Onrust, Fleur

Fleur Onrust is advocaat, partner en een van de drie oprichters van ENVIR advocaten. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht waarbinnen zij zich met name richt op de Flora- en faunawet, de Wabo en het ruimtelijk bestuursrecht.

Handboek Natuurbeschermingsrecht

Het Handboek Natuurbeschermingsrecht geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern van de Wet natuurbescherming, maar blijft wel steeds praktisch en voor de praktijk toepasbaar. In dit handboek wordt niet alleen de parlementaire geschiedenis beschreven ter toelichting op de nieuwe wet, maar daar waar de jurisprudentie onder de oude wettelijke systemen relevant blijft, wordt deze eveneens besproken.

Lees verder
 • Overtreder of niet?

  22-08-2019

  [...] rechtspersoon kan als overtreder worden aangemerkt, maar wat is daarvoor nodig? En in hoeverre is de formulering van het wettelijk voorschrift dat is overtreden van belang voor de vraag wie als [...]

  Lees verder
 • Vertrouwen of wantrouwen: een nieuwe lijn in de jurisprudentie

  31-05-2019

  [...] heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tweetal uitspraken gedaan over het vertrouwensbeginsel toegepast in een handhavingsprocedure en daarmee is een duidelijk [...]

  Lees verder
 • Eigenaar en pachter gewoon belanghebbende, maar aanvrager soms niet

  24-08-2018

  [...] ABRvS deed in de afgelopen weken een drietal interessante uitspraken over het belanghebbende begrip. Wat kunnen we voor lessen trekken uit deze drie uitspraken? (1) de ene indiener van een [...]

  Lees verder
 • Klimaat & zon: burgerparticipatie hoe gaat dat nu?

  20-07-2018

  [...] burgerparticipatie (ook nu al) een rol speelt in bestuursrechtelijke procedures volgt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 11 juli 2018. In een [...]

  Lees verder
 • Bestemmingsplanprocedure: bedrijf wegbestemd of niet?

  14-05-2018

  [...] krijg ik de vraag van bedrijven wat de gemeente nu wel of niet mag doen in een nieuw bestemmingsplan. In hoeverre mag de huidige bedrijfsvoering worden ingeperkt? En heeft beroep instellen [...]

  Lees verder
 • Wob-verzoek: namen van inspecteurs hoeven niet openbaar

  05-04-2018

  [...] Afdeling geeft in haar uitspraak van 4 april 2018 nog meer duidelijkheid gegeven over het bekendmaken van namen van ambtenaren, in dit geval handhavers, bij het openbaar maken van informatie op [...]

  Lees verder
 • Beheer en schadebestrijding; uitspraak ABRvS en de Wnb

  19-10-2017

  [...] zover het inmiddels nog niet uit alle uitspraken volledig helder was, geeft de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 oktober 2017 wederom aan hoe de [...]

  Lees verder
 • Omgevingsvergunningen en de toets aan het Amsterdamse hotelbeleid

  02-06-2017

  [...] dit nieuwsbericht sta ik stil bij een tweetal uitspraken over omgevingsvergunningen voor twee hotels en de toets aan het Amsterdamse hotelbeleid. Toets aan gemeentelijk (hotel)beleid Deze [...]

  Lees verder
 • Het festivalseizoen is geopend; Tips om te zorgen dat de evenementenvergunningen en bestemmingsplannen er ook klaar voor zijn

  20-04-2017

  [...] is weer voorjaar, de eerste festivals en buitevenementen zijn al weer achter de rug, maar het seizoen is nog maar net begonnen. Voor initiatiefnemers van festivals en evenementen en voor [...]

  Lees verder
 • Geen uitzondering op de beginselplicht tot handhaving

  11-01-2017

  [...] uitspraak laat zien hoe belangrijk het is voor bedrijven om altijd te controleren of het geldende bestemmmingsplan alle activteiten wel toestaat. Op 11 januari 2017 heeft de ABRvS uitspraak [...]

  Lees verder
 • Burgemeester en openbare orde: vuurwerk en vlooienmarkt

  16-12-2016

  [...] Afdeling heeft in de afgelopen twee weken een tweetal uitspraken gedaan over de bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de handhaving van de openbare orde. Wat was er in de uitspraak [...]

  Lees verder
 • Voorwaardelijk ontheffing Ffw is mogelijk

  14-10-2016

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) overweegt in een uitspraak van 5 oktober 2016 dat een ontheffing op grond van artikel 68 Flora en faunawet (Ffw) voorwaardelijk verleend [...]

  Lees verder
 • Onderzoek naar maatregelen tegen meeuwenoverlast door ABRvS toegestaan

  17-08-2016

  [...] Onrust van ENVIR Advocaten trad op voor de gemeenten Alkmaar, Haarlem en Leiden in een procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een Flora en faunawetontheffing [...]

  Lees verder
 • Digitale vs analoge verbeelding en achtererfgebied

  26-07-2016

  [...] ABRvS heeft op 13 juli 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1918) nogmaals bevestigd dat de digitale verbeelding (plankaart) behorende bij een bestemmingsplan doorslaggevend is als deze afwijkt van de analoge [...]

  Lees verder
 • Schaarse vergunningen; Wat? Wie en Hoe?

  30-05-2016

  [...] 25 mei 2016 is de conclusie over schaarse vergunning van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven verschenen. Wat zijn schaarse vergunningen? Voor wie is de conclusie relevant en hoe moet er met [...]

  Lees verder
 • Aandeelhouder en bestuurder als overtreder aangemerkt

  06-05-2016

  [...] uitspraken van de ABRvS overspoedeisende bestuursdwang, het overtreder begrip, kostenverhaal en een dwangbevel. Procedure met betrekking tot Edelchemie Panheel B.V. Handhaving: Spoedeisende [...]

  Lees verder
 • Salderen bij Flora en faunawet-ontheffing toegestaan?!

  03-03-2016

  [...] 24 februari 2016 heeft de ABRvS een belangrijke uitspraak gedaan over de mogelijkheid om te “salderen” bij het verlenen van een flora en faunawetontheffing. Ook voor bijvoorbeeld het vervangen [...]

  Lees verder
 • Ook voor dieren op de landelijke vrijstellingslijst moet worden voldaan aan artikel 65 Ffw

  01-02-2016

  [...] die op de landelijke vrijstellingslijst staan mogen niet zonder meer worden afgeschoten. Bij het verlenen van ontheffing van afschot van bijvoorbeeld konijnen, moet aan de vereisten van [...]

  Lees verder
 • Stickers op windturbines: handhaven wegens vergunningplicht?

  11-01-2016

  [...] drie windturbines was de naam "Eneco" door middel van stickers aangebracht. Brengen de aangebrachte stickers een vergunningplicht voor bouwen met zich mee? Of zijn de stickers in strijd met de [...]

  Lees verder
 • Zo zou het moeten! Voorkom verjaring van de mogelijkheid om te in vorderen

  19-10-2015

  [...] de bestuursrechter om verjaring van de mogelijkheid om tot invordering van dwangsommen over te gaan, te voorkomen. De Rechtbank Gelderland heeft in een voorlopige voorziening procedure [...]

  Lees verder
 • Schoonmaken verplicht op grond van de omgevingsvergunning

  28-09-2015

  [...] de verplichting om een geluidscherm schoon te houden ruimtelijk relevant? De Afdeling (ABRvS) deed op 23 september 2015 uitspraak over een door B&W aan Prorail verleende omgevingsvergunning voor [...]

  Lees verder
 • Handhaving tegen permanente bewoning recreatiewoningen

  07-08-2015

  [...] deze zonnige zomerdag midden in de vakantieperiode een uitspraak over handhaving gericht tegen het permanent bewonen van recreatiewoningen op Parc Patersven in Wernhout. Op 5 augustus 2015 deed [...]

  Lees verder
 • Terechte weigering handhavend optreden

  20-07-2015

  [...] het corrigeren van de gemeten emissiewaarden vanwege meetonzekerheden overeenkomstig de voorschriften 2.6 en 2.9 van de bijlage bij het Bva en artikel 5.19 van de Activiteitenregeling mag een [...]

  Lees verder
 • Uitbreiden omvang van het geding met nieuwe besluitonderdelen

  22-06-2015

  [...] interessante uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 juni 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1722) over de goede procesorde en het inbrengen van nieuwe gronden bij [...]

  Lees verder
 • Veranderingsvergunning voor een inrichting

  17-04-2015

  [...] kan er een veranderingsvergunning voor een inrichting verleend worden? Een veranderingsvergunning kan slechts worden verleend in gevallen waarin voor het in werking zijn van de inrichting al [...]

  Lees verder
 • Bestuursdwang vanwege verontreiniging op campingterrein

  08-04-2015

  [...] uit de Afdelingsuitspraak van 8 april 2015 over de toepassing van bestuursdwang bij bodemverontreiniging op een campingterrein. In deze uitspraak was het besluit van het college van [...]

  Lees verder
 • Watervergunning en verenigbaarheid met de doelstellingen van de Waterwet (art. 6.21)

  26-03-2015

  [...] watervergunning wordt geweigerd als de verlening van die vergunning niet verenigbaar is met doelstellingen van de Waterwet een omgekeerde redenering geldt echter niet. Een watervergunning wordt [...]

  Lees verder
 • Planschade en de uitleg van “met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid”

  19-03-2015

  [...] Afdeling (ABRvS) heeft op 18 maart 2015 een tweetal planschade uitspraken gedaan waarin uitleg wordt gegeven aan het begrip “met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid”. Voor de beoordeling [...]

  Lees verder
 • Jaaroverzicht jurisprudentie flora en faunawet 2014 JFF

  16-03-2015

  [...] dit jurisprudentie overzicht behandelen Fleur Onrust en A. Drahmann de jurisprudentie Ffw van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) en rechtbanken uit het jaar 2014. [...]

  Lees verder
 • Watervergunning geweigerd op grond van de onjuiste Keur

  05-02-2015

  [...] uitspraak van de Afdeling over de bestuursprocesrechtelijke vraag aan welke regels een besluit getoetst moest worden, als na de aanvraag de regelgeving wijzigt? Op 4 februari 2015 deed [...]

  Lees verder
 • Bestemmingsplan en maximale lichtercapaciteit

  29-12-2014

  [...] de uitspraak van de Afdeling (ABRvS) van 17 december 2014 komen de volgende onderwerpen aan de orde: (1) het belanghebbende-begrip, (2) maximering lichtercapaciteit in planregels van het [...]

  Lees verder
 • Tracébesluit A2 blijft in stand - interessante Nbw uitspraak

  10-12-2014

  [...] gingen vele jaren van procederen en zelf prejudiciële vragen aan vooraf, maar de Afdeling bestuursrechtspraak laat nu definitief het Tracébesluit A2 's-Hertogenbosch – Eindhoven in stand. [...]

  Lees verder
 • Medewerking van derden vereisen kan wel in Watervergunning

  03-12-2014

  [...] Waterwet verzet zich niet tegen het stellen van voorschriften ter naleving waarvan de medewerking van derden is vereist. Geen verplichtingen aan derden opleggen, maar medewerking van derden [...]

  Lees verder
 • Watervergunning kan alleen verplichtingen voor vergunninghouder bevatten

  08-10-2014

  [...] (ABRvS) van 8 oktober 2014 waarbij aan een watervergunning in een voorschrift een verplichting was opgelegd aan derden om compenserende maatregelen te treffen. Verplichtingen kunnen echter [...]

  Lees verder
 • Asbestbrand en kostenverhaal interessante uitspraak ABRvS 8 oktober 2014

  08-10-2014

  [...] met zelf maatregelen nemen terwijl er anders spoedeisende bestuursdwang toegepast gaat worden, omdat er geen akkoord is van de verzekeraar betekent niet dat de kosten niet verhaald kunnen [...]

  Lees verder
 • Een last onder dwangsom voor een overtreding van de Flora- en faunawet kan ook verplichten om een handeling ongedaan te maken

  05-02-2014

  [...] blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 februari 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:281). De casus Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft in 2004 besloten tot [...]

  Lees verder
 • Een schriftelijke handtekening en een digitale handtekening zijn niet inwisselbaar

  20-12-2013

  [...] 11 december 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State (ECLI:NL:RVS:2013:2374) een digitaal ondertekend – maar wel schriftelijk ingediend – hoger beroepschrift [...]

  Lees verder
 • Foutje bedankt! Een geslaagd beroep op het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel

  12-12-2013

  [...] geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel door een burger die naar het zich laat aanzien niet bepaald te goeder trouw was, stond centraal in de uitspraak van de [...]

  Lees verder
 • Bewijs van verzending op grond van de Awb: maak inzichtelijk wat wordt verzonden

  05-11-2013

  [...] 24 oktober 2013 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) het beroep van een melkveehouder gericht tegen een besluit van het Productschap Zuivel ongegrond verklaard [...]

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blair-Zuijderhoff, Sharon
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Kloots, Stefan
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte