikking. Het feit dat hij de verbeurde dwangsom - onder protest en met voorbehoud van alle rechten - al heeft betaald, maakt dat [...]

  Lees verder
 • Ook tweede en volgende aanmaningen hebben stuitende werking

  20-03-2017

  [...] aanmaning als bedoeld in artikel 4:112 Awb heeft stuitende werking. Dat geldt niet alleen voor de eerste aanmaning, maar ook voor volgende aanmaningen. De bevoegdheid tot invordering van [...]

  Lees verder
 • Betaling verbeurde dwangsommen door derde bevrijdt de overtreder van verplichting tot betaling

  18-01-2017

  [...] verbeurde dwangsommen worden betaald door een ander dan de overtreder, dan is de overtreder door die betaling bevrijd van zijn verplichting om te betalen. Het college van B en W van de gemeente [...]

  Lees verder
 • Aanzegging gelijkgesteld aan stuitingshandeling op de voet van artikel 4:105 en 4:106 Awb

  03-08-2016

  [...] 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2087 en ECLI:NL:RVS:2016:2088 Artikel 5:35 lid 1 Awb. Verjaring bevoegdheid tot invordering verbeurde dwangsommen. Ook na het betekenen van een dwangbevel gaat [...]

  Lees verder
 • Vereniging terecht als overtreder aangemerkt

  13-07-2016

  [...] college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze-Rijen had op verzoek van een belanghebbende een last onder dwangsom opgelegd aan de Modelvliegclub VCM wegens overtreding van artikel [...]

  Lees verder
 • Na betekening dwangbevel kan verjaring wel worden gestuit door schriftelijke mededeling

  28-04-2016

  [...] rechtbank Gelderland 27 januari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:641 Betekening dwangbevel tot invordering van verbeurde dwangsommen. Voorzieningenrechter oordeelt dat de bevoegdheid [...]

  Lees verder
 • Burenruzie en handhaving

  01-03-2016

  [...] van schuttingen aan de voor- en achterkant van de woning is een overtreding van artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo. Buurman dient verzoek tot handhaving in. College kan niet van handhaving [...]

  Lees verder
 • Handhaafbaarheid last

  01-03-2016

  [...] die is genomen door degene die om handhaving had verzocht kan niet ten grondslag liggen aan vaststelling dat dwangsommen zijn verbeurd. Dat uitvoering van de last niet te controleren zou zijn [...]

  Lees verder
 • Invorderingsbesluit bevat geen aanmaning

  26-01-2016

  [...] verbeurde dwangsom. Afdeling oordeelt dat uit besluit tot invordering onvoldoende volgt dat ook wordt aangemaand. Het college van B en W van de gemeente Reusel-De Mierden besloot om over [...]

  Lees verder
 • Alleen de toezichthouder kan de verbeurte van een dwangsom constateren

  18-12-2015

  [...] verbeurte dwangsom. Alleen toezichthouder kan constateren dat last niet is uitgevoerd en om die reden een dwangsom is verbeurd. Op verzoek van de buren had het college van de gemeente [...]

  Lees verder
 • Een gewaarschuwd café telt voor twee!

  07-09-2015

  [...] Drank- en Horecawetvergunning. Sluiting café voor de duur van een jaar wegens aanwezigheid softdrugs. De Afdeling vernietigt uitspraak rechtbank en oordeelt dat betrokkenheid eigenaar [...]

  Lees verder
 • Procesbelang en verjaring bevoegdheid tot invordering

  18-08-2015

  [...] 5 augustus 2015. Artikel 5:35 Awb bepaalt dat de bevoegdheid tot invordering verjaart door verloop van één jaar. Betekent dit dat het bestuursorgaan binnen dat jaar een beschikking tot [...]

  Lees verder
 • Aanmaning is geen aanmaning in de zin van artikel 4:112 Awb

  23-07-2015

  [...] 22 juli 2015. In een procedure tegen een besluit tot invordering van een bedrag van € 50.000,-- aan verbeurde dwangsommen oordeelde de rechtbank ambtshalve dat ten tijde van de beslissing op [...]

  Lees verder
 • Geringe draagkracht in beginsel geen reden om van invordering verbeurde dwangsommen af te zien

  23-07-2015

  [...] 22 juli 2015. Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling dat verbeurde dwangsommen in beginsel moeten worden ingevorderd, tenzij bijzondere omstandigheden daaraan in de weg staan. Een [...]

  Lees verder
 • Gegronde vrees voor herhaling; koerswijziging of vergissing?

  25-06-2015

  [...] 24 juni 2015. Het college van B en W van Lansingerland weigerde naar aanleiding van een overtreding over te gaan tot handhaving van het bestemmingsplan. Het stond vast dat artikel 2.1 lid 1 [...]

  Lees verder
 • Schijnhandhaving blootgelegd

  29-05-2015

  [...] 27 mei 2015. Deze uitspraak van de Afdeling is een goed voorbeeld van een bestuursorgaan dat beweert handhavend op te treden, maar de facto gedoogt. Schijnhandhaving. Wat was er aan de hand? [...]

  Lees verder
 • Hoe deskundig moet de toezichthouder zijn?

  08-05-2015

  [...] 7 mei 2015. Het college van GS van Zuid-Holland had een last onder dwangsom opgelegd aan Abengoa wegens overtreding van voorschrift 1.4. Dat voorschrift houdt in dat Abengoa binnen 36 maanden [...]

  Lees verder
 • Onmogelijkheid tijdige uitvoering last is geen reden af te zien van invordering

  06-03-2015

  [...] 4 maart 2015. Verbeurde dwangsommen moeten in beginsel worden ingevorderd. Slechts in bijzondere omstandigheden kan geheel of gedeeltelijk van invordering worden afgezien. Dat is de lijn die [...]

  Lees verder
 • Binnen zonder kloppen

  12-11-2014

  [...] 12 november 2014. Op dezelfde dag doet de Afdeling uitspraak in twee zaken met betrekking tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner, zoals artikel 2, eerste lid van [...]

  Lees verder
 • Handhaving niet alleen onevenredig bij overtredingen van geringe aard en ernst

  29-10-2014

  [...] 29 oktober 2014. In 2010 werd op dit blog meerdere keren aandacht besteed aan uitspraken met betrekking tot het afzien van handhaving in verband met de onevenredigheid ervan in relatie tot de [...]

  Lees verder
 • Heeft een voorlopige voorziening terugwerkende kracht?

  22-10-2014

  [...] college van GS van Utrecht had aan een bedrijf een revisievergunning verleend voor een inrichting voor het produceren van diervoeders. Aan deze vergunning was het voorschrift verbonden dat een [...]

  Lees verder
 • Mondelinge last onder dwangsom bestaat niet

  15-10-2014

  [...] 15 oktober 2014. Toezichthouders van de gemeente Groningen constateerden op 6 augustus 2012 dat een niet-gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf dakplaten met daarin vermoedelijk asbest [...]

  Lees verder
 • Het stuiten van de verjaring door middel van een aanmaning

  08-10-2014

  [...] 8 oktober 2014. Het college van B en W van Leiden vorderde een verbeurde dwangsom van € 30.000,-- in. De overtreder stelde in de procedure tegen de invorderingsbeschikking dat de bevoegdheid [...]

  Lees verder
 • Dwangsom per tijdseenheid of per overtreding?

  27-08-2014

  [...] 27 augustus 2014. Het college van GS van Noord-Holland had een tweetal lasten onder dwangsom opgelegd aan een bedrijf vanwege de overtreding van voorschriften van de omgevingsvergunning [...]

  Lees verder
 • Verzoek opheffing last onder dwangsom afgewezen

  20-08-2014

  [...] 20 augustus 2014. Artikel 5:34 lid 2 Awb bepaalt dat het bestuursorgaan dat een last onder dwangsom heeft opgelegd op verzoek van de overtreder de last kan opheffen als de last een jaar van [...]

  Lees verder
 • Handhaving artikel 2.3a lid 1 Wabo; rechtszekerheidsbeginsel

  18-06-2014

  [...] 18 juni 2014. Bij besluit van 19 december 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haaren onder oplegging van een dwangsom gelast om een toegangspoort en twee zonder [...]

  Lees verder
 • Handhavingsbeleid en prioritering; een uiteenzetting door de Afdeling

  04-06-2014

  [...] 4 juni 2014. Het college van B en W van Zaanstad had besloten een verzoek tot handhaving af te wijzen omdat de overtreding in kwestie volgens het handhavingsprogramma een lage prioriteit had [...]

  Lees verder
 • Een begunstigingstermijn die pas ingaat na het onherroepelijk worden van het sanctiebesluit

  16-04-2014

  [...] 16 april 2014. Een begunstigingstermijn moet zodanig worden bepaald, dat de overtreder redelijkerwijs voldoende gelegenheid heeft om binnen de termijn de overtreding ongedaan te maken. [...]

  Lees verder
 • Permanente bewoning recreatiewoning en bestuursdwang

  19-03-2014

  [...] 19 maart 2014. Het permanent bewonen van recreatiewoningen levert in de meeste gevallen strijd met artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo dan wel strijd met de gebruiksvoorschriften van het vigerende [...]

  Lees verder
 • Bestuursrechter oordeelt alleen over de verjaring van de bevoegdheid tot invordering

  25-02-2014

  [...] Gelderland, 25 februari 2014. Een opmerkelijke en zeer interessante uitspraak van de rechtbank Gelderland over de verjaring van de bevoegdheid tot invordering van verbeurde dwangsommen. [...]

  Lees verder
 • Kostenverhaal bestuursdwang

  12-02-2014

  [...] 12 februari 2014. Het college van B en W van Emmen legde de last onder bestuursdwang op om de opslag van allerlei landbouwmateriaal te beëindigen en beëindigd te houden. De opslag was in [...]

  Lees verder
 • Hoger beroep Chemie Pack

  07-02-2014

  [...] 22 januari 2014. De Afdeling heeft uitspraak gedaan op de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank Breda in de zaak Chemie Pack. Tegen deze uitspraak was hoger beroep ingesteld [...]

  Lees verder
 • Spoedeisend belang bij treffen voorlopige voorziening tegen invorderingsbeschikking

  31-01-2014

  [...] ABRvS 31 januari 2014. Het college van B en W van Opmeer had besloten om over te gaan tot de invordering van verbeurde dwangsommen. De last onder dwangsom had formele rechtskracht. In hoger [...]

  Lees verder
 • Bijzondere omstandigheid die aan gehele invordering in de weg staat

  20-01-2014

  [...] 14 januari 2014. Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling dat verbeurde dwangsommen in beginsel moeten worden ingevorderd en dat alleen onder bijzondere omstandigheden van het [...]

  Lees verder
 • Verjaring bevoegdheid tot invordering

  30-12-2013

  [...] 24 december 2013. Het college van B en W van Harderwijk had aan iemand die zonder vergunning een gebouw had opgericht de last onder dwangsom opgelegd om dit gebouw te verwijderen. De dwangsom [...]

  Lees verder
 • Concreet zicht op legalisatie staat niet aan handhaving in de weg

  30-12-2013

  [...] 11 december 2013. Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling dat het bevoegd gezag in beginsel gebruik moet maken van zijn bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom of [...]

  Lees verder
 • Herstelmaatregelen voldoende duidelijk

  08-12-2013

  [...] 4 december 2013. Het college van B en W van Bronckhorst had geconstateerd dat een recreatiewoning in strijd met het vigerende bestemmingsplan werd gebruikt als hoofdverblijf en had de last [...]

  Lees verder
 • Toetsingskader bij toepassing bevoegdheid artikel 8:72 lid 3 Awb (in stand laten rechtsgevolgen)

  08-11-2013

  [...] 6 november 2013. Op grond van artikel 8:72 lid 3 Awb kan de rechter na vernietiging van het bestreden besluit de rechtsgevolgen van dat besluit in stand laten. De Afdeling oordeelde eerder [...]

  Lees verder
 • Wanneer verbeurt een dwangsom per tijdseenheid (3)?

  08-11-2013

  [...] 6 november 2013. Wanneer verbeurt een dwangsom per tijdseenheid? Stel dat de last wordt opgelegd om vóór 1 december a.s. een einde aan de overtreding te maken op straffe van verbeurte van een [...]

  Lees verder
 • Overgangsrecht: bouwen is eenmalige overtreding

  17-10-2013

  [...] 16 oktober 2013. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 1 juni 2011een uitleg gegeven aan de overgangsbepaling van artikel IV lid 1 Wet vierde tranche Awb, waarmee een einde kwam aan de [...]

  Lees verder
 • Aanvrager last onder dwangsom, belanghebbende bij verzoek omtrent invordering

  09-10-2013

  [...] 25 september 2013. Kan degene die om handhaving heeft verzocht ook als belanghebbende worden aangemerkt bij een besluit omtrent invordering? Artikel 5:37 lid 2 Awb bepaalt dat een [...]

  Lees verder
 • Last impliceert vergunning

  09-10-2013

  [...] 25 september 2013. Een eigenaar van een perceel had in strijd met het bestemmingsplan een paardenbak op zijn perceel aangelegd. Het bevoegd gezag legde de last onder dwangsom op om deze [...]

  Lees verder
 • Bouwvergunningvrij onder de Woningwet = vergunningvrij onder de Wabo

  09-10-2013

  [...] 25 september 2013. Het college van B en W van Den Haag legde een last onder dwangsom op wegens een overtreding van artikel 2.3a Wabo (het in stand laten van een bouwwerk dat zonder [...]

  Lees verder
 • Binnentreden woning zonder machtiging

  16-09-2013

  [...] 4 september 2013. Vorig jaar heb ik een uitspraak van de Afdeling besproken, waarin de Afdeling oordeelde dat het ontbreken van een geldige machtiging bij het binnentreden van een woning [...]

  Lees verder
 • Invorderingsbeschikking heeft geen stuitende werking

  23-08-2013

  [...] Gelderland, 11 juli 2013. Voor de inwerkingtreding van de Wet Vierde Tranche Awb op 1 juli 2009 verjaarde de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom na verloop van zes [...]

  Lees verder
 • Last onder bestuursdwang houdt geen verplichting in

  21-08-2013

  [...] 24 juli 2013. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Vierde Tranche Awb spreken we niet meer over het besluit tot het toepassen van bestuursdwang, maar over het besluit tot het opleggen van een [...]

  Lees verder
 • Gelijkheidsbeginsel strekt niet zover dat een gemaakte fout moet worden herhaald

  19-07-2013

  [...] college van B en W van Bergen had de last onder dwangsom opgelegd om het gebruik van een uitbreiding van een woning als recreatiewoning te beëindigen. De overtreder deed een beroep op het [...]

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blair-Zuijderhoff, Sharon
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Kloots, Stefan
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte