Kort, Elise

Elise Kort verzorgt de dagelijkse nieuwsvoorziening van Omgevingsweb. Bij de invoering van de Wabo is zij verkozen tot Wabo'er van het jaar. Voor vragen aan de redactie kunt u contact opnemen met redactie@omgevingsweb.nl.

 • AbRvS geeft uitleg wat het van rechtens verkregen niveau Bouwbesluit 2012 is

  31-12-2018

  [...] draaideur die toegang geeft tot de hal van een appartementencomplex wordt vervangen door een vouwdeur met een hoogte van 2,18 meter. De gemeente heeft voor deze nieuwe deur een [...]

  Lees verder
 • Een bouwvlak verschuiven via omgevingsvergunning kan niet

  27-02-2018

  [...] een Wabo projectbesluit is het niet mogelijk om een bouwvlak te verschuiven. Dit omdat een omgevingsvergunning niet de mogelijkheden van het onderliggende bestemmingsplan kan wegnemen. Met een [...]

  Lees verder
 • Uitsluiten vergunningvrij bouwen via de bouwregels bestemmingsplan is mogelijk

  25-02-2018

  [...] bouwwerken kunnen alleen vergunningvrij worden gebouwd als bedoeld in artikel 2 lid 2 bijlage II van het Bor als deze in het achtererfgebied worden opgericht. Het bestemmingsplan moet [...]

  Lees verder
 • Het gebruiksovergangsrecht bestemmingsplan maakt een gebouw niet tot een hoofdgebouw bijlage II Bor

  14-01-2018

  [...] een perceel met een agrarische bestemming staat een bestaande schuur ten behoeve van een kwekerij. Deze schuur is in strijd met de agrarische bestemming maar valt echter onder het [...]

  Lees verder
 • Bestemmingsplan bepalend voor functionele relatie vergunningvrije erfafscheiding artikel 2, lid 12 Bor

  14-11-2017

  [...] hekwerk bij een woning wordt over een lengte van 10 meter op de bestemming "Wonen" gebouwd en over een afstand van 30 meter op de bestemming "Agrarisch met waarden - Landschap en Natuur". De [...]

  Lees verder
 • Artikel 4 onderdeel 9 wijzigen gebruik kruimelafwijking mag gecombineerd worden met onderdeel 1 uitbreiding gebouw

  04-10-2017

  [...] de kruimelafwijking kan omgevingsvergunning worden verleend voor het wijzigen van het gebruik mits het bebouwd oppervlakte of het bouwvolume niet wordt vergroot. Dit staat in artikel 4 onderdeel [...]

  Lees verder
 • Lange brief met de tekst "wij verzoeken u een omgevingsvergunning te verlenen" is een aanvraag om omgevingsvergunning

  04-10-2017

  [...] exploitant van een landgoed vraagt in een lange brief toestemming voor de huisvesting van 375 arbeidsmigranten voor een periode van 10 jaar. De gemeente heeft dit verzoek niet als een aanvraag [...]

  Lees verder
 • Vereniging wijzigt haar statuten tot poging belanghebbend te worden

  12-09-2017

  [...] Vereniging Binnenstad Bergen op Zoom heeft bezwaar tegen een omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan. De omgevingsvergunning maakt het mogelijk tot een vestiging van een versmarkt buiten de [...]

  Lees verder
 • Tijdelijk seizoensgebonden bouwwerk welstandsplichtig

  09-09-2017

  [...] gemeente heeft een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van kiosken. De kiosken mogen in de periode van 2016 tot en met 2018 van 1 mei tot 1 oktober opgericht zijn. De [...]

  Lees verder
 • Een binnenplanse afwijking moet ook gemotiveerd worden

  09-09-2017

  [...] gemeente moet in een omgevingsvergunning een belangenafweging maken wanneer er wordt afgeweken van het bestemmingsplan. De praktijk leert dat aanvragers van omgevingsvergunningen er standaard [...]

  Lees verder
 • Omgevingsvergunning aanvragen op iemand anders grond kan niet zonder meer.

  31-07-2017

  [...] Equity en anderen betogen dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het college de aanvraag buiten behandeling had moeten laten omdat de aanvrager geen belanghebbende is. Onder verwijzing naar [...]

  Lees verder
 • Een paardenbak is een vergunningplichtig bouwwerk maar beroep op vertrouwenbeginsel slaagt

  23-07-2017

  [...] opvallende uitspraak. Twee ambtenaren hebben in een gespreksverslag opgenomen dat voor de paardenbak geen vergunningplicht geldt. Daar is de gemeente later op teruggekomen en toch een [...]

  Lees verder
 • Een vergunningplichtig erfafscheiding verandert in een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk door bevestiging afdakje

  18-07-2017

  [...] dan de rechtbank heeft overwogen is bij de beoordeling van de vraag of erfafscheiding 2 als bijbehorend bouwwerk moet worden aangemerkt, de intentie bij het oprichten van de oorspronkelijke [...]

  Lees verder
 • Vergunningvoorwaarde tot slopen schuur moet nageleefd worden ondanks beschermende werking overgangsrecht bestemmingsplan

  18-07-2017

  [...] rechtbank heeft terecht overwogen dat het college bevoegd is over te gaan tot handhavend optreden tegen overtreding van artikel 2.3, aanhef en onder b, van de Wabo. Hierbij is van belang dat [...]

  Lees verder
 • Een eerdere vrijstelling bestemmingsplan kan niet dienen voor een nieuw bouwplan

  24-03-2017

  [...] omgevingsvergunning bouwen voor het veranderen van een winkelpand van meubeltoonzaal naar een supermarkt is verleend. Het bestemmingsplan staat echter detailhandel niet toe. Volgens de gemeente [...]

  Lees verder
 • Kruimelafwijking dakopbouw stelt geen eisen aan omvang en ondergeschiktheid

  23-03-2017

  [...] heeft omgevingsvergunning verleend met toepassing van de kruimelafwijking artikel 4 lid 4 bijlage II Besluit Omgevingsrecht. In hoger beroep wordt aangegeven dat dit artikel niet toegepast [...]

  Lees verder
 • Uitbreiding van hoofdgebouw kruimelafwijking is begrensd

  23-11-2016

  [...] meer dan verdubbelen van de toegestane inhoudsmaat met artikel 4, eerste lid, van bijlage II Bor is niet toestaan. Er kan niet meer gesproken worden van een uitbreiding van het hoofdgebouw, wat [...]

  Lees verder
 • Van kap naar plat dak is een uitbreiding van het hoofdgebouw kruimellijst

  20-11-2016

  [...] in de wettekst van de kruimelafwijking is de beperking opgenomen dat een uitbreiding van het hoofdgebouw functioneel en bouwkundig te onderscheiden moet zijn van het hoofdgebouw. Ook is niet [...]

  Lees verder
 • Voorbeeld hoe de 6 weken bezwaartermijn wordt berekend

  19-11-2016

  [...] handig om nog eens geattendeerd te worden hoe exact de bezwaartermijn in de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met Algemene termijnenwet wordt berekend. Zowel gemeente als rechtbank [...]

  Lees verder
 • Geen rangorde tussen binnenplanse- en kruimelafwijking

  19-11-2016

  [...] eerdere jurisprudentie volgt dat een balkon aan een hoofdgebouw strijdig met het bestemmingsplan aangemerkt kan worden als een uitbreiding van het hoofdgebouw en dus met een kruimelafwijking [...]

  Lees verder
 • Een dakterras is geen bouwlaag. Negatief welstandadvies onvoldoende gemotiveerd.

  22-09-2016

  [...] 21 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2496 In het bestemmingsplan is opgenomen dat de maximale hoogte van de eerste bouwlaag 4 meter mag bedragen en de overige bouwlagen 3 meter. Eerder heeft de [...]

  Lees verder
 • Blijft lastig definities gebouwen, bouwwerken en overkappingen

  09-03-2016

  [...] de meeste bestemmingsplannen wordt een gebouw gedefinieerd als elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Vervolgens [...]

  Lees verder
 • Ondanks bouwvlak op agrarische bestemming geen hoofdgebouw in de zin van vergunningvrij bouwen

  05-03-2016

  [...] gebouw kan uitsluitend als hoofdgebouw worden aangemerkt wanneer dit gebouw noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bestemming. Dit volgt uit de definitie van een hoofdgebouw artikel 1, [...]

  Lees verder
 • Winkelcentrum kan gesloopt worden dus kan tijdelijke vergunning worden verleend voor 10 jaar gerekend vanaf eerdere vrijstelling artikel 17

  05-03-2016

  [...] een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijking van het bestemmingsplan hoeft er geen sprake meer te zijn van een tijdelijk behoefte. Uit artikel 4, elfde lid, van Bijlage II van het [...]

  Lees verder
 • Een hellingshoek van 5 procent is geen plat dak

  24-02-2016

  [...] is opletten geblazen met het maken van een afschot laag op een (plat) dak. De rechtbank van Midden-Nederland heeft in haar uitspraak van 9 februari 2016 geoordeeld dat een hellingshoek van 5% [...]

  Lees verder
 • Een opslagruimte voor privédoeleinden is geen bijbehorend bouwwerk van bedrijfsgebouw

  10-02-2016

  [...] geblazen wat je opslaat in een gebouw! Een garagebox is buiten het bouwvlak gesitueerd met een bedrijfsgebouw als hoofdgebouw. Voor het bouwen van de garagebox buiten het bouwvlak heeft de [...]

  Lees verder
 • Een omgevingsvergunning treedt pas in werking nadat saneringsplan goedgekeurd is

  03-02-2016

  [...] de uitspraak van 27 januari 2016 volgt dat een omgevingsvergunning bouwen verleend kan worden voordat een saneringsplan is ingediend en goedgekeurd dan wel een BUS-melding is gedaan. De [...]

  Lees verder
 • Vervangen van alle dakpannen is vergunningvrij gewoon onderhoud

  27-01-2016

  [...] is er een duidelijke uitspraak door de Afdeling over het begrip onderhoud in de regelgeving van het vergunningvrij bouwen. Het vervangen van rode dakpannen op het gehele dak door glimmend [...]

  Lees verder
 • Stucen van gevel is bouwvergunningvrij

  27-01-2016

  [...] aanbrengen van een stuclaag zorgt er niet voor dat het bebouwd oppervlakte van de woning wordt uitgebreid als bedoeld in artikel 3 onderdeel 8 bijlage II Besluit omgevingsrecht. Tevens wordt de [...]

  Lees verder
 • Recreatiewoning is geen bijbehorend bouwwerk bij woning. Omschrijving in aanvraag is leidend.

  26-01-2016

  [...] gemeente heeft een recreatiewoning aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk bij de woning om zo middels de kruimellijst de recreatiewoning te kunnen legaliseren. De recreatiewoning wordt volgens [...]

  Lees verder
 • Een kapactiviteit hoeft niet onlosmakelijk te zijn met een aanlegactiviteit. Kapvergunning komt niet automatisch te vervallen via voorschrift vergunning.

  22-01-2016

  [...] bepaalde bestemmingen in het bestemmingsplan kan een aanlegvergunningenstelsel zijn opgenomen. Bijvoorbeeld bij ondergrondse werkzaamheden. Worden bomen met wortels verwijderd dan moet er naast [...]

  Lees verder
 • De nakoming van een huurovereenkomst bij onderbouwing afwijking bestemmingsplan moet wel afdwingbaar zijn voor bezwaarmaker

  14-01-2016

  [...] schoolplein wordt uitgebreid ten koste van grasstroken die de bestemming “Groenvoorziening” hebben. De gemeente heeft vervolgens omgevingsvergunning verleend voor strijdig gebruik [...]

  Lees verder
 • In één omgevingsvergunning mogen meerdere kruimelafwijkingen gecombineerd worden

  12-01-2016

  [...] artikel 4 onderdeel 9 bijlage II Bor (kruimelafwijking) kan voor het gebruiken van bouwwerken afgeweken worden van het bestemmingsplan. In dit onderdeel wordt als voorwaarde gesteld dat het [...]

  Lees verder
 • Met ander gebruik van gronden of bouwwerken wordt ook bouwen bedoeld kruimellijst

  12-01-2016

  [...] kruimelafwijking geeft in artikel 4 onderdeel 11 bijlage II Bor de mogelijkheid om voor het ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10, voor een termijn [...]

  Lees verder
 • Bij beslissing op bezwaar moet getoetst worden aan het geldende bestemmingsplan

  06-01-2016

  [...] 23 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3921. Een aanvraag om omgevingsvergunning moet in het beginsel ex nunc worden getoetst aan het bestemmingsplan. Wanneer het bestemmingsplan wordt gewijzigd [...]

  Lees verder
 • Met stickers aangebrachte naam Eneco op windturbines is geen bouwen en tevens geen welstandsexces

  05-01-2016

  [...] 30 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:4018. De stichting Gigawiek heeft de gemeente gevraagd handhavend op te treden omdat op windturbines in afwijking van de bouwvergunning stickers aangebracht [...]

  Lees verder
 • Door het ontbreken van bouwgrens op plankaart geen woning toegestaan

  05-01-2016

  [...] 23 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3941. Een bekend fenomeen onder plantoetsers. Is bij het maken van het bestemmingsplan bewust iets weggelaten op de plankaart of is het een vergissing? De [...]

  Lees verder
 • Ook een plat dak heeft een goothoogte

  22-12-2015

  [...] veel bestemmingsplannen wordt een maximale bouwhoogte en een maximale goothoogte aangegeven. Onder goothoogte wordt dan verstaan de snijlijn van het dakvlak en gevelvlak tot aan peil. Creatieve [...]

  Lees verder
 • Tenthuisje blijft een gebouw na montage van twee grote wielen

  11-11-2015

  [...] gemeente is handhavend opgetreden tegen een tenthuisje dat buiten het bouwvlak is opgericht. Op grond van het desbetreffende bestemmingsplan zijn namelijk geen gebouwen toegestaan buiten het [...]

  Lees verder
 • Bouwen onlosmakelijk verbonden met beoogd strijdig gebruik bestemmingsplan

  11-11-2015

  [...] snel met de verbouwing te kunnen beginnen wordt alleen een omgevingsvergunning aangevraagd met de activiteit bouwen en strijdig gebruik bestemmingsplan. De laatste activiteit is uitsluitend [...]

  Lees verder
 • Een 6,5x6,1 m2 luifel is een vergunningvrije zonwering

  14-10-2015

  [...] gemeente treedt handhavend op tegen een uitkragende luifel aan een café omdat er geen omgevingsvergunning verleend is. De luifel is aan de voorzijde op een hoogte van ongeveer 4 m tegen de gevel [...]

  Lees verder
 • Meerdere kruimelafwijkingen kunnen in één omgevingsvergunning worden verleend

  14-10-2015

  [...] artikel 4, lid 9 van Bijlage II bij het Bor kan een afwijking van het bestemmingsplan worden verleend voor het gebruik van het bouwwerk (de kruimelafwijking). Volgens een bezwaarmaker kon de [...]

  Lees verder
 • Bouwleges in Rotterdam zijn onredelijk en willekeurig

  08-10-2015

  [...] gemeente Rotterdam brengt per categorie aan bouwkosten een vast legesbedrag in rekening. Zo wordt over een bouwkostenbedrag tussen de 530.000 euro en 1.1 mln euro het vaste bedrag van 50.378 euro [...]

  Lees verder
 • Het hebben van vergunning tot bouwen hoofdgebouw niet per definitie voldoende om vergunningvrij bijbehorend bouwwerk te mogen bouwen

  20-07-2015

  [...] perceel heeft de bestemming wonen. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de aanwezige bedrijfsmatige schuur niet als hoofdgebouw aangemerkt kan worden omdat de schuur niet noodzakelijk is [...]

  Lees verder
 • Tot welke omvang is nog sprake van een uitbreiding van het hoofdgebouw kruimellijst?

  14-07-2015

  [...] artikel 4 onderdeel 1 bijlage II Besluit omgevingsrecht kan voor een bijbehorend bouwwerk binnen de bebouwde kom afgeweken worden van het bestemmingsplan. Volgens de begripsbepaling wordt onder [...]

  Lees verder
 • Een dakterras niet te vergunnen met de kruimellijst. Geen afzonderlijk bouwwerk geen gebouw zijnde.

  15-06-2015

  [...] legalisering van een dakterras op een schuur is een omgevingsvergunning verleend met toepassing van de kruimellijst artikel 4 onderdeel 3 van bijlage II Bor. Dit omdat het dakterras in strijd is [...]

  Lees verder
 • Afwijking van bestemmingsplan verlenen voor strijdig bestaand bouwwerk veranderen

  01-04-2015

  [...] de praktijk levert het vaak discussie op. Moet er een (nieuwe) afwijking van het bestemmingsplan worden verleend bij het veranderen van een bestaand bouwwerk wat reeds strijdig was met het [...]

  Lees verder
 • Het met wolkjes omcirkelen van vergunningvrije onderdelen op bouwtekening niet voldoende om buiten de aanvraag te laten

  04-03-2015

  [...] beroep wordt aangevoerd dat het niet duidelijk is waar de gemeente vergunning voor heeft verleend. Op de bouwtekening staan namelijk onderdelen omcirkeld met de tekst vergunningvrij. Wie deze [...]

  Lees verder
 • Een woning met twee verdiepingen die uitsluitend los van elkaar zijn te bereiken blijft één woning

  27-02-2015

  [...] rechtbank heeft volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ten onrechte overwogen dat de gemeente met de omgevingsvergunning impliciet vrijstelling heeft verleend voor het [...]

  Lees verder
 • Op gebruiksvergunning verleend in 2003 toch voorschriften Bouwbesluit 2012 van toepassing op staat van het pand. Geen overgangsrecht.

  27-02-2015

  [...] Bouwbesluit 2012 voorziet in het artikel 9.1 vierde lid in overgangsrecht. Het overgangsrecht bepaalt dat een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 2.12.1, eerste lid, van het Besluit [...]

  Lees verder
 • Oude cartoons maar nog steeds actueel

  2-Oct-2017

  Vijf jaar geleden werd door Omgevingsweb maandelijks een cartoon gemaakt over een actueel onderwerp. Ik kwam deze cartoons recent tegen op een oude computer van mij. De meeste cartoons zijn nog steeds actueel. Leuk om herinnering terug te halen. Hieronder alle cartoons:

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blair-Zuijderhoff, Sharon
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Kloots, Stefan
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte