Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat;

 • b.

  bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;

 • c.

  intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;

 • d.

  niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;

 • e.

  ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;

 • f.

  persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;

 • g.

  milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer.

Informatie geldend op 03-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Circulaire vertrouwelijke behandeling bedrijfs-, fabricage- en naw-gegevens
  tekst: tekst

 2. Wet milieubeheer
  artikel: 19.1a

 3. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  artikel: 75

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(03-08-2018)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

18-07-2015

wijziging

24-06-2015

Stb. 2015, 271

34123

06-07-2015

Stb. 2015, 299

20-01-2006

wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 25

30188

22-12-2005

Stb. 2006, 25

14-02-2005

wijziging

30-09-2004

Stb. 2004, 519

28835

01-02-2005

Stb. 2005, 66

08-04-1998

wijziging

12-03-1998

Stb. 1998, 180

24613

12-03-1998

Stb. 1998, 180

01-01-1994

wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 422

22061

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-05-1992

nieuwe-regeling

31-10-1991

Stb. 1991, 703

19859

10-04-1992

Stb. 1992, 185