Menu

Filter op
content
Omgevingsweb
Artikelnummer: 9789492952547 Categorie:
Nederlands |
13 december 2021
Tekstuitgave Omgevingswet, volledig geconsolideerde wettekst

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving.

De Omgevingswet vervangt 26 wetten geheel of gedeeltelijk. Het betreft de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Crisis- en herstelwet, de Interimwet stad-en-milieubenadering, de Onteigeningswet, de Ontgrondingenwet, de Planwet verkeer en vervoer, de Spoedwet wegverbreding, de Trace?wet, de Waterstaatswet 1900, de Waterwet (Wtw), de Wegenwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Wet bodembescherming (Wbb), de Wet geluidhinder (Wgh), de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet herverdeling wegenbeheer, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Wet inrichting landelijk gebied, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet natuurbescherming (Wnb), de Wet milieubeheer (Wm), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Wrakkenwet, delen van de Monumentenwet 1988 en de Woningwet, en bepalingen uit wetgeving voor energie, mijnbouw, luchtvaart en spoorwegen die een rol spelen bij besluiten over ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

De volgende werkwijze is gevolgd. Uitgangspunt voor deze Tekstuitgave is de door de Eerste Kamer op 22 maart 2016 aangenomen Omgevingswet (Stb. 2016, 156). De Tekstuitgave bevat een geconsolideerde versie van de Omgevingswet (Ow), zoals gewijzigd door de Invoeringswet Omgevingswet en andere in het Staatsblad gepubliceerde wijzigingen. Het betreft de versie van 4 juni 2021.

€69

Product delen

Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

Specificaties

Uitgever Berghauser Pont Publishing
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Pagina's 490
Afmeting 148 x 210
ISBN 9789492952547
Bindwijze Paperback
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.