Tonnaer, Frans

Frans Tonnaer is algemeen directeur van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht te Maastricht en Eindhoven en deeltijdhoogleraar Omgevingsrecht bij de Open Universiteit.

De ruimtelijke beheersverordening (tweede druk)

De beheersverordening is een eenvoudig alternatief voor een bestemmingsplan in gebieden waar sprake is van een lage dynamiek in ruimtelijke ontwikkeling. In het boek De ruimtelijke beheersverordening, het bevroren bestemmingsplan als levend ruimtelijk instrument staat alles wat u moet weten over de toepassing van dit nieuwe, voor de ruimtelijke praktijk interessante en belangrijke instrument.

Lees verder
 • Interessante uitspraak over kruimelgevallen-omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan

  05-04-2017

  [...] 22 februari 2017 (nr. 201601791/1/A1, ECLI:NL:RVS:2017:487) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een interessante uitspraak gedaan over de toepassing van de [...]

  Lees verder
 • Raad van State bevestigt: combinatie van ‘kruimels’ mogelijk bij afwijking bestemmingsplan

  04-04-2017

  [...] haar uitspraak van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:744) bevestigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling), in navolging van enkele rechtbanken (zie o.a. Rb [...]

  Lees verder
 • Maatlat duurzame veehouderij wel toepasbaar onder de Omgevingswet?

  16-06-2015

  [...] 21 januari heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die typerend is voor een problematiek waar de Omgevingswet een oplossing voor beoogt te bieden.[1] In [...]

  Lees verder
 • Stikstofdepositie en bestemmingsplan

  08-05-2015

  [...] aanzien van stikstofdepositie blijkt uit een uitspraak van 1 april 2015 (ABRvS 1 april 2015, nr. 201311647/1/R2) dat de autonome afname van stikstofdepositie mag worden betrokken bij de passende [...]

  Lees verder
 • Luchtkwaliteit van het 'eigen' agrarische bedrijf moet toch beoordeeld worden bij de plattelandswoning

  02-03-2015

  [...] 4 februari 2015 (nr. 201306630/5/R3) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een uitspraak gedaan waaruit volgt dat de luchtkwaliteit ter plaatse van een [...]

  Lees verder
 • De Omgevingswet: meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor initiatiefnemers. Over de late zegeningen van de economische crisis.

  31-Jan-2018

  Bij de stelselherziening rond de komende Omgevingswet is een prominente rol weggelegd voor initiatieven in de fysieke leefomgeving. Vertrouwen van de overheid in initiatiefnemers bij de uitvoering van de wet behoort tot de kernwaarden van de stelselherziening. Dat vertrouwen betekent volgens de memorie van toelichting bij de Omgevingswet (Algemeen deel p. 45) dat het nieuwe stelsel uitnodigend moet zijn voor nieuwe initiatieven.

  Lees verder
 • Departementale herindeling: desintegratie omgevingsbeleid onder de Omgevingswet?

  30-Oct-2017

  Trots en blakend van zelfvertrouwen staat daar op de trappen van paleis Noordeinde de nieuwe zojuist door koning Willem-Alexander beëdigde ministersploeg. Maar liefst 24 bewindslieden van vier partijen van verschillend pluimage gaan samen de komende jaren proberen de politieke kar eenzelfde kant op te trekken.

  Lees verder
 • De Omgevingswet, Maslow en vier fasen van cultuurverandering

  23-Oct-2017

  De kogel is door de kerk: per 1-1-2021 zal het nieuwe stelsel van de Omgevingswet in werking treden. Dat heeft Melanie Schultz van Haegen in haar nadagen als minister van IenM op 6 oktober jl. bekend gemaakt. Ze houdt wel nog een slag om de arm: er zijn onzekerheden zoals de nog te verrichten uitvoeringstoetsen en de adviezen van de Raad van State. En ook kan het samenvallen van de parlementaire behandeling van lopende wetstrajecten met de vorming van een nieuwe Eerste Kamer in 2019 nog roet in het eten gooien.

  Lees verder
 • Veranderende maatschappij en veranderend omgevingsrecht. Een kleine filosofie rond kernwaarden.

  17-Oct-2017

  “Liberty means responsibility. That is why most men dread it.” (George Bernard Shaw). Bij de aankondiging in 2014 van de ingrijpende herziening van het omgevingsrecht schuwde de regering het gebruik van grote woorden niet. Er is een ‘paradigmawisseling’ noodzakelijk om de bij de tijd gebrachte omgevingswetgeving op een bij de tijd passende wijze tot uitvoering te brengen. Niet alleen anders doen maar ook anders denken en anders overwegen is de boodschap.

  Lees verder
 • Goed nieuws: de Omgevingswet komt er voorlopig niet!

  29-Aug-2017

  Gelukkig, nog geen ‘paradigmawisseling’ waarvan niemand weet wat die inhoudt, of nog erger: een cultuurverandering waarbij “alles anders moet”. Niet iedereen en alles betrekken bij de plannen: burgers hebben daar geen tijd voor en trouwens vaak ook geen zin in. Geen omarming van initiatieven waar anderen alleen maar last van hebben.

  Lees verder
 • Veranderende maatschappij en veranderend omgevingsrecht: een kleine filosofie rond kernwaarden

  31-Jul-2017

  “Liberty means responsibility. That is why most men dread it.” (George Bernard Shaw). Bij de aankondiging van de ingrijpende herziening van het omgevingsrecht schuwde de regering het gebruik van grote woorden niet. Er is een ‘paradigmawisseling’ noodzakelijk om de bij de tijd gebrachte omgevingswetgeving op een bij de tijd passende wijze tot uitvoering te brengen.

  Lees verder
 • Nieuw omgevingsrecht: geen bruidsschat voor de gemeenten? Over een staatsrechtelijke anomalie.

  21-Jul-2017

  De invoering van de Omgevingswet (Ow) gaat met een omvangrijke regeling van het overgangsrecht gepaard. Dit overgangsrecht is grotendeels opgenomen in de Invoeringswet Omgevingswet (IOw) waarvan het ontwerp, na consultatie samen met de Aanvullingswet Natuur en de vier uitvoerings-amvb’s op 30 juni jl. om advies naar de Raad van State is gezonden. Het overgangsrecht, opgenomen in een uitvoerig hoofdstuk 11 van de IOw is dus niet terug te vinden in de Omgevingswet zelf omdat het naar zijn aard een tijdelijk karakter draagt en de wet in principe voorziet in een permanente regeling.

  Lees verder
 • Het is nu tijd om werk te maken van de gemeentelijke omgevingsvisie!

  6-Jun-2017

  Op 21 maart volgend jaar vinden de reguliere gemeenteraadsverkiezingen plaats. Partijen zijn intussen bezig zich daarvoor op te maken. Dat is het goede moment zich af te vragen wat hun bijdrage zal zijn aan de omgevingsvisie die elke gemeente volgens de Omgevingswet moet vaststellen en die logischerwijze voorafgaat aan het omgevingsplan. Wordt het omgevingsbeleid een centraal aandachtspunt bij de komende coalitievorming en de onderhandelingen? Wat zijn de beleidsambities wat betreft de zorg voor de fysieke leefomgeving in de komende raadsperiode? Hoe pakken we de participatie aan? Hoe wordt de balans bepaald tussen ontwikkelen en beschermen? Door het omgevingsvraagstuk hoog op de lokale verkiezingsagenda te plaatsen wordt recht gedaan aan de intentie van de omgevingswetgever om het zwaartepunt bij de vormgeving van het omgevingsbeleid bij de gemeenten te leggen.

  Lees verder
 • Nieuwe omgevingsregelingen moeten en kunnen toegankelijker: een digitale route-planner?

  25-Apr-2017

  Wie zich in de Omgevingswet en de tot nu tot gepubliceerde in- en uitvoeringsregelingen heeft verdiept zal het moeten bevestigen: het is nodig om zich door omvangrijke documenten te worstelen. De wet zelf is met ca. 360 artikelen nog redelijk behapbaar en, gelet op het brede onderwerp, zelfs compact te noemen. Voor het doornemen van de Memorie van Toelichting moest je wel eens goed gaan zitten: 629 pagina’s (incl. 239 pagina’s artikelsgewijze toelichting). En er zijn natuurlijk nog de omvangrijke parlementaire vervolgstukken waaronder de productie van de Tweede Kamer met 118 ingediende amendementen en 38 moties. Maar de wet van de grote getallen laat zich pas echt gelden bij de uitvoeringsregelingen en dan met name bij de vier centrale algemene maatregelen van bestuur (amvb’s). We hebben het dan over ruim 2.600 artikelen, met toelichting opgenomen in 2.330 pagina’s tekst. De vraag of het omvangrijke stelsel in de praktijk nog wel hanteerbaar is, is retorisch.

  Lees verder
 • Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

  7-Feb-2017

  Op 26 januari jl. heeft minister Schultz een wetsvoorstel ingediend dat strekt tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Het is nog niet bekend wanneer de voorgestelde wet in werking zal treden, maar uit de parlementaire stukken blijkt wel dat spoedige inwerkingtreding wordt beoogd.

  Lees verder
 • De nieuwe Wet natuurbescherming

  30-Jan-2017

  Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet strekt tot vervanging van het wettelijk stelsel zoals neergelegd in de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet door één integraal en vereenvoudigd kader. De inhoud van de wetgeving is voor een groot deel gelijk gebleven, maar de Wet natuurbescherming bevat ook een aantal belangrijke wijzigingen.

  Lees verder
 • De Ladder voor duurzame verstedelijking

  11-Jan-2017

  Al sinds 1 oktober 2012 kennen we de Ladder voor duurzame verstedelijking. Deze ladder, die is geregeld in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), beoogt zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren door een motivering verplicht te stellen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen moeten in de toelichting bij het bestemmingsplan worden gemotiveerd aan de hand van drie stappen of treden (artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro):

  Lees verder
 • Wijziging Omgevingsverordening Limburg 2014

  28-Dec-2016

  Op 11 november 2016 hebben Provinciale Staten van Limburg de ‘Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014’ vastgesteld. Publicatie heeft plaatsgevonden in het Provinciaal Blad op 20 december 2016 (jaargang 2016, nr 6791) 1) en vervolgens is de verordening op 21 december 2016 in werking getreden. Hierna treft u een korte samenvatting aan van enkele belangrijke wijzigingen.

  Lees verder
 • Zijn uw leges nog veilig?

  23-Dec-2016

  De Volkskrant heeft er 16 december jongstleden al een artikel 1) aan gewijd: “gratis (ver)bouwen”. In dit artikel gaat de krant in op het feit dat wanneer voor een bepaald gebied het bestemmingsplan niet meer geldig is, de gemeente voor die gebieden geen leges meer kan vorderen. Dit alles heeft te maken met de levensduur van een bestemmingsplan/beheersverordening.

  Lees verder
 • Vlees op de botten van de Omgevingswet

  22-Nov-2016

  Onlangs bracht Frans Tonnaer weer een nieuwe, interessante publicatie uit over de nieuwe Omgevingswet. In het artikel gaat hij in op de context van de vier centrale besluiten van het vernieuwde omgevingsrecht en tevens wordt aandacht besteed aan de relevantie hiervan voor de gemeente. Hij sluit af met een nabeschouwing.

  Lees verder
 • Stb. 2016 156: De wetskaravaan is vertrokken. Waarheen?

  23-Jun-2016

  Op 23 maart jl. verscheen de tekst van de Omgevingswet in het Staatsblad (nr. 156). Dat vormde eerder het startschot dan het eindstation van een omvangrijk wetgevingsproces op rijksniveau. Dat proces, met de nodige invoerings- en uitvoeringswet- en regelgeving, wordt hierna beschreven. Het startte met de vraag of er eerst nog een raadgevend referendum moest worden gehouden. Tevens vormde het de aanzet voor een niet minder omvangrijke wetgevingsactie die de decentrale overheden moeten uitvoeren. Zij moeten zich meer bewust worden van hun medewetgevende rol waarbij ze het verschil kunnen maken.

  Lees verder
 • Omgevingswet aangenomen: de cirkel is rond! Terug bij af?

  29-Mar-2016

  Met de aanvaarding van de Omgevingswet door de eerste Kamer met een ruime meerderheid op 22 maart jl. heeft het parlement een historische stap gezet. Immers had de Tweede kamer op 1 juli vorig jaar eveneens met grote meerderheid het wetsvoorstel ondersteund.

  Lees verder
 • Parlement zet historische stap: Omgevingswet door Eerste Kamer aangenomen

  22-Mar-2016

  Zoals was te verwachten heeft de Eerste Kamer vanmiddag (dinsdagmiddag 22 maart) met ruime meerderheid het voorstel voor een Omgevingswet aangenomen, nadat de Tweede Kamer datzelfde op 1 juli vorig jaar deed.

  Lees verder
 • Meervoudige voorzorg in de Omgevingswet

  15-Dec-2015

  De Tweede Kamer heeft bijgedragen aan de inhoudelijke versterking van de Omgevingswet door een viertal milieubeginselen aan de tekst toe te voegen. Bepaald is dat de regering in de toelichting bij inhoudelijke regels moet motiveren op welke wijze is rekening gehouden met het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel van bestrijding aan de bron en het beginsel dat de vervuiler moet betalen. Hoewel het positief is dat de wet daardoor iets meer substantie heeft gekregen, is de winst relatief klein. Opvallend is dat het voorzorgsbeginsel al in de wet was opgenomen. Biedt deze dubbele voorzorg meerwaarde of leidt ze tot verwarring?

  Lees verder
 • Tweede Kamer scherpt Omgevingswet aan

  8-Sep-2015

  Zoals bij de beoefenaren van het omgevingsrecht bekend is, heeft de Tweede Kamer op 1 juli jl. met ruime meerderheid het voorstel voor een Omgevingswet aangenomen. Van de ruim honderd ingediende amendementen hebben er uiteindelijk 38 de eindstreep gehaald. Van de 118 ingediende amendementen waren er nog 65 actueel ten tijde van de stemming.

  Lees verder

Auteurs

Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Acht, Ton van
Aedes
Aerts, Robin
Albers, Albert
Alberts-Derks, Mieke
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Beek, Frank van
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Mathilde de
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Bollen, Bart
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bruijnen, Anne
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Casimir, Tanja
Cate, Flip ten
Ceulen, Esther
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Crombach,Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Ridder, H.A.J
Dekker, Heidi
Delden, Arjan van
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Dianne Jennissen
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Donkersloot, Raphaël
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Euler - van Hulst, Karolina
Evens, Robin
Feenstra, Lieke
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
G32
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Geonovum
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der Gouw
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Granneman, Jan
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijst, Ivo van
Helvoirt, Kees van
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Horst, Sanne van der
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
IPO
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortmann, Tijn
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Loo, Arjan
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lucassen, Robert
Lurks, Marco
Mak, Annette
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Mazzola, Albertine
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
NEPROM
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijendaal, Maarten van
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Norde, Coline
Nuiten, Pieter
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Omgevingswetportaal
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Peter
Paassen, Henk van
Pals, Miranda
PBL
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Pijnenburg, Geert
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Raad van State
Radstaak, Manouk
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Rijksoverheid
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands, Daniëlle
Rondhuis, Merle
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus-van der Velde, Monique
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schippers, Liesbeth
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verhaegh, Coen
Vermeulen, Marleen
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
VNG
VNG
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Wallage, Bastiaan
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Wingens, Rut
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Maaike de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Wouter van de Wetering
Wylick, Nina van
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte