Goumans, Peter

Peter Goumans is advocaat bij Hekkelman advocaten. Zijn expertisegebieden: Ruimtelijke ordening en milieu, agrarisch recht en hippisch recht.

 • Vergunning voor de buitenbak? Niet nodig volgens de ambtenaar!

  01-09-2017

  [...] de dagelijkse praktijk is er regelmatig discussie over de vraag of voor een buitenrijbak een omgevingsvergunning nodig is. Zelfs voor de Overheid blijkt dat niet altijd duidelijk. Veelal ontstaan [...]

  Lees verder
 • Onvolledige aanvraag: hoe zit het met de beslistermijn?

  06-10-2016

  [...] als grondslag artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een bestuursorgaan besluiten een onvolledige aanvraag niet te behandelen. Voorwaarde is dan wel dat het bestuursorgaan de aanvrager [...]

  Lees verder
 • Vereiste ‘zorgvuldige dialoog’ door rechtbank ingevuld

  03-10-2016

  [...] beroepsprocedures tegen vergunningverlening voor de uitbreiding van agrarische bedrijven wordt door omwonenden regelmatig aangevoerd dat niet is voldaan aan het vereiste van het voeren van een [...]

  Lees verder
 • Omgevingsvergunning op de plank: reservering voor de toekomst?

  21-07-2016

  [...] bij veehouders is de gedachte niet vreemd om vergunningen aan te vragen om rechten voor de toekomst veilig te stellen. Het almaar aanscherpend beleid van de overheid maakt dat een beroep op [...]

  Lees verder
 • Één pony in strijd met het bestemmingsplan, acht paarden niet

  02-06-2016

  [...] het merendeel van de paarden en pony’s in Nederland wordt in het buitengebied gehouden. Het houden van paarden is immers een grondgebonden activiteit. Stoeterijen, africhtingsbedrijven en [...]

  Lees verder
 • Afwijkende gehaltes na mestscheiding rechtvaardigen geen mestboete!

  01-06-2016

  [...] in haar ogen verdachte aanvoer van pluimveemest komt een melkveehouderij in beeld bij de NVWA. De NVWA start met een onderzoek naar de naleving van de Meststoffenwet door de melkveehouderij. [...]

  Lees verder
 • Mestboete voor houder van shetlandpony’s sneuvelt

  30-05-2016

  [...] 7 van de Meststoffenwet bepaalt dat het verboden is om op een bedrijf meststoffen in of op de bodem te brengen. Op een paar kleine weilandjes van in totaal 70 are hield een particulier 2 [...]

  Lees verder
 • Het stinkt in de snackbar

  01-04-2016

  [...] raad van de gemeente Ermelo besloot bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan een al jaren bestaande snackbar positief te bestemmen. Voor de snackbar was door burgemeester en wethouders [...]

  Lees verder
 • Onzekerheid vleesveehouders duurt voort

  9-Mar-2018

  Per 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten in de Meststoffenwet opgenomen en heeft dat stelsel werking. Niet alleen melkveebedrijven krijgen fosfaatrechten toegekend, in een aantal gevallen geldt dat ook voor vleesveehouderijen.

  Lees verder
 • De transitie van fosfaatreductie naar fosfaatrechten staat voor de deur

  22-Dec-2017

  Over enkele dagen eindigt de werking van de Regeling fosfaatreductieplan 2017. Met de uitvoering en de resultaten van de Regeling is de weg vrij gemaakt voor de invoering van het stelsel van fosfaatrechten. Alles is er op gericht om per 1 januari 2018 - via wijziging van de Meststoffenwet - voor melkvee- en melkveeopfokbedrijven fosfaatrechten in te voeren. Hoe gaat dit in zijn werk?

  Lees verder
 • Eerste Kamer stemt in met Wet fosfaatrechten melkvee en de Wet grondgebonden groei melkveehouderij

  24-May-2017

  Terwijl alle aandacht op dit moment uitgaat naar de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 en de Tweede Kamer daarover met staatssecretaris Van Dam in debat ging, oordeelde de Eerste Kamer min of meer in de luwte over het stelsel van fosfaatrechten en het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij. Beide wettelijke regelingen kregen de instemming van de Eerste Kamer. Aan invoering staat dus niets meer in de weg. Althans voor wat betreft de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Voor de invoering van het stelsel van fosfaatrechten is wel relevant of Nederland in 2018 opnieuw in aanmerking komt voor derogatie van de Nitraatrichtlijn. Dat is nog geen gelopen race. Dat hangt onder andere af van de resultaten die de Regeling fosfaatreductieplan 2017 oplevert.

  Lees verder
 • Rechter kapittelt Staatssecretaris

  5-May-2017

  Op verzoek van biologische, grondgebonden en gangbare melkveehouderijen en een vleesveehouderijbedrijf is de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag gevraagd om de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in kort geding op zijn houdbaarheid te toetsen. Op 4 mei 2017 heeft de Voorzieningenrechter uitspraak gedaan. De landelijke, regionale en natuurlijk de vakpers heeft uitgebreid verslag gedaan van de uitkomst van het kort geding. U weet daarom al lang hoe het kort geding afliep. De staatssecretaris en de zuivelsector beraden zich. De overwegingen van de rechtbank overstijgen het belang van de bij het kort geding betrokken partijen. Daarom is het zinvol het oordeel van de Voorzieningenrechter onder de loep te nemen.

  Lees verder
 • Regeling fosfaatreductieplan 2017 opnieuw gewijzigd

  28-Apr-2017

  Kort voor aanvang van het kort geding met betrekking tot de Regeling fosfaatreductieplan 2017 kondigde Staatssecretaris Van Dam aan de Regeling te beperken tot melkproducerende bedrijven. Aan de Tweede Kamer is kort daarna ook toegezegd om zeldzame huisdierrassen te ontzien. De beide aangekondigde wijzigingen zijn inmiddels vertaald in een wijziging van de Regeling. Om te voorkomen dat de afvoer van runderen naar niet langer onder de Regeling vallende bedrijven (bijvoorbeeld afvoer van jongvee naar jongveeopfokbedrijven) als reductie geldt, wordt een nieuw begrip geïntroduceerd: het jongveegetal. De Regeling wordt er niet overzichtelijker op. Wat zijn de kernaanpassingen in de Regeling?

  Lees verder
 • Terug naar 2 juli 2015 (-4%)!

  21-Apr-2017

  Per 1 april 2015 is het Europese stelsel van melkquotering vervallen. Veel melkveebedrijven hebben daarop geanticipeerd. Er zijn nieuwe stallen gebouwd en het aantal melkkoeien is fors toegenomen. Dit heeft niet alleen geleid tot toename van de melkproductie, maar vanzelfsprekend ook tot toename van de mestproductie.

  Lees verder
 • Fosfaatreductie melkvee: een turbulente week

  14-Apr-2017

  Een selectie van door de Regeling fosfaatreductieplan 2017 getroffen bedrijven en de staatssecretaris van economische zaken ontmoetten elkaar op 12 april 2017 voor de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Inzet van de veehouders was om de Regeling vanwege onmiskenbare onverbindendheid buiten werking te doen stellen.

  Lees verder
 • Regeling fosfaatreductieplan 2017 aangepast

  31-Mar-2017

  Bij brief van 17 maart 2017 kondigde Staatssecretaris Van Dam aan de Regeling fosfaatreductieplan 2017 (verder de Regeling) te wijzigen. In de praktijk bleek de Regeling een aantal onbedoelde knelpunten te veroorzaken. Dat gold voor de begripsbepaling " grondgebonden bedrijf", de peildatum voor niet-melkleverende bedrijven en het houden van dieren in quarantainestallen. Bovendien behoefde de Regeling ook op enkele onderdelen simpelweg verbetering. Het doorvoeren van de aangekondigde wijzigingen heeft nog bijna 14 dagen gevergd. De gewijzigde Regeling treedt op 31 maart met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2017 in werking. Om welke wijzigingen gaat het?

  Lees verder
 • Fosfaatreductie 2017: kort geding en belangrijke data

  24-Mar-2017

  In de media is veel aandacht voor acties van rundveehouders die aankondigen de Regeling fosfaatreductieplan 2017 aan de kaak te willen stellen. Deze Regeling is per 1 maart 2017 van kracht en zet in op vermindering van het aantal runderen in 2017. Heffingen moeten de veehouders aanzetten om hun veebestand af te bouwen tot (voor melkleverende bedrijven) het niveau van 2 juli 2015 (- 4% behalve voor grondgebonden bedrijven) en 15 december 2016 (voor niet-melkleverende bedrijven). Hoe die Regeling precies in elkaar steekt, leg ik in een vervolgblog uit. Dan ga ik ook in op de door staatssecretaris Van Dam aangekondigde aanpassingen. Voor veel bedrijven pakt deze Regeling door de peildata in 2015 en 2016 zeer onbillijk uit. Daarom valt goed te begrijpen dat veehouders een rechterlijke toetsing uitlokken.

  Lees verder
 • Borging fosfaatreductieplan

  13-Jan-2017

  Om de bezwaren van de Europese Commissie (zie mijn blog: Wetsvoorstel fosfaatrechten: Europese Commissie vloert Van Dam) 1) tegen de invoering van het stelsel van fosfaatrechten weg te nemen, is een maatregelenpakket tot stand gebracht om de fosfaatproductie buitenwettelijk te verminderen tot het niveau dat de Derogatierichtlijn toestaat.

  Lees verder
 • Ook de Wet grondgebonden groei melkveehouderij door de Tweede Kamer

  9-Dec-2016

  Vanaf 2015 ziet de melkveehouderij een reeks van wettelijke maatregelen op zich afkomen die allemaal bedoeld zijn om de groei van de bedrijfstak te reguleren. In 2015 trad de Wet verantwoorde groei melkveehouderij en in 2016 de AMvB grondgebonden groei in werking.

  Lees verder
 • Tweede Kamer neemt Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee geamendeerd aan

  8-Dec-2016

  Na het plenaire debat op 1 december heeft de Tweede Kamer bij stemming op 6 december 2016 het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee - met een ruime meerderheid - aangenomen. De Tweede Kamer heeft via een aantal amendementen diverse wijzigingen in het wetsvoorstel aangebracht.

  Lees verder
 • Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee: nieuwe aanpassingen

  24-Nov-2016

  Met stoom en kokend water heeft staatssecretaris Van Dam op 13 oktober 2016 vanwege staatssteunbezwaren van de Europese Commissie wijzigingen moeten aanbrengen in het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee (zie mijn blog 1) van 14 oktober 2016: Europese Commissie vloert Van Dam). De wijzigingen waren tweeërlei: de invoering van het stelsel van fosfaatrechten wordt uitgesteld naar 1 januari 2018 en de regeling van de fosfaatbank wordt aangevuld in die zin dat aan de uitgifte van rechten bovenwettelijke milieuvoorwaarden worden verbonden. Het gezegde "haastige spoed is zelden goed" ligt in dit soort situaties op de loer.

  Lees verder
 • Fosfaatrechten: hink-stap-sprong

  22-Nov-2016

  Om het stelsel van fosfaatrechten vanaf 1 januari 2018 te kunnen invoeren en wettelijk te borgen dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond blijft, is een maatregelenpakket nodig om in 2017 de fosfaatproductie te reduceren. Inzet is behoud van de derogatie in 2017 en voortzetting daarvan in 2018.

  Lees verder
 • Wet grondgebonden groei melkveehouderij: stand van zaken

  21-Oct-2016

  In week 43 behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel grondgebonden groei. Het gaat hier om de wettelijke verankering van wat eerder al in de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij is geregeld. Die AMvB heeft al sedert 1 januari van dit jaar werking. Kort vóór het plenaire debat in de Tweede Kamer ziet staatssecretaris Van Dam nog aanleiding voor een wijziging van het wetsvoorstel. Waarom doet hij dat?

  Lees verder
 • Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee: Europese Commissie vloert Van Dam

  14-Oct-2016

  Eerlijk is eerlijk. In de 47 pagina’s tellende Memorie 1) van toelichting op het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee stipt staatssecretaris Van Dam (in paragraaf 7.1.7) aan dat met de invoering van fosfaatrechten van staatssteun sprake is. Hij voegt daar aan toe dat (1) staatssteun onder voorwaarden door de Europese Commissie verenigbaar kan worden verklaard met de interne markt en (2) dat overleg gaande is met de Europese Commissie om de bevestiging te krijgen van het Nederlandse oordeel dat die uitzonderingssituatie aan de orde is. Dit oordeel deelt de Europese Commissie echter niet. De Europese Commissie maakt duidelijk dat er geen sprake is van geoorloofde staatssteun. Een flinke tik op de neus dus voor staatssecretaris Van Dam. En dat dwingt de staatssecretaris tot een acute koerswijziging.

  Lees verder
 • Update fosfaatrechten voor melkvee

  13-Oct-2016

  In hoog tempo bereidt de Tweede Kamer zich op dit moment voor op de openbare behandeling van het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee. De vaste Commissie voor Economische Zaken heeft op 28 september een verslag van haar bevindingen uitgebracht en daarin een groot aantal vragen over het wetsvoorstel geformuleerd. Op 6 oktober hield de Commissie een rondetafelgesprek met melkveehouders, belangenverenigingen, het bedrijfsleven, adviseurs, juristen en wetenschappers. Omdat de posities van de deelnemers aan dit gesprek bekend waren, leverde deze hoorzitting nauwelijks nieuwe inzichten op.

  Lees verder
 • Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee: handhaving en rechtsbescherming (het wetsvoorstel in 6 delen: deel 6)

  28-Sep-2016

  Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee zal bij inwerkingtreding volledig opgaan in de Meststoffenwet. Voor handhaving van dit onderdeel van de wet behoeft dan ook geen aparte systematiek te worden opgetuigd. Strafrechtelijke handhaving vindt plaats via de Wet op de economische delicten net als bij varkens- en pluimveerechten. Ook de zwaarte van de straffen sluit daarbij aan. Het toezicht op naleving van de wettelijke verplichtingen en de opsporing van strafbare feiten wordt uitgevoerd door de NVWA. Kortom niets nieuws onder de zon. Dit ligt iets anders in situaties waarin een dagplafond wordt opgelegd. Dat zal bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. Daartoe kan een last onder dwangsom worden opgelegd.

  Lees verder
 • Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee: gevolgen voor varkens- en pluimveebedrijven (het wetsvoorstel in 6 delen, deel 5)

  26-Sep-2016

  Aan de derogatiebeschikking voor Nederland heeft de Europese Commissie de voorwaarde verbonden dat de mestproductie het feitelijke productieniveau van 2002 niet mag overschrijden. Voor fosfaat gaat het dan om 172,9 miljoen kg. De melkvee-, varkens- en pluimveesector zijn sectorplafonds overeengekomen. Als die sectorplafonds niet worden overschreden is geborgd dat ook het nationale plafond niet wordt overschreden. In 2015 heeft niet alleen de melkveehouderij haar plafond overschreden, dat geldt ook voor de andere sectoren (Kamerstuk 33 979, nr. 140). Die overschrijdingen hebben een beperkte omvang (1% voor de varkenshouderij en 3,3% voor de pluimveehouderij).

  Lees verder
 • Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee: de voorziening voor knelgevallen (het wetsvoorstel in 6 delen)

  23-Sep-2016

  De invoering van fosfaatrechten beperkt de mogelijkheden om melkvee te houden. Dat gebeurt op verschillende manieren. Het wetsvoorstel maakt een generieke korting mogelijk, regelt afroming bij overdracht (voor en na de generieke korting), kent geen rechten toe bij latente ruimte, uitbreiding van de melkveestapel na 2 juli 2015, stalrenovaties (buiten knelgevallen) en laat de melkveefosfaatruimte buiten beschouwing voor de toekenning van fosfaatrechten. Deze ingrepen moeten worden aangemerkt als een regulering van de eigendom van de melkveehouder in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blair-Zuijderhoff, Sharon
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Kloots, Stefan
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte