Meijden, Dick van der

mr. drs. Dick van der Meijden is opgeleid als chemicus en als jurist. Hij werkt als juridisch adviseur te Sauwerd en als docent aan de Hanzehogeschool te Groningen. Hij is auteur van meer dan 125 milieujuridische boeken en heeft honderden artikelen over milieurecht geschreven. Hij is redacteur van vele losbladigen en levert jurisprudentie aan journaals en tijdschriften. Tevens heeft hij vele cursussen gegeven, met als specificatie Jurisprudentie milieurecht.

Handhaving Omgevingsrecht

In Handhaving omgevingsrecht wordt de bestuurlijke handhaving van het omgevingsrecht beschreven. Het gaat om de handhaving die uitgaat van bestuursorganen. Bestuursorganen hebben naast vele andere bezigheden ook de taak om de gestelde normen aan het gedrag van de burger (waaronder organisaties) te doen naleven.

Lees verder

Handhaving Omgevingsrecht

In Handhaving omgevingsrecht wordt de bestuurlijke handhaving van het omgevingsrecht beschreven. Het gaat om de handhaving die uitgaat van bestuursorganen. Bestuursorganen hebben naast vele andere bezigheden ook de taak om de gestelde normen aan het gedrag van de burger (waaronder organisaties) te doen naleven. Deze normen zijn afkomstig van de wetgever of van de bestuursorganen zelf met het doel het gedrag van burgers en organisaties te regelen.

Lees verder
 • Prejudiciële vragen over richtlijn 1999/13/EG.

  07-10-2014

  [...] vragen zijn vragen die een nationale rechter kan stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de uitleg van Europees recht. De nationale rechter gaat hiertoe over wanneer [...]

  Lees verder
 • Garagebedrijf met houtkachel valt onder Activiteitenbesluit. Ten onrechte revisievergunning.

  25-06-2014

  [...] zijn nog maar weinig bedrijven die een omgevingsvergunning voor het milieu behoeven. Meer dan 90% van de bedrijven valt onder het regime van algemene regels, zoals dat is vastgelegd in het [...]

  Lees verder
 • Bij demontage van treinstellen blijft asbest op metaalschroot achter: illegale overbrenging.

  25-06-2014

  [...] Schroot B.V. is grote metaalschrootverwerker. In ieder geval heeft het bedrijf de aanbesteding gewonnen en heeft gekregen van de Nederlandse Spoorwegen oude treinstellen te demonteren. Het [...]

  Lees verder
 • Toename stikstofdepositie door gasopslag op Natura 2000-gebied erg gering en niet significant

  02-05-2014

  [...] besluit van 29 april 2011 hebben de ministers van EL&I en I&M (de ministers) het inpassingsplan "Gasopslag Bergermeer" vastgesteld. Door verweerders zijn voor de uitvoering van de in het [...]

  Lees verder
 • Last onder dwangsom vanwege vliegenoverlast van nertsenhouderij.

  25-02-2014

  [...] kan het zwart zien van de vliegen. De vlieg heeft van oorsprong een voorkeur voor mest als voedsel. Met de komst van de mens en de bereiding van etenswaren eet de vlieg hiervan mee. Ze worden [...]

  Lees verder
 • Voordeel levering afvalstoffen aan niet erkende verwerker in vergelijking met wel erkende verwerker afgeroomd

  06-11-2013

  [...] levert afvalstoffen aan niet vergunde verwerker terwijl het ook direct aan wel vergunde verwerker had kunnen leveren. Het bedrijf heeft hierbij economisch voordeel. De staat stelt een [...]

  Lees verder
 • Een natuurterrein moet voor 90% afgestemd zijn op behoud of ontwikkeling van natuur

  06-11-2013

  [...] perceel van Staatsbosbeheer wordt voor de watersysteemheffing aangeslagen als ongebouwd. Staatsbosbeheer meent echter dat het gaat om een natuurterrein waarvoor een lagere heffing geldt. De [...]

  Lees verder
 • Uit snuffelonderzoek is geen overtreding af te leiden van emissienorm overlast gevende stankstoffen.

  02-10-2013

  [...] grond van voorschrift 8.1.1 van de vergunning mag de geuremissie van de inrichting door naar de buitenlucht ontwijkende (gereinigde) lucht maximaal 29,2 x 10-6 odourunits per uur bedragen. De [...]

  Lees verder
 • Bij overbrenging van afvalstoffen kunnen geen eisen worden gesteld aan het resultaat van de bewerking na overbrenging.

  04-09-2013

  [...] is een voorlopige voorziening, waarbij een belangenafweging wordt gemaakt. Voor de Voorzitter is doorslaggevend dat er geen zwaarwegende nadelige milieuhygiënische gevolgen zijn van de invoer [...]

  Lees verder
 • Vloeistofkerende vloer is voldoende, vloeistofdichte vloer niet nodig.

  30-08-2013

  [...] verschil tussen een vloeistofkerende vloer en vloeistofdichte vloer is dat een vloeistofkerende vloer tijdelijk vloeistoffen kan opvangen en tegenhouden, terwijl een vloeistofdichte vloer [...]

  Lees verder
 • Geen laagfrequent geluid van windmolens.

  28-08-2013

  [...] geluid is geluid met frequenties lager dan 100 Hz. Er wordt in toenemende mate over dit soort geluid geklaagd, niet alleen van windmolens, maar ook spoorwegverkeer en [...]

  Lees verder
 • Maatwerkvoorschriften voorkomen lichthinder van verkeer.

  19-08-2013

  [...] wordt uitgedrukt in candela (symbool cd). Candela is Latijn voor kaars. Eén candela komt ongeveer overeen met de lichtsterkte van een gewone kaars. Andere voorbeelden: de lichtsterkte [...]

  Lees verder
 • Nadat de eerste last was uitgewerkt mag een nieuwe herstelsanctie worden opgelegd.

  06-08-2013

  [...] artikel 5:6 van de Awb is bepaald dat het bestuursorgaan geen herstelsanctie oplegt zolang een andere wegens dezelfde overtreding opgelegde herstelsanctie van kracht is. Dit houdt in dat je wel [...]

  Lees verder
 • Geluidsbelasting bij woning appellant van motorcrossterrein voldoet aan normen.

  02-07-2013

  [...] het licht van het bestuurlijke relativiteitsbeginsel (artikel 8:69a Awb) mag appellant zich alleen maar beklagen over geluidhinder dat hij zelf ondervindt. In het geheel is niet relevant of de [...]

  Lees verder
 • Ondergrondse container levert geen parkeeroverlast, schade aan woningen, geluidhinder of overige overlast op.

  18-06-2013

  [...] stedelijk gebied wordt in toenemende mate ondergrondse containers geplaatst. Dat gebeurt aan de hand van een plaatsingsplan, waarbij enkele criteria staan waaraan de ondergrondse containers [...]

  Lees verder
 • Weigeren vergunning naar nertsenhouderij vanwege gezondheidsrisico’s slecht gemotiveerd.

  11-06-2013

  [...] zal een van de laatste nertsenhouderijen zijn waarvoor vergunning ter discussie staat. Op 15 januari 2013 is de Wet verbod pelsdierenhouderij in werking getreden. Artikel 2 van die wet stelt dat [...]

  Lees verder
 • Geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten dat intensieve veehouderij gezondheidsrisico’s geeft.

  11-06-2013

  [...] is buiten kijf dat gezondheidsrisico’s een toetssteen vormen bij de milieuvergunning of meer moderner: bij de omgevingsvergunning voor het milieu. Maar wie een dergelijke grond aanvoert, moet wel [...]

  Lees verder
 • Storten van materialen in eigen inrichting is storten van een afvalstof

  05-06-2013

  [...] de definitie van het begrip afvalstoffen staat het zich ontdoen van een materiaal centraal. Dat zich ontdoen kan op eigen terrein gebeuren. Het begrip moet namelijk breed worden opgevat. Bekeken [...]

  Lees verder
 • Landbouwgrond aangewezen om herstel nabijgelegen voor verdroging gevoelige habitattypen mogelijk te maken.

  04-06-2013

  [...] van Natura 2000-gebieden mag alleen aan de hand van ecologische criteria. Nu is op de percelen van appellanten geen enkele natuurwaarden te vinden. De landbouw is daar de laatste jaren te [...]

  Lees verder
 • Bedrijf voldoet materieel aan LAP2; schorsing bezwaar tegen overbrenging.

  23-05-2013

  [...] 61 van het LAP 2 luidt, voor zover van belang: “Boor-, snij-, slijp- en walsolie zijn oliehoudende vloeistoffen die bij de bewerking van metalen en kunststoffen is toegepast en, voor [...]

  Lees verder
 • Begrenzing Natura 2000-gebied aan de hand van ecologische waarden en tegengaan versnippering.

  25-04-2013

  [...] 5 maart 2014 heeft de Afdeling vele uitspraken gedaan over de aanwijzing van Natura 2000-gebieden als speciale beschermingszone in de zin van de Habitatrichtlijn. Bij alle uitspraken is de exacte [...]

  Lees verder
 • Verbod op motorcross op verontreinigde grond gaat te ver; aanbrengen deklaag is voldoende

  24-04-2013

  [...] wordt gecrosst met motoren op een perceel dat ernstig is verontreinigd. Gedeputeerde staten verbieden onder meer handelingen die roering van de aanwezige deklaag te weeg brengen. Dat gebeurt met [...]

  Lees verder
 • Terecht kostenverhaal na asbestbrand.

  24-04-2013

  [...] inrichting staat op locatie 2, het gaat om asbestverontreiniging van locatie 1, zodat het gaat om asbestverontreiniging door de asbestbrand buiten het terrein van de inrichting. Aan appellant [...]

  Lees verder
 • Baggerspecie, dat nuttig wordt toegepast, voldoet aan Besluit bodemkwaliteit.

  05-04-2013

  [...] 2 van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen stelt dat er een vrijstelling geldt indien er sprake is van het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie als bedoeld in [...]

  Lees verder
 • Zonder vergunning afval aan laten voeren en verkopen: wie is het bevoegd gezag om vergunning af te geven c.q. te handhaven?

  25-03-2013

  [...] Onderdeel i van artikel 2.1, eerste lid, Wabo betreft de zogenoemde omgevingsvergunning beperkte toets. Het gaat om een scala aan activiteiten, die in artikel 2.2a Besluit omgevingsrecht [...]

  Lees verder
 • Intrekking milieuvergunning vanwege saldering ook mogelijk, ook al valt inrichting nu onder algemene regels.

  19-03-2013

  [...] uitspraak van ABRvS 13 november 2013 in zaak nrs. 201303243/1/R1 overwoog de afdeling: “Externe saldering is in beginsel wel mogelijk met een milieuvergunning die is verleend voor de [...]

  Lees verder
 • Vermoeiing onderdelen kerncentrale worden gemonitord; verbrossing reactorvat niet waarschijnlijk.

  18-03-2013

  [...] besluit van 18 juni 1973 is aan EPZ voor het in werking brengen en het in werking houden van de KCB een vergunning voor onbepaalde tijd verleend. Bij het bestreden besluit is vergunning verleend [...]

  Lees verder
 • In strijd met milieuvergunning is andere overtreding dan geen milieuvergunning.

  12-03-2013

  [...] 5:6 Awb luidt: Het bestuursorgaan legt geen herstelsanctie op zolang een andere wegens dezelfde overtreding opgelegde herstelsanctie van kracht is. Het gaat in deze uitspraak om het begrip [...]

  Lees verder
 • Bestaande rechten kunnen niet geweigerd worden met een beroep op het bestemmingsplan.

  08-03-2013

  [...] milieuvergunning geeft rechten. Bestaande rechten mogen slechts worden aangetast indien de gevolgen voor het milieu ontoelaatbaar zijn (wat verder gaat dan het gewone criterium van nadelige [...]

  Lees verder
 • Ten onrechte handhaving nu Vz ABRvS EVOA-besluit heeft geschorst en geoordeeld heeft dat bedrijf bssw-olie mag verwerken

  05-03-2013

  [...] Vz. ABrvS 15 oktober 2012, nr. 201207389/3/A4 was een handhavingsactie aan de orde, waarbij de minister van I&M stelde dat de uit Duitsland geïmporteerde afvalstoffen nog een dermate hoog [...]

  Lees verder
 • Co-vergistingsinstallatie geen één inrichting met aardappelmeelfabriek.

  15-02-2013

  [...] te besluiten tot één inrichting is het niet voldoende dat twee installaties in elkaars nabijheid liggen. De wettekst stelt ook nog dat de installaties in beheer moeten zijn bij dezelfde persoon [...]

  Lees verder
 • Gedeputeerde staten moeten passende beoordeling vaststellen niet verwijzen naar beleidsregels.

  07-02-2013

  [...] Overijssel wordt voor de toets of de stikstofdepositie vanuit veehouderijen op Natura 2000-gebieden twee documenten gebruikt: het Beleidskader Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen (het [...]

  Lees verder
 • Niet inschrijving GBA, maar feitelijk gebruik perceel is doorslaggevend voor afvalstoffenheffing.

  05-02-2013

  [...] de afvalstoffenheffing op grond van artikel 15.33 Wm is het feitelijk gebruik doorslaggevend. Daarom worden bijvoorbeeld krakers aangeslagen voor de afvalstoffenheffing, ook al bewonen zij de [...]

  Lees verder
 • Invordering dwangsom verjaard.

  04-02-2013

  [...] 5:35 van de Algemene wet bestuursrecht luidt: “In afwijking van artikel 4:104 verjaart de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom door verloop van een jaar na de dag waarop [...]

  Lees verder
 • Saldo uit depositiebank kan worden gebruikt bij nieuwvestiging en uitbreiding.

  29-01-2013

  [...] ter compensatie van een verhoogde uitstoot van stikstof door nieuwvestiging of uitbreiding van veehouderijen in de buurt van Natura 2000-gebieden wat tot nu toe mogelijk bij gelijktijdige [...]

  Lees verder
 • Ammoniakemissie van mestverwerker moet worden opgeteld bij die van varkenshouderij.

  22-01-2013

  [...] dierenverblijven is de Wet ammoniak en veehouderij van toepassing. Die wet geeft aan dat de stallen niet dichter dan 250 meter van zeer kwetsbare gebieden mogen worden geplaatst. Deze afstand is [...]

  Lees verder
 • Invordering omdat varkenshouderij teveel ammoniak blijft lozen op Natura 2000-gebied

  08-01-2013

  [...] Bij beschikking van 8 januari 2013 heeft het college ingevolge artikel 5:37 van de Algemene wet bestuursrecht een verschuldigd bedrag van € 30.000,- ingevorderd wegens het niet voldoen aan de [...]

  Lees verder
 • Maatwerkvoorschriften niet nodig nu er geen bijzondere situatie is.

  08-01-2013

  [...] worden gemeten op de gevel van een geluidsgevoelig object van een derde. Meestal gaat het om een woonhuis. Als het maatgevend woonhuis dicht bij het bedrijf ligt, maar dit [...]

  Lees verder
 • Landelijk afvalbeheersplan is geen wetgeving in zin van art. 2.22 Wabo.

  03-01-2013

  [...] grond van artikel 10, eerste lid, van de EVOA kan de bevoegde autoriteit van bestemming voorwaarden verbinden aan zijn toestemming voor een aangemelde overbrenging, die gebaseerd kunnen zijn op [...]

  Lees verder
 • Bij veranderingsvergunning blijft oprichtingsvergunning gelden, tenzij aard van de verandering zich verzet.

  27-12-2012

  [...] 13 jaar geleden heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State besloten dat een veranderingsvergunning niet de voorschriften van de oprichtingsvergunning laten vervallen, tenzij de [...]

  Lees verder
 • Werkruimte van geluidproductieplafonds mag niet worden gebruikt voor permanente snelheidsverhoging.

  26-12-2012

  [...] artikel 11.45 staat een hoofdregel om geluidsplafonds vast te stellen. Door de plaatsing van een bestaande weg of spoorweg op de geluidbelastingkaart gaan van rechtswege geluidproductieplafonds [...]

  Lees verder
 • Overtredingen van certificerende instelling bij audit voor bodem- en grondreiniging.

  06-12-2012

  [...] artikel 18 Besluit bodemkwaliteit staat dat het verboden is een werkzaamheid uit te voeren in strijd met het daarvoor geldende normdocument. Volgens artikel 1 Besluit bodemkwaliteit is een [...]

  Lees verder
 • Clusterplaats gezien vuilniswagen met zijlager terecht aan rechterzijde.

  04-12-2012

  [...] moderne vuilniswagens worden de minicontainers via een hydraulische arm opgetild en geleegd. Er is dan ook alleen een chauffeur nodig bij de vuilnisauto. Deze kan vanuit de cabine alle [...]

  Lees verder
 • Gezien de indicatie van de Gezondheidsraad had bevoegd gezag moeten onderzoeken of verspreiding van zoönosen mogelijk is.

  04-12-2012

  [...] uitspraak van 8 februari 2012, nr. 201010565/1/T1/A4 (ECLI:NL:RVS:2012:BV3245) heeft de Afdeling voor het eerst overwogen dat het vaste jurisprudentie is dat er geen wetenschappelijke inzichten [...]

  Lees verder
 • Ten onrechte de geluidshinder niet onderzocht nu de representatieve bedrijfssituatie verandert.

  28-11-2012

  [...] besluit, dus ook een omgevingsvergunning moet voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Die houden onder mee in dat een bevoegd gezag voordat ze een besluit neemt alle relevante [...]

  Lees verder
 • Ook al zijn activiteiten onlosmakelijk, toch is een gefaseerde omgevingsvergunning mogelijk.

  27-11-2012

  [...] verhouding tussen een gefaseerde deelvergunning en onlosmakelijke activiteiten is een lastige geweest. Geweest, want de wetgever heeft het intussen opgelost. Het probleem lag in de Memorie van [...]

  Lees verder
 • Terugverkopen van stookolie is nog niet ontdoen er van.

  23-11-2012

  [...] zeeschip Freja Crux heeft stookolie gekocht en aan boord genomen voor toch over de Atlantische Oceaan naar Chili. Het gaat om HSFO stookolie. HSFO is een afkorting van High Sulfur Fuel Oil. Het [...]

  Lees verder
 • Wijziging van huisvesting van nertsen maakt dat men niet op bestaande rechten kan beroepen

  21-11-2012

  [...] besluit van 18 februari 2008 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Minkcon B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet [...]

  Lees verder
 • Overschakeling naar groen label systeem voor huisvesting van nertsen derhalve geen bestaand gebruik en dus vergunningplichtig geen passende beoordeling noodzakelijk

  21-11-2012

  [...] tegen een besluit van Gedeputeerde Staten hebben een vergunning als bedoeld in artikel 19d Nbw 1998 verleend voor de nertsenhouderij in het Natura 2000-gebied Veluwe. Voor de exploitatie van [...]

  Lees verder
 • Dijkversterking: gekozen voor alternatief dat Natura 2000-gebied ontziet en herplant van knotwilgen

  07-11-2012

  [...] dijken rond Dordrecht moeten worden versterkt, maar een aanwonende aan de dijk is het niet met het plan eens. Er wordt binnendijks versterkt, terwijl naar zijn inzichten buitendijks versterkt had [...]

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte