Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9789811557392 Categorie:
eng |
31 mei 2020
 | 
0,0 rating
(0)
City Form, Economics and Culture
This is a book about how cities occupy space. We are not interested in architectural masterpieces, but the tools for reinventing city life. We try to provide a framework for the architecture and design of public space without aesthetic considerations. We identify several defining factors. First of all, history as the city today very much depends on how it was yesterday. The geographical location and the technology available at a point of time both play a constraining role in what can be done as well. Culture, in the form of social norms, laws and regulations, also restricts what is possible to do. On the other hand, culture is also important in guiding the ideas and aspirations that together inform what society wants the city to be. The city needs government intervention, or regulation, to ameliorate the problem posed by a tangle of externalities and public goods. We focus on two comparative case studies: the evolution of urban form in the US and how it stands in a sharp contrast with the evolution of urban form in Japan. We emphasise the difference in regulations between both jurisdictions. We study how differences in technological choices driven by culture (i.e. racial segregation), geography (i.e. the availability of land) and history (i.e. the mobility restrictions of the Tokugawa period) result in vast differences in mobility regarding the share of public transport, walking and cycling versus motorised private transport. American cities are constrained by rules that are much further from the neoliberal economic idea of free and competitive markets than the Japanese ones. Japanese planning promotes competition and through a granular, walkable city dotted with small shops, fosters variety in the availability of goods and services. We hypothesise how changing regulations could change the urban form to generate a greater variety of goods and to foster the access to those goods through a more equitable distribution of wealth. Critically, we point out that a desirably denser city must rely on public transport, and we also study how a less-dense city can be made to work with public transport. We conclude by claiming that changes in regulations are very unlikely to happen in the US, as it would require deep cultural changes to move from local to a more universal and less excluding public good provision, but they are both possible and desirable in other jurisdictions.
Dit is een boek over hoe steden ruimte innemen. Wij zijn niet geïnteresseerd in architectonische meesterwerken, maar in de instrumenten om het leven in de stad opnieuw uit te vinden. We proberen een kader te bieden voor de architectuur en het ontwerp van de openbare ruimte zonder esthetische overwegingen. Wij identificeren verschillende bepalende factoren. In de eerste plaats is de geschiedenis zoals de stad er vandaag uitziet sterk afhankelijk van hoe zij gisteren was. De geografische ligging en de op een bepaald moment beschikbare technologie spelen beide een beperkende rol in wat er ook kan worden gedaan. Cultuur, in de vorm van sociale normen, wetten en regels, beperkt ook wat er mogelijk is. Aan de andere kant is cultuur ook belangrijk als leidraad voor de ideeën en aspiraties die samen bepalen wat de samenleving wil dat de stad is. De stad heeft overheidsinterventie, of regulering, nodig om het probleem van een kluwen van externe effecten en collectieve goederen op te lossen. Wij concentreren ons op twee vergelijkende casestudies: de evolutie van de stedelijke vorm in de VS en hoe die in schril contrast staat met de evolutie van de stedelijke vorm in Japan. Wij leggen de nadruk op het verschil in regelgeving tussen beide rechtsgebieden. We bestuderen hoe verschillen in technologische keuzes, gedreven door cultuur (d.w.z. rassenscheiding), geografie (d.w.z. de beschikbaarheid van land) en geschiedenis (d.w.z. de mobiliteitsbeperkingen van de Tokugawa periode) resulteren in enorme verschillen in mobiliteit wat betreft het aandeel van openbaar vervoer, lopen en fietsen versus gemotoriseerd privé vervoer. Amerikaanse steden zijn gebonden aan regels die veel verder afstaan van het neoliberale economische idee van vrije en concurrerende markten dan de Japanse. Japanse planning bevordert concurrentie en door een korrelige, begaanbare stad bezaaid met kleine winkeltjes, bevordert het de verscheidenheid in de beschikbaarheid van goederen en diensten. Wij stellen de hypothese op grond waarvan een veranderende regelgeving de stedelijke vorm zou kunnen veranderen om een grotere verscheidenheid aan goederen te genereren en de toegang tot die goederen te bevorderen door een rechtvaardiger verdeling van de rijkdom. Kritisch wijzen wij erop dat een wenselijk dichtbevolkte stad moet steunen op het openbaar vervoer, en wij bestuderen ook hoe een minder dichtbevolkte stad met het openbaar vervoer tot stand kan worden gebracht. We besluiten met de stelling dat veranderingen in de regelgeving zeer onwaarschijnlijk zijn in de VS, omdat het een diepgaande culturele verandering zou vergen om van een lokale naar een meer universele en minder uitsluitende voorziening van openbare goederen te gaan, maar dat ze zowel mogelijk als wenselijk zijn in andere rechtsgebieden.
€59.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9789811557392
NUR SOC015000