← Terug naar vorige pagina

Besluit ruimtelijke ordening

Artikel 3.1.6

 • 1

  Een bestemmingsplan alsmede een ontwerp hiervoor gaan vergezeld van een toelichting, waarin zijn neergelegd:

  • a.

   een verantwoording van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen;

  • b.

   een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding;

  • c.

   de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 bedoelde overleg;

  • d.

   de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte onderzoek;

  • e.

   een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken;

  • f.

   de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan.

 • 2

  De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte;

  • b.

   indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en;

  • c.

   indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.

 • 3

  Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een provinciale verordening die een locatie voor stedelijke ontwikkeling aanwijst.

 • 4

  Een onderzoek naar de actuele regionale behoefte als bedoeld in het tweede lid, heeft, in het geval dat het bestemmingsplan, bedoeld in het tweede lid, ziet op de vestiging van een dienst als bedoeld in artikel 1 van de Dienstenwet en dit onderzoek betrekking heeft op de economische behoefte, de marktvraag of de beoordeling van de mogelijke of actuele economische gevolgen van die vestiging, slechts tot doel na te gaan of de vestiging van een dienst in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

 • 5

  Voor zover bij de voorbereiding van het bestemmingsplan geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt opgesteld, waarin de hierna volgende onderdelen zijn beschreven, worden in de toelichting ten minste neergelegd:

  • a.

   een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden;

  • b.

   voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden van de in het plan begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied;

  • c.

   een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken.

Informatie geldend op 06-07-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit omgevingsrecht
  artikel: 5.20
 2. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  artikel: 7c, 7a, 7h

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(06-07-2016)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2014

wijziging

16-05-2014

Stb. 2014, 174

05-06-2014

Stb. 2014, 213

01-10-2012

wijziging

28-08-2012

Stb. 2012, 388

17-09-2012

Stb. 2012, 434

01-01-2012

wijziging

17-06-2011

Stb. 2011, 339

17-06-2011

Stb. 2011, 339

01-07-2010

wijziging

10-05-2010

Stb. 2010, 184

20-05-2010

Stb. 2010, 197

01-07-2008

nieuwe-regeling

21-04-2008

Stb. 2008, 145

16-06-2008

Stb. 2008, 227

Geen commentaar beschikbaar.

Uitspraak ABRvS

Handboek Milieurecht

[...] 16 maart 2016 heeft de ABRvS de correctie van Widdershoven aanvaard.ECLI:NL:RVS:2016:732. Van Neerbos exploiteert een bouwmarkt op een bedrijventerrein in Zwolle op een afstand van ongeveer 140 m [...]...

Lees verder

Het belang van de Awb in het ruimtelijk ordeningsrecht

Awb en ruimte

[...] ruimtelijk ordeningsrecht (zoals onder meer opgenomen in de Wro, het Bro en de Wabo) kan niet los worden gezien van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb is altijd van toepassing, voor [...]...

Lees verder

Planschaderisicoanalyse

Planschade en nadeelcompensatie

[...] behoeve van het sluiten van planschadeverhaalsovereenkomsten, het sluiten van grondexploitatieovereenkomsten en het vaststellen van exploitatieplannen zal er een inschatting moeten worden [...]...

Lees verder

Regio's

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

[...] de WRO waren er op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen zogenaamde 'Wgr-plusregio's' (of: kaderwetgebieden)Het ging om de gemeente(n) Amsterdam, Arnhem en Nijmegen, Eindhoven en [...]...

Lees verder

Uitvoerbaarheid

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

[...] artikel 3.1.6 lid 1 sub f Bro is bepaald dat de toelichting van een bestemmingsplan de inzichten moet bevatten over de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. Onder vigeur van de WRO werd [...]...

Lees verder

Bestemmen

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

[...] uitgaande, dat via de structuurvisie al met milieubelangen en -wetgeving rekening is gehou- den bij de keuze van locaties, kan via het leggen van de bestemming in het bestemmingsplan een [...]...

Lees verder

Algemeen

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

[...] bestuursorgaan moet bij de voorbereiding van een bestemmingsplan onderzoeken of er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’.ABRS 4 maart 2009, 200801092/1. ABRS 24 februari 2016, [...]...

Lees verder

Toelichting

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

[...] bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting.Artikel 3.1.6 Bro. De toelichting maakt juridisch geen deel uit van het bestemmingsplan en heeft dus een andere status dan de [...]...

Lees verder

Ruimtelijke ordening en bodemverontreiniging

Handboek Bodembeschermingsrecht

[...] gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente één of meer bestemmingsplannen vast, waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van de in het plan [...]...

Lees verder

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011)

Cultureel erfgoed

[...] de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) beschrijft het Rijk haar ruimtelijk en mobiliteitsbeleid. Hierin zet het Rijk in op een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. [...]...

Lees verder

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Besluit ruimtelijke ordening

Soort regeling AMvB
Datum laatste wijziging 1 July 2015
Identificatienr. BWBR0023798
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu