Jong, Eelco de

Eelco de Jong, advocaat bij de Jong van Leeuwen advocaten, is voornamelijk gespecialiseerd in bestuursrechtelijke handhaving, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, nadeelcompensatie, overheidsaansprakelijkheid, gebieds-en soortenbescherming en algemeen bestuursrecht. Daarnaast is hij docent bij diverse opleidingen, annotator bij het tijdschrift Bouwrecht en levert bijdragen aan diverse tijdschriften.

 • Supermarkten en Dienstenrichtlijn: geen specifieke gegevens, dan gaat het mis...

  06-12-2019

  [...] 4 december 2019 heeft de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2019:4101) uitspraak gedaan over het vaststellingsbesluit Supermarkten Centrum Duiven. Dat plan voorziet in een planologische regeling voor [...]

  Lees verder
 • Tijdig een zienswijze ingediend? Bewijs door kopie van envelop geaccepteerd.

  29-11-2019

  [...] zaak met namen uit een examenvraag. De Stichting Wijnhuisfonds wil een wijziging van een bestemmingsplan: een rijksmonument in Zutphen, Huize Borro, moet een nieuwe invulling krijgen. Daar moet [...]

  Lees verder
 • Te snel oordeel ‘kennelijk gegrond’? Gegrond verzet bij Afdeling

  01-11-2019

  [...] uitspraak van 17 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2470, heeft de Afdeling na vereenvoudigde behandeling het beroep van StiL en anderen gegrond verklaard en de besluiten van de raad van de gemeente [...]

  Lees verder
 • Nieuwe beroepsgronden tegen tussenuitspraak

  11-10-2019

  [...] de l'escalier”: buiten op de trap aan de Kneuterdijk pas bedenken wat het écht goede antwoord was geweest op een vraag, is iets wat velen van ons wel eens is overkomen. Als de Afdeling dan [...]

  Lees verder
 • Betaalplanologie bij omzetten van recreatiewoningen naar burgerwoningen?

  30-08-2019

  [...] de gemeenteraad van Oldebroek is het bestemmingsplan “Buitengebied, Mulligen” vastgesteld. In de uitspraak van de Afdeling van 28 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2950) is een aantal [...]

  Lees verder
 • Geen papieren versie van bestemmingsplan ter inzage gelegd: consequenties?

  23-08-2019

  [...] veel bestemmingsplan-uitspraken wordt door burgers over onvolkomenheden in de procedure tot vaststelling van het plan. Door een appellant die opkomt tegen het bestemmingsplan Veerweg van de [...]

  Lees verder
 • Detailhandel op bedrijventerrein: Appingedam het vervolg

  23-08-2019

  [...] de belangrijkste uitspraak in het omgevingsrecht in 2018 was de uitspraak Appingedam (20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062). Nu het vervolg: de Afdelings-uitspraak van 24 juli 2019, [...]

  Lees verder
 • PAS en relativiteitsvereiste

  23-08-2019

  [...] gemeenteraad van Almere heeft bestemmingsplan vastgesteld dat gedeeltelijk conserverend van aard is en gedeeltelijk voorziet in woningbouw. Een vereniging van appartementseigenaren kan zich met [...]

  Lees verder
 • Ladder voor duurzame verstedelijking niet onderschatten

  21-06-2019

  [...] van het belang van de ladder voor duurzame verstedelijking lijkt de oorzaak te zijn dat de gemeenteraad van Oude Ijsselstreek met een schorsing zit van het bestemmingsplan zit dat de [...]

  Lees verder
 • Doelstelling Stichting in te ver verwijderd verband met bestreden besluit

  07-06-2019

  [...] Stichting Vredes- en DuurzaamheidsActiviteiten is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe-Noord. Dat bestemmingsplan maakt het mogelijk dat op het noordelijke [...]

  Lees verder
 • Wonen en bedrijventerreinen met zware categorie: puzzelen blijft het

  31-05-2019

  [...] de uitspraak van 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1757) ligt het bestemmingsplan Franeker-Industrieterrein West Kiesterzijl ter beoordeling voor. In verband met de aanwezigheid van een burgerwoning, [...]

  Lees verder
 • Passende beoordeling en bestemmingsplan: betekenis van een niet-onherroepelijke omgevingsvergunning

  31-05-2019

  [...] wordt omringd door Natura 2000-gebieden. Het maken van een bestemmingsplan voor Giethoorn is dan ook geen sinecure. Eén van appellanten stelt zich blijkens de uitspraak van de Afdeling van [...]

  Lees verder
 • Pluimvee en uitstoot van endotoxinen

  31-05-2019

  [...] college van burgemeester en wethouders van Vlagtwedde maakt met de vaststelling van een wijzigingsplan de uitbreiding van een bestaand pluimveebedrijf mogelijk, 39.900 extra [...]

  Lees verder
 • Te laat ingediende reactie op verweerschrift wordt buiten beschouwing gelaten

  17-05-2019

  [...] de gemeenteraad van Borger-Odoorn is een bestemmingsplan vastgesteld dat de realisatie van een ongelijkvloerse kruising over de N34 mogelijk maakt. Tegelijkertijd worden een aantal op- en [...]

  Lees verder
 • Teleurgestelde horeca-ondernemer vangt bot in bestemmingsplanprocedure

  03-05-2019

  [...] heeft zich bij het gemeentebestuur van Deventer gemeld en grond van de gemeente gekocht. Door de gemeenteraad van Deventer is vervolgens het bestemmingsplan Leisurestrook Holterweg [...]

  Lees verder
 • Besluit tot weigering vaststelling van een wijzigingsbesluit vernietigd

  03-05-2019

  [...] bestemmingsplan Oosseld en Wijnbergen 2013 van de gemeente Doetinchem bevat een wijzigingsbevoegdheid waarbij een bestemming Tuin onder voorwaarden kan worden gewijzigd naar Wonen. Het verzoek [...]

  Lees verder
 • Verkeersonderzoek onvoldoende

  29-03-2019

  [...] de uitspraak van 20 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:868) ligt voor de Afdeling het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk voor. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk in [...]

  Lees verder
 • Belanghebbende: deel beroep ontvankelijk en deel niet

  18-02-2019

  [...] opmerkelijke uitspraak, maar wél eentje met een overweging die praktisch is (en waar je een middag naar kunt zoeken). Met Facetplan groen en bomen beoogt de gemeenteraad van Arnhem belangrijke [...]

  Lees verder
 • Begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ in planregels wijkt af van begrip in bijlage II Bor. Kan dit?

  11-02-2019

  [...] kan zich niet verenigen met de omschrijving van het begrip "bijbehorend bouwwerk" in de planregels. De definitie komt niet overeen met de definitie van "bijbehorend bouwwerk" in artikel 1, [...]

  Lees verder
 • Voor afwijken van beleid is meer nodig dan term ‘maatwerk’

  11-02-2019

  [...] gemeentebestuur van Lochem heeft beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing, het gemeentelijk Beleidskader Functieverandering Agrarische Bebouwing Lochem (het FAB-beleid) (Afdeling 6 februari [...]

  Lees verder
 • Wnb-ontheffing: onvolledige aanvraag?

  11-02-2019

  [...] behoeve van de aanleg van een ontsluitingsweg bij Amersfoort, is het noodzakelijk een groot aantal – zo’n 3.000 - bomen te kappen. Om te kunnen gaan kappen, is een ontheffing op grond van de Wet [...]

  Lees verder
 • Bestemmingsplan, planschade anderszins verzekerd en passieve risicoaanvaarding

  11-01-2019

  [...] het bestemmingsplan "De Linten" – dat aan de orde is in de uitspraak van de Afdeling van 2 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2) - is aan het achterste deel van het perceel de bestemming "Agrarisch" [...]

  Lees verder
 • Belanghebbendheid: juridische of feitelijke "gevolgen van enige betekenis"?

  19-11-2018

  [...] de gemeenteraad van Utrecht is het bestemmingsplan Kanaalweg 59, Transwijk vastgesteld. Tevens is – gecoördineerd – een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 61 woningen en onder [...]

  Lees verder
 • Parkeerplaatsen hamsteren in Holten

  09-11-2018

  [...] de gemeenteraad van Rijssen-Holten is bij besluit van 13 juli 2017 het bestemmingsplan "Kern Holten, locatie Albert Heijn" vastgesteld. Dit plan maakt de uitbreiding van de bestaande Albert [...]

  Lees verder
 • Vertrouwensbeginsel en bestemmingsplannen: het blijft moeizaam...

  09-11-2018

  [...] gemeenteraad van Rheden heeft een bestemmingsplan vastgesteld "Velp-Zuid 2016, locatie Reigerstraat-Gruttostraat" op grond waarvan onder meer ‘een overdekte zwemvoorziening’ kan worden [...]

  Lees verder
 • Relatie ‘goede ruimtelijke ordening’ en het Activiteitenbesluit milieubeheer: geur-aspecten

  02-11-2018

  [...] niet nieuw – zoals ook blijkt uit de onderstaande uitspraak – wel een uitspraak die goed is om onder de aandacht te brengen. Veelvuldig komt de vraag bij ons of indien een bedrijf – [...]

  Lees verder
 • Nogmaals de NGE-norm

  02-11-2018

  [...] gemeenteraad van Staphorst heeft het bestemmingsplan Buitengebied herzien, teneinde op een perceel een agrarisch bedrijf en – daaraan ondergeschikt – een groepsaccommodatie toe te staan. In de [...]

  Lees verder
 • Totstandkoming StAB-deskundigenberichten niet in strijd met artikel 6 EVRM

  19-10-2018

  [...] de gemeenteraad van Assen is een bestemmingsplan vastgesteld dat de tweede en derde fase van de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, Hoekbree, mogelijk maakt. Appellant komt op tegen dit plan [...]

  Lees verder
 • Evenementen in bestemmingsplan: blijft (kennelijk) lastig

  24-08-2018

  [...] de gemeenteraad van de gemeente Ermelo is een bestemmingsplan vastgesteld waar de gronden met de bestemming Verkeer – Verblijfsgebied ook bestemd zijn voor het gebruik als kermis. Onder meer op [...]

  Lees verder
 • Regels voor binnenplanse omgevingsvergunning dienen voldoende objectieve geformuleerde criteria te bevatten

  24-08-2018

  [...] 1 augustus jl. heeft de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2018:2593) het vaststellingsbesluit van een bestemmingsplan van de gemeente De Bilt beoordeeld. In de planregels is met betrekking tot parkeren de [...]

  Lees verder
 • Persoonsgebonden overgangsrecht of uitsterfregeling?

  24-08-2018

  [...] is eigenaar van het perceel waar de bestemming "Agrarisch" aan is toegekend. Voorts is aan het gehele perceel de aanduiding ‘bouwvlak’ toegekend. Op een gedeelte van het perceel staat een [...]

  Lees verder
 • En nogmaals de brancheringsregeling in planregel in Appingedam...

  22-06-2018

  [...] bestemmingsplan 'Stad Appingedam' heeft betrekking op het woonplein in Appingedam en staat daar alleen omvangrijke detailhandel toe, zoals meubelen, keukens en bouwmaterialen. Volgens een [...]

  Lees verder
 • Ruimtelijke besluiten verdelen geen schaarse rechten

  08-06-2018

  [...] onder meer, de minister van Economische Zaken is het Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde vastgesteld. Dit plan voorziet in de oprichting van 91 windturbines en het saneren van 221 bestaande [...]

  Lees verder
 • Bedrijfsmatige exploitatie en verbod tweede woning op recreatiepark

  08-06-2018

  [...] de vorige bijdrage is het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Epe aan de orde gekomen. De uitspraak van de Afdeling van 6 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1887) waar genoemd [...]

  Lees verder
 • Legaal en feitelijk bestaand gebruik ‘gewoon’ positief bestemmen? Gemeenteraad let op!

  08-06-2018

  [...] de gemeenteraad van Epe is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Eén van appellanten is een mevrouw die woont naast een boomkwekerij. Die boomkwekerij is legaal aanwezig en ‘dus’ [...]

  Lees verder
 • Belanghebbendheid en windparken: een eenvoudige maatstaf bevestigd

  08-06-2018

  [...] de gemeenteraad van Geldermalsen is het bestemmingplan Windpark Avri vastgesteld. Het windpark maakt planologisch de bouw mogelijk van drie windturbines evenwijdig aan de Betuwespoorlijn en de [...]

  Lees verder
 • Impliciete vrijstelling: goed om (weer) even te weten...

  01-06-2018

  [...] de gemeenteraad van Epe is een bestemmingsplan vastgesteld Kernen Emst en Oene. In het achtererfgebied van een andere woning, bevindt zich een (met vergunning opgerichte) woning die door de [...]

  Lees verder
 • Bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening houden met particulier initiatief voor ruimtelijke ontwikkeling

  01-06-2018

  [...] deze rechtspraak langzamerhand als bekend mag worden verondersteld, gaat het kennelijk toch met regelmaat nog mis. Zo ook in de gemeente Ede waar de gemeenteraad bij de vaststelling van een [...]

  Lees verder
 • Tijdig en concreet initiatief beoordelen bij vaststelling bestemmingsplan ook al is het in strijd met gemeentelijk beleid

  11-05-2018

  [...] de gemeenteraad van Pekela is de vergadering van 1 november 2016 niet alleen het bestemmingsplan "Buitengebied Pekela" vastgesteld, maar ook de Visie mestopslag buitengebied Pekela en Veendam. [...]

  Lees verder
 • Geurnormen voor achtergrondbelasting in bestemmingsplannen: ‘ja, maar oppassen met Wgv’

  11-05-2018

  [...] deze uitspraak goed te kunnen begrijpen eerst een korte toelichting op het wettelijk en jurisprudentiële kader. Met de ‘voorgrondbelasting’ wordt bedoeld de geurbelasting die een individuele [...]

  Lees verder
 • Hoe te meten met de VNG-brochure?

  20-04-2018

  [...] 18 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1264. Door de gemeenteraad van Nijmegen in het bestemmingsplan "Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg" vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit wordt in beroep [...]

  Lees verder
 • Compensatie in natura in bestemmingsplan: 2 jaar benuttingsperiode niet altijd voldoende

  06-04-2018

  [...] 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1135. Bij besluit van 23 mei 2017 heeft de raad van de gemeente Pekela het bestemmingsplan De Linten, partiële herziening [locatie], vastgesteld. Aan deze [...]

  Lees verder
 • Niet positief bestemmen met enkele verwijzing naar lopende handhavingsprocedure onvoldoende

  09-03-2018

  [...] de uitspraak van 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:714) is het vaststellingsbesluit van het Buitengebied Lingewaard aan de orde. Het plan staat bij de bestemming "Wonen" ondergeschikte [...]

  Lees verder
 • Niet meenemen van een perceel in bestemmingsplan

  06-12-2017

  [...] korte uitspraak waar een groot conflict achter lijkt schuil te gaan. Een agrarisch perceel wordt opgenomen in een ontwerpbestemmingsplan en er vervolgens bij de vaststelling weer uit geschrapt. [...]

  Lees verder
 • Voorwaardelijke verplichting opnemen in planregels gelet op instandhouding

  02-06-2017

  [...] de uitspraak van 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1441 is het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan 'Bommersheufsestraat Zevenaar' van de gemeente Zevenaar aan de orde. Appellant betoogt dat [...]

  Lees verder
 • In Steenwijkerland wordt nog steeds geen hypermarket gebouwd.

  27-04-2017

  [...] 21 maart jl. heeft de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2017:741) wederom een uitspraak gedaan over de omgevingsvergunning een hypermarkt bouwen in de gemeente Steenwijkerland. Opnieuw, omdat het besluit tot [...]

  Lees verder
 • Wet openbaarheid van bestuur en geheimhouding artikel 25 Gemeentewet

  18-12-2016

  [...] de gemeentepraktijk is op 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3140, een belangrijke uitspraak van de Afdeling verschenen. Ondanks dat de uitspraak al enige weken oud is, daarom alsnog in de [...]

  Lees verder
 • Nader afwegingsmoment in planregels blijft in beginsel niet aanvaardbaar

  29-10-2016

  [...] gemeenteraad van Almere heeft een bestemmingsplan vastgesteld waar een woonbestemming is opgenomen, maar binnen die woonbestemming is ook – kortgezegd – break & breakfast mogelijk. Van die [...]

  Lees verder
 • Spuitzones: indringende toets van Afdeling

  24-10-2016

  [...] de gemeenteraad van Maasdriel is een bestemmingsplan vastgesteld waarin de afstand tussen een fruitteeltbedrijf en de gevoelige functie minder dan 50 meter bedraagt. Het kiezen voor een kortere [...]

  Lees verder
 • Bevestiging van de filiaalbenadering door de Afdeling

  17-10-2016

  [...] 12 oktober 2016 heeft de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2016:2677) ((wederom) een uitspraak gedaan over de zogenoemde filiaalbenadering. Eerst een korte toelichting. Nadeel dat behoort tot het normaal [...]

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blair-Zuijderhoff, Sharon
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Kloots, Stefan
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte