← Terug naar vorige pagina

Besluit omgevingsrecht

Artikel 5.20 Inhoud en ruimtelijke onderbouwing

Voor zover de omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de wet zijn de artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening van overeenkomstige toepassing.

Informatie geldend op 18-05-2017

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(18-05-2017)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-10-2010

nieuw

25-03-2010

Stb. 2010, 144

10-06-2010

Stb. 2010, 231

Geen commentaar beschikbaar.

Jurisprudentie geluid: algemeen

Geluid en ruimte

[...] naar de omgeving ten gevolge van de diverse geluidsoorten (infrastructuur, industrie) kan leiden tot een zodanige lokale verstoring, dat het partijen ertoe brengt daartegen oppositie te [...]...

Lees verder

De omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing

Archeologie en ruimte

[...] ruimtelijke onderbouwing bij een omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo van het bestemmingsplan wordt afgeweken, moet aan dezelfde eisen voldoen als [...]...

Lees verder

De "buitenplanse" afwijkingsbevoegdheid (bij omgevingsvergunning)

Water en ruimte

[...] 2.1 lid 1 sub c Wabo bepaalt dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden of [...]...

Lees verder

Watertoets

Water en ruimte

[...] watertoets is een belangrijk instrument bij de voorbereiding van bestemmingsplannen. Ook op de voorbereiding van besluiten tot buitenplanse afwijking van een bestemmingsplan zijn onderdelen van [...]...

Lees verder

Voorgeschiedenis en karakter van de watertoets

Water en ruimte

[...] sluitstuk van een grootschalige kentering in het waterdenkenHet denken over water verschoof van een sectorale benadering naar een integrale benadering (zowel in interne als in externe zin). Zie [...]...

Lees verder

Algemeen gebruiksverbod

Water en ruimte

[...] eerder in dit boek kwam het algemene gebruiksverbod aan de orde. Op grond van dit verbod is het in algemene zin verboden enigerlei activiteiten (in de ruime zin van het woord) te ontplooien, [...]...

Lees verder

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Besluit omgevingsrecht

Soort regeling AMvB
Datum laatste wijziging 1 May 2017
Identificatienr. BWBR0027464
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu