Leeuwen, Ineke van

Ineke van Leeuwen is werkzaam als advocaat De Jong van Leeuwen Advocaten op het terrein van overheid en bestuursrechtelijk vastgoed.

 • Afdeling geeft nader inzicht in de verhouding planschade – onteigeningsrecht

  13-12-2019

  [...] 11 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4160, heeft de AbRvS een nieuwe uitspraak gewezen over de verhouding planschade – onteigeningsrecht. Voor een goed begrip van de uitspraak volgt eerst kort de [...]

  Lees verder
 • Verhouding planschade en nadeelcompensatie: complex of niet?

  13-12-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 11 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4146, is kort, maar er nog een wereld achter schuil. Appellant is eigenaar van een woning te Babberich. Hij heeft de minister [...]

  Lees verder
 • Planschade en uit te werken bestemming

  06-12-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 4 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4067, gaat over de vraag of een uit te werken bestemming moeten worden betrokken bij de planvergelijking. In het oude bestemmingsplan [...]

  Lees verder
 • Mondelinge planschadeverhaalsovereenkomst en belanghebbendheid

  06-12-2019

  [...] die een planschadeverhaalsovereenkomst heeft gesloten met het college van B&W, is belanghebbende bij een besluit van het college op een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade ter zake [...]

  Lees verder
 • Planschade, overgangsrecht en schadebeperkingsplicht

  29-11-2019

  [...] is eigenaar van een pand met ondergrond te Veendam. Door de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan is het gebruik als supermarkt niet langer toegestaan. Aldi verzoekt om een [...]

  Lees verder
 • Nadeelcompensatie: voorzienbaarheid tijdelijke schade

  01-11-2019

  [...] 30 oktober 2019 heeft de AbRvS drie tussenuitspraken gewezen over de vraag of tijdelijke schade, veroorzaakt door de tenuitvoerlegging van een tracébesluit, voorzienbaar is [...]

  Lees verder
 • Nadeelcompensatie en planschade: voorzienbaarheid doet de das om

  25-10-2019

  [...] verzoek om schadevergoeding van Uptown Advertising heeft in 2016 al geleid tot een uitspraak van de AbRvS (ECLI:NL:RVS:2016:3047). Destijds concludeerde de AbRvS dat schade meer dan één oorzaak [...]

  Lees verder
 • Bestemmingsplan weiden vee, stikstof en passende beoordeling

  11-10-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 9 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3417, gaat over het bestemmingsplan Buitengebied Halderberge. De AbRvS geeft in het begin van de uitspraak zelf een samenvatting, die [...]

  Lees verder
 • Planschade: Overgangsrecht en oude planologische regime

  11-10-2019

  [...] de onderhavige tussenuitspraak van de AbRvS gaat het om de invulling van het oude planologische regime. De planologische wijziging heeft betrekking op een locatie tegenover de onroerende zaak van [...]

  Lees verder
 • NRVT-taxateur in planschade- en nadeelcompensatiezaken

  04-10-2019

  [...] de beoordeling van verzoeken om nadeelcompensatie maken overheden veelal gebruik van onafhankelijke adviescommissies. Als het bij de advisering aankomt op de waardering van onroerende zaken dan [...]

  Lees verder
 • Voorzienbaarheid Rijksinpassingsplan

  20-09-2019

  [...] Rijksinpassingsplan Waterberging Volkerak - Zoommeer maakt het mogelijk om het Volkerak-Zoommeer te gebruiken als noodwaterberging. Bij daadwerkelijke inzet voor noodwaterberging zal ook het [...]

  Lees verder
 • Tracébesluit. Schade. Voorzienbaarheid. NMR en deskundigenkosten

  13-09-2019

  [...] 11 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3121, gaat over schade (in de vorm van extra kosten voor het reinigen tuinkassen) veroorzaakt door het ‘Tracébesluit A4 Dinteloord – Bergen op Zoom, [...]

  Lees verder
 • Planschade en uitsterfconstructie

  23-08-2019

  [...] de tussenuitspraak van de AbRvS van 21 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2813) gaat het om de vraag op welke wijze een uitsterfconstructie betrokken moet worden bij de planvergelijking. De [...]

  Lees verder
 • Passieve risicoaanvaarding en uitwerkingsplicht

  23-08-2019

  [...] eigenaresse van een perceel in Limbricht wordt geconfronteerd met een nadelige planologische wijziging. De voorheen geldende bestemming ‘uit te werken woongebied’ is gewijzigd in een agrarische [...]

  Lees verder
 • Planschade en passieve risicoaanvaarding

  23-08-2019

  [...] de uitspraak van 24 juli 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2541) is aan verzoekers om een tegemoetkoming in de planschade passieve risicoaanvaarding tegengeworpen. De uitspraak van de Afdeling bevat [...]

  Lees verder
 • Nadeelcompensatie na een civiele aansprakelijkheidsprocedure: het kan!

  12-07-2019

  [...] 2001 hebben bronbemalingswerkzaamheden plaatsgevonden voor de aanleg van de Betuwespoorlijn. Appellant stelt zaakschade te lijden door deze werkzaamheden in de vorm van een verzakking van zijn [...]

  Lees verder
 • Causaal verband: condicio sine qua non-verband is onvoldoende

  05-07-2019

  [...] een goed begrip van deze uitspraak is het relevant kort de casus te schetsen. De Lucht huurt aan de A2 nabij Bruchem een benzinestation van Shell. De Staat heeft aan Shell een concessie [...]

  Lees verder
 • Taxateur, NMR en nauwe verwevenheid schadeoorzaken

  03-05-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 1 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1436 (Dongen) komen drie interessante thema’s aan de orde. Allereerst de inschakeling van een taxateur. Door het gemeentebestuur was een [...]

  Lees verder
 • NMR bij uitbreidingslocatie met inbreidingstrekjes

  03-05-2019

  [...] gemeenteraad van de gemeente Westerveld heeft een bestemmingsplan vastgesteld dat de bouw van 22 woningen mogelijk maakt. Zeven eigenaren van woningen in de nabijheid van het plangebied hebben [...]

  Lees verder
 • Planologische vergelijking: invulling oude planologische regime

  26-04-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1238, gaat over de vraag of de ruimtelijke onderbouwing bij een (oude) vrijstelling in de zin van artikel 19a, eerste lid WRO (oud) mede [...]

  Lees verder
 • Nadeelcompensatie: begroting inkomensschade

  12-04-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1131, geeft een goed beeld van de diverse aspecten die spelen bij de begroting van inkomensschade. Door Rederij Rembrandt was een [...]

  Lees verder
 • Voorzienbaarheid planschade: overdracht onder bijzondere of algemene titel

  12-04-2019

  [...] is vaste rechtspraak dat de voorzienbaarheid bij eigendomsverkrijging door erfopvolging beoordeeld dient te worden naar het moment, waarop de erflater de koopovereenkomst voor de onroerende zaak [...]

  Lees verder
 • Nadeelcompensatie: bevoegdheid bestuursrechter

  12-04-2019

  [...] de gemeenteraad van Heerlen is het bestemmingsplan Maankwartier vastgesteld. Dit bestemmingsplan bevat het planologisch kader voor de herstructurering van het stationsgebied. Sunny Fashion [...]

  Lees verder
 • Planschade: Passieve risicoaanvaarding en onderhandelingen met gemeente

  29-03-2019

  [...] en wethouders van de gemeente Waalwijk hadden de verzoeker om een tegemoetkoming in de planschade (deels) passieve risicoaanvaarding tegengeworpen. Jarenlang had op een deel van de [...]

  Lees verder
 • Planschade: voorzienbaarheid mededelingen college

  15-03-2019

  [...] 13 maart 2019 heeft de AbRvS vier planschade-uitspraken gewezen, die alle betrekking hebben op dezelfde bestemmingsplannen in de gemeente Lochem: ECLI:NL:RVS:2019:758, ECLI:NL:RVS:2019:759, [...]

  Lees verder
 • Nadeelcompensatie: onderzoeksplicht

  08-03-2019

  [...] gemeentebestuur van Groningen heeft in 2010 de bijlage bij de APV aangepast. Als gevolg daarvan is het vanaf 1 januari 2016 niet meer toegestaan om prostitutie-inrichtingen te exploiteren in een [...]

  Lees verder
 • Compensatie in natura: een terugkerend thema

  01-03-2019

  [...] de rechtspraak van de AbRvS blijkt dat het niet eenvoudig is om de compensatie in natura op een juiste wijze in een besluit vast te leggen. De uitspraak van de AbRvS van 27 februari 2019, [...]

  Lees verder
 • Voorzienbaarheid maatregelen uit Tracébesluit

  22-02-2019

  [...] 20 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:472, heeft de AbRvS een interessante uitspraak gewezen met een fijnmazige beoordeling van de voorzienbaarheid. Appellant heeft zijn woning gekocht na de [...]

  Lees verder
 • Planschade: compensatie in natura

  18-02-2019

  [...] Onroerend Goed B.V., eigenares van een perceel in Beverwijk, lijdt schade doordat de bestemming Bedrijfsdoeleinden op haar perceel is gewijzigd in een Groenbestemming. Het college besluit de [...]

  Lees verder
 • Verhouding planschade en onteigeningsrecht

  11-02-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:330, komt de complexe verhouding tussen het onteigeningsrecht en het planschaderecht aan de orde. De Staat had van appellant, de [...]

  Lees verder
 • Meerwaardeclausule, anderszins verzekerd en actieve risicoaanvaarding

  11-01-2019

  [...] een goed begrip van de uitspraak van 9 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:46, is een korte beschrijving van de casus vereist. Appellant 2 en appellant 3 zijn buren. Appellant 3 verkoopt een strook [...]

  Lees verder
 • Hetzelfde planologische regime: Verrekening voor- en nadelen

  11-01-2019

  [...] een planologisch regime niet alleen nadelen maar ook voordelen met zich brengt dan mogen eventuele nadelen met de voordelen verrekend worden. Voordeelsverrekening kan alleen worden toegepast als [...]

  Lees verder
 • Wanneer moeten de leges worden terugbetaald?

  21-12-2018

  [...] verzoek van appellante om een tegemoetkoming in de planschade is afgewezen, omdat de schade geheel binnen het normaal maatschappelijk risico viel. Appellante stelt zich op het standpunt dat de [...]

  Lees verder
 • Normaal maatschappelijke risico bij inkomensschade

  21-12-2018

  [...] 19 december 2018 heeft de AbRvS voor de tweede maal een uitspraak gedaan over het planschadeverzoek van recreatiepark BreeBronne, gelegen in de gemeente Peel en Maas (ECLI:NL:RVS:2018:4165). Ook [...]

  Lees verder
 • Nadeelcompensatie: belanghebbende en voorzienbaarheid

  07-12-2018

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 5 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3938, komen twee interessante vragen aan de orde voor de nadeelcompensatie-praktijk. Helaas beantwoordt de Afdeling slechts één van [...]

  Lees verder
 • Hoogspanningsmast en magneetzone

  19-11-2018

  [...] twee tussenuitspraken van 14 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3691 en 3692, staat planschade als gevolg van de komst van een zogenaamde combinatiehoogspanningslijn in de gemeente Helmond centraal. [...]

  Lees verder
 • Planschade anderszins verzekerd?

  19-11-2018

  [...] vraag of planschade voldoende anderszins verzekerd is, is een terugkerend thema in de planschaderechtspraak. Zo ook in de uitspraak AbRvS 14 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3661, over een [...]

  Lees verder
 • Geen expliciete toestemming vereist voor elektronische communicatie door bestuursorgaan

  26-10-2018

  [...] uitspraak van de AbRvS van 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3392 is voor de dagelijkse bestuursrechtelijke praktijk relevant. Kern van de zaak is of het bezwaarschrift van appellant, ingediend [...]

  Lees verder
 • Planschade anderszins verzekerd?

  19-10-2018

  [...] de twee uitspraken van de AbRvS van 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3327 en 3328, staat een groot aantal planschadeverzoeken centraal die zijn ingediend na inwerkingtreding van het [...]

  Lees verder
 • Normaal maatschappelijk risico en gelijkheidsbeginsel

  05-10-2018

  [...] rechtspraak over de omvang van het normaal maatschappelijk risico (NMR) heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld. Waar vlak na de introductie van het NMR in de Wet ruimtelijke ordening nog vaak [...]

  Lees verder
 • Planschade en eigen schuld

  05-10-2018

  [...] uitspraak van 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3192, betreft de einduitspraak in de zaak van winkelcentrum De Lunet in Breda. Eerder, op 17 mei 2017 heeft de Afdeling een tussenuitspraak in deze [...]

  Lees verder
 • Groen licht voor Windpark Weijerswold Coevorden

  22-09-2018

  [...] worden er door de AbRvS uitspraken gewezen over de komst van wind(turbine)parken. Vaak zijn dit omvangrijke uitspraken waarin omwonenden en belangenverenigingen alles uit de kast halen om [...]

  Lees verder
 • Schadevergoeding Tracéwet: voortaan beroep in eerste en enige aanleg bij AbRvS

  24-08-2018

  [...] grond van artikel 22 van de Tracéwet kunnen belanghebbenden die schade lijden door een Tracébesluit, een verzoek om schadevergoeding indienen bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De [...]

  Lees verder
 • Schadevergoeding Tracéwet: bevoegdheid bestuursrechter (2) en verjaring

  24-08-2018

  [...] uitspraak van de AbRvS van 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2764, gaat eveneens over een verzoek om schadevergoeding vanwege een Tracébesluit. Een aantal aspecten zijn relevant om in deze flits [...]

  Lees verder
 • Normaal maatschappelijk risico: ook bij uitbreidingsplannen 5%?

  24-08-2018

  [...] is vaste rechtspraak van de AbRvS dat bij inbreidingsplannen in beginsel een normaal maatschappelijk risico (NMR) van 5% gehanteerd kan worden. In de uitspraak van 8 augustus 2018, [...]

  Lees verder
 • Planschade: uitwerkingsplicht, bouwverbod en wegbestemmen

  13-07-2018

  [...] casus die leidde tot de tussenuitspraak van de AbRvS van 11 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2298, klinkt schrijnend. De eigenaar van een bedrijfsgebouwen in Roosendaal wordt geconfronteerd met een [...]

  Lees verder
 • Het doolhof van bestuursrechtelijke schadevergoeding

  22-06-2018

  [...] uitspraak van de AbRvS van 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2040, laat zien hoe ingewikkeld het kan zijn om in het bestuursrecht in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. De klacht van de [...]

  Lees verder
 • Planschade: welke bouwverordening vult oude planologische regime nader aan

  08-06-2018

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1863, gaat het onder meer over de vraag welke bouw- en gebruiksmogelijkheden het oude planologische regime bood. Het oude planologische [...]

  Lees verder
 • Planschade: geen voorzienbaarheid rondweg Voorst

  08-06-2018

  [...] van een schadeoorzaak blijft de gemoederen bezig houden; zo ook in de uitspraak van de AbRvS van 6 juni 2018 over een schadeverzoek vanwege het inpassingsplan ‘N345 rondweg Voorst’. [...]

  Lees verder
 • Conclusie staatsraad A-G over invordering van geldbedragen

  06-04-2018

  [...] een 74 pagina’s tellende conclusie gaat staatsraad advocaat-generaal Wattel in op de vraag onder welke omstandigheden een bestuursorgaan moet afzien van de invordering van geldbedragen na [...]

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blair-Zuijderhoff, Sharon
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Kloots, Stefan
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte