Groot, Egbert de

Egbert de Groot is advocaat en partner bij AKD gespecialiseerd in publiek- en privaatrecht, bouwrecht en contracten met de overheid.

 • Taxatierapport van grote waarde voor oordeel onderhandeling bij onteigening

  07-11-2019

  [...] een vervroegde onteigeningsprocedure lag aan de Rechtbank Limburg de vraag voor of gemeente Gennep voldoende serieuze pogingen tot minnelijke verwerving van de eigendom had ondernomen. De [...]

  Lees verder
 • Hoge Raad geeft inzicht in aard schadeloosstelling bij een “te vroege” onteigening. Deze heeft geen bestraffend karakter. De Hoge Raad gaat in op de te wél te hanteren maatstaf?

  01-11-2019

  [...] het arrest schreef mr. E.W.J. de Groot onderstaande noot. In de zaak die voorligt had een onteigening plaatsgevonden. Op grond van artikel 61 lid 1 van de Onteigeningswet dient het werk [...]

  Lees verder
 • Hoge Raad verduidelijkt de werking van de eliminatieregel bij onteigening

  29-10-2019

  [...] het arrest schreef Egbert de Groot bijgaande annotatie die verscheen in NJ 2019/376. In het arrest In het arrest Perkpolder van 15 januari 2016 (NJ 2016/397) oordeelde de Hoge Raad dat artikel [...]

  Lees verder
 • Geen aangewezen bouwplan (zoals bijvoorbeeld een zonnepark) maar wel een anterieure overeenkomst; kan dat? Afdeling bestuursrechtspraak zegt ja!

  02-10-2019

  [...] duurzaamheidsprojecten zoals zonneparken rijst vaak de vraag: is het toegestaan een anterieure overeenkomst te sluiten? In een eerdere bijdrage wees ik erop dat de bevoegdheid om een anterieure [...]

  Lees verder
 • Beperking in exploitatieplan kan belemmering vormen onteigening; het vervolg. De Hoge Raad spreekt.

  08-07-2019

  [...] les voor de praktijk Een exploitatieplan kan in de weg staan aan onteigening, als de regels daaruit in de weg staan aan de realisatie van het plan waarvoor onteigend wordt, maar dit geldt niet [...]

  Lees verder
 • Mag kwaliteitsverschil verrekend worden bij herverkaveling?

  21-06-2019

  [...] verscheen deze annotatie in het NJ over het arrest van de Hoge Raad dat betrekking had op bovenstaande vraag. In dit blog wordt de kern van het oordeel van de Hoge Raad weergegeven. Voor een [...]

  Lees verder
 • De contracterende overheid, bevoegdheden- en wijzigingsclausules en beleidswijziging die leidt tot aansprakelijkheid

  04-06-2019

  [...] veel overeenkomsten met de overheid staan standaard clausules voor 'wijziging van omstandigheden' en – de inzet van – bevoegdheden. De laatstgenoemde clausule komt er in de kern vaak op neer dat [...]

  Lees verder
 • Een bij gebreke van goedkeuring niet tot stand gekomen overeenkomst, is niet tot stand gekomen; logisch toch?

  21-12-2018

  [...] het kader van het contracteren en bij het contracteren met de overheid is van groot belang langs welke lijnen men onderhandelt. Is dat onder voorbehoud van goedkeuring of onder de opschortende [...]

  Lees verder
 • Inspanningsverplichting bij gebiedsontwikkeling; een serieus te nemen maar onzeker bezit!

  03-10-2018

  [...] Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde bij arrest van 4 september 2018 dat een eigenaar die met de gemeente was overeengekomen dat in het een bestemmingsplan een uitbreiding van bebouwingsmogelijkheden [...]

  Lees verder
 • Een voor onbepaalde tijd verleende schaarse vergunning is geen rustig bezit!

  11-07-2018

  [...] voor onbepaalde tijd verleende vergunning is geen rustig bezit. Dit blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 22 juni 2018. Een voor onbepaalde tijd verleende vergunning voor het [...]

  Lees verder
 • Betaalplanologie: dat kan echt niet! Maar wat is het?

  30-05-2018

  [...] verplicht kostenverhaal kennen wij het vrijwillig spoor waarbij kostenverhaal plaatsvindt door het sluiten van een anterieure overeenkomst. Daarnaast kennen we, als zo'n overeenkomst niet tot [...]

  Lees verder
 • Gemeentelijke gronduitgifte: moet de gemeente mededingingsruimte creëren?

  01-05-2018

  [...] wedijveren partijen om grond van een gemeente of een ander overheidslichaam. Vaak zullen gemeenten zich in dat kader afvragen of zij de grond moeten 'tenderen'? Doet zij dat niet, dan wil [...]

  Lees verder
 • Exploitatieplan: verhaal van echte kosten of fictieve kosten van grondaankopen?

  20-03-2018

  [...] een uitspraak van 14 maart 2018 gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) in op de vraag op welke manier de kosten van grond in een exploitatieplan opgenomen [...]

  Lees verder
 • Belemmeringenwet Privaatrecht: schade bij gedogen is niet gelijk aan schade bij onteigenen

  19-03-2018

  [...] grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht kan een eigenaar door een gedoogbesluit gedwongen worden om, al dan niet tijdelijk, bepaalde werken die het openbaar belang dienen op diens eigendom te [...]

  Lees verder
 • Bezwaar en/of beroep contractueel uitsluiten bij gebiedsontwikkeling/vastgoedtransacties, mag dat?

  08-03-2018

  [...] gebiedsontwikkeling of vastgoedgoedtransacties wil men nog wel eens overeenkomen dat een partij geen rechtsmiddelen mag aanwenden tegen de op grond van het contract beoogde ontwikkeling. Zo ook [...]

  Lees verder
 • De Wet voorkeursrecht gemeenten: je kunt ook te vroeg pieken!

  28-02-2018

  [...] na vervallen voorkeursrecht mogelijk? Op 7 februari 2018 wees de rechtbank Overijssel vonnis in een zaak over een gemeentelijk verzoek tot nietigverklaring van aan een ontwikkelaar [...]

  Lees verder
 • De Hoge Raad oordeelt over Hedwigepolder; de door de rechtbank uitgesproken onteigening is terecht

  05-01-2018

  [...] met bijzondere aard en achtergrond In zijn arrest van 5 januari 2018 oordeelt de Hoge Raad dat een beroep op zelfrealisatie van de eigenaar niet slaagt als het gaat om de Hedwigepolder. De [...]

  Lees verder
 • Via publiekrecht onmogelijk maken om een civielrechtelijk (privaat) recht uit te oefenen en andersom: kan dat?

  07-09-2017

  [...] het eerste, het publiekrechtelijk onmogelijk maken om een civiel recht uit te oefenen, oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak in een uitspraak van 16 augustus 2017. Het frustreren van een [...]

  Lees verder
 • Kostenverhaal en economische uitvoerbaarheid bij gebiedsontwikkeling, dat is niet hetzelfde!

  23-06-2017

  [...] kostenverhaal in het kader van gebiedsontwikkeling hetzelfde als economische uitvoerbaarheid? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zegt in een uitspraak van 21 juni 2017: neen! [...]

  Lees verder
 • Gebiedsontwikkeling, onteigenen en het wel of geen rekening houden met bouwrijp maken en de waarde van (on)winbare bodembestanddelen; een update.

  10-04-2017

  [...] wel of niet waarderen van voordelen bij onteigening? In onteigeningszaken wordt bij het bepalen van de waarde van het onteigende geen rekening gehouden met werken die door de overheid worden [...]

  Lees verder
 • Gebiedsontwikkeling en overheidsprivaatrecht: wat mag er wel en wat mag er niet met een bevoegdhedenovereenkomst?

  27-03-2017

  [...] Hoge Raad wees op 24 maart 2017 een belangwekkend arrest​ over de reikwijdte van een bevoegdhedenovereenkomst. Dat is een overeenkomst waarin een overheid met een private partij afspraken maakt [...]

  Lees verder
 • Gebiedsontwikkeling en het voorkomen van planschade bij krimp. Een bouwtitel niet langer een veilig bezit?

  21-02-2017

  [...] oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak over de mogelijkheid om een bestemmingsplan te regelen dat bouwmogelijkheden vervallen. ​ Deze uitspraak is van belang omdat daarmee het risico op [...]

  Lees verder
 • Gebiedsontwikkeling, inspanningsverplichting, fasering en aansprakelijkheid

  10-01-2017

  [...] niet halen grondslag voor ontbinding en aansprakelijkheid?​ In contracten over gebiedsontwikkeling komen vaak planningen voor over het doorlopen van onder meer ruimtelijke procedures. Dat [...]

  Lees verder
 • Gebiedsontwikkeling, inspanningsverplichting, aansprakelijkheid en eenvoudig te vermijden fouten

  04-01-2017

  [...] neem ze serieus! Gemeenten en ontwikkelaars sluiten met enige regelmaat overeenkomsten over onder meer gebiedsontwikkeling. Onderdeel van de afspraken is dan veelal dat de [...]

  Lees verder
 • De civiele (vaststellings-)overeenkomst is in het bestuursrecht verre van waardeloos!

  07-10-2016

  [...] verscheen een uitspra​ak​ ​van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarin de Afdeling oordeelt over de waarde van een civiele overeenkomst in het bestuursrecht. Wat was er [...]

  Lees verder
 • Het waarderen van ‘een nietige bijdrage aan de Grondexploitatie’; de Hoge Raad verduidelijkt!

  19-07-2016

  [...] 8 juli 2016 heeft de Hoge Raad het standpunt over het waarderen van nietige prestaties verduidelijkt​. Reeds lang is bekend dat als een gemeente bij overeenkomst een exploitatiebijdrage vraagt [...]

  Lees verder
 • Het bestemmingsplan blijft leidend voor het bepalen van de onteigeningswaarde en inbrengwaarde

  01-04-2015

  [...] 18 februari 2015 is een belangwekkende uitspraak gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (201404016/1/R6) voor het onteigeningsrecht. De uitspraak gaat over de [...]

  Lees verder
 • Gebiedsontwikkeling en kostenverhaal: is een nietige exploitatieovereenkomst waardeloos?

  10-02-2015

  [...] gaat dan om de vraag of het feit dat een exploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 42 WRO (oud) die is gesloten in de strijd met een gemeentelijke exploitatieverordening, leidt tot [...]

  Lees verder
 • Schadeloosstelling voor een (rechts)persoon die krachtens de Onteigeningswet niet aan het geding kan deelnemen

  09-01-2015

  [...] onteigeningszaken heeft niet iedereen jegens de onteigenende partij een aanspraak op schadeloosstelling. Alleen de eigenaar en partijen die – kort gezegd – een juridische band hebben met het [...]

  Lees verder
 • Nieuwe trend in onteigeningsland: de bestemming van gronden bepaalt niet langer de waarde daarvan?

  18-06-2014

  [...] onteigeningsrecht is een rechtsgebied waar de aanspraak op volledige schadeloosstelling en de realiteit per peildatum (de datum dat de eigendom van de onteigende overgaat op de onteigenaar) [...]

  Lees verder
 • Gebiedsontwikkeling, bevolkingskrimp en de gevolgen voor bestaande overeenkomsten en inspanningsverplichtingen

  09-04-2014

  [...] bevolkingskrimp en de gevolgen voor bestaande overeenkomsten en inspanningsverplichtingen Op 9 april 2014, gepubliceerd op 15 augustus 2014, wees de Rechtbank Gelderland een [...]

  Lees verder
 • Inspanningsverplichtingen, gebiedsontwikkeling en beleidswijziging; niet altijd een gelukkige combinatie.

  26-02-2014

  [...] nagenoeg alle overeenkomsten over gebiedsontwikkeling zijn inspannings-verplichtingen opgenomen. Het betreft dan veelal de inspanningsverplichting van een privaatrechtelijke partij om een voor [...]

  Lees verder
 • Onteigening ter realisering van duurzaamheidsdoelstellingen en het tegengaan van verrommeling, kan dat? Ja dat kan!

  18-Oct-2019

  Flevoland zet het onteigeningsinstrument in om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Door 221 bestaande windturbines te vervangen door 91 nieuwe en veel grotere wordt het aantal windturbines gehalveerd, de energieopbrengst meer dan verdubbeld en verrommeling van het landschap tegengegaan.

  Lees verder
 • Onteigening ter realisering van duurzaamheidsdoelstellingen en het tegengaan van verrommeling, kan dat? Ja dat kan!

  17-Oct-2019

  Flevoland zet het onteigeningsinstrument in om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Door 221 bestaande windturbines te vervangen door 91 nieuwe en veel grotere wordt het aantal windturbines gehalveerd, de energieopbrengst meer dan verdubbeld en verrommeling van het landschap tegengegaan. Bij Koninklijk Besluit zijn in de gemeente Zeewolde twee perceelsgedeelten met daarop een windturbine ter onteigening aangewezen, omdat minnelijke onderhandelingen met de eigenaar niet tot overeenstemming leiden.

  Lees verder
 • Wetsvoorstel Aanvullingswet Grondeigendom; een aardschok of niet?

  18-Mar-2019

  In dit blog lees je in één oogopslag per onderwerp de belangrijkste (voorgestelde) veranderingen als het gaat om kostenverhaal, het voorkeursrecht gemeenten en het onteigeningsrecht.

  Lees verder
 • Het (laten) bouwen van middeldure huurwoningen: hoe doe je dat? Deel 1: de gemeentelijke gereedschapskist

  10-Nov-2017

  De behoefte aan betaalbare huurwoningen. De kranten staan er vol van en beleidsmakers zijn er druk mee; het schrijnend gebrek aan betaalbare huurwoningen in het geliberaliseerde goedkopere segment. Het gaat dan om huurwoningen met een huurprijs boven de huurprijsgrens voor huurtoeslag van thans € 710,68 en minder dan circa € 1.000,- per maand. In steden speelt daarbij een rol dat gezinnen de stad dreigen te verlaten hetgeen uit een oogpunt van bevolkingsopbouw ongewenst is. Overheden en marktpartijen zoeken gezien het voorgaande naar wegen om het gebrek aan woningen op te lossen. In deze eerste blog in de serie 'Het (laten) bouwen van middeldure huurwoningen: hoe doe je dat?' wordt ingegaan op de gereedschapskist die gemeenten ter beschikking staat.

  Lees verder
 • Onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom; van A naar Beter?

  9-Feb-2017

  Op 1 juli 2016 verscheen de consultatieversie van de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (hierna: ‘het concept’). Met het concept wordt beoogd om de overheid een instrumentarium te bieden om hun omgevingsbeleid te verwezenlijken en in te spelen op maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving.

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blair-Zuijderhoff, Sharon
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Kloots, Stefan
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte