← Terug naar vorige pagina

Burgerlijk Wetboek Boek 3

Artikel 105

  • 1

    Hij die een goed bezit op het tijdstip waarop de verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit wordt voltooid, verkrijgt dat goed, ook al was zijn bezit niet te goeder trouw.

  • 2

    Heeft iemand vóór dat tijdstip het bezit onvrijwillig verloren, maar het na dat tijdstip, mits binnen het jaar na het bezitsverlies of uit hoofde van een binnen dat jaar ingestelde rechtsvordering, terugverkregen, dan wordt hij als de bezitter op het in het vorige lid aangegeven tijdstip aangemerkt.

Informatie geldend op 04-04-2017

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(04-04-2017)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-1992

nieuwe-regeling

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600

01-01-1992

tekstplaatsing-wijziging

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600

Geen commentaar beschikbaar.

Verjaring algemeen

Illegaal grondgebruik

[...] verjaring als instrument van het recht is al oud. Reeds in de Romeinse tijd was dit leerstuk in ontwikkeling. Uit die tijd komen de nog steeds gebruikte begrippen occupatio (toeëigening) en [...]...

Lees verder

Bevrijdende verjaring

Illegaal grondgebruik

[...] bezitter kan ook eigenaar worden doordat de oorspronkelijke eigenaar het recht verliest om zijn of haar bezit terug te eisen. Behalve dat de bezitter niet langer hoeft te vrezen voor [...]...

Lees verder

Rechtszekerheid

Illegaal grondgebruik

[...] is al verschillende malen het belang van waarneembare feiten benadrukt. Verjaring is erop gericht om de situatie die feitelijk waarneembaar is, maar niet overeenstemt met de juridische [...]...

Lees verder

Verjaring is emotie

Illegaal grondgebruik

[...] komt in de literatuur en jurisprudentie soms heel wat emotie los over het leerstuk van de verjaring. Verjaring is een praktische oplossing, geen ethische. Voor- en tegenstanders zijn er volop. De [...]...

Lees verder

Goede trouw en bewijslast

Illegaal grondgebruik

[...] verjaringsartikelen 3:99 en 3:105 BW zijn grotendeels geschreven voor de bezitter en veel minder voor de eigenaar. Dat geldt eigenlijk ook voor het aanleveren van bewijs. Immers: wie zich beroept [...]...

Lees verder

Grond zelf gebruiken of "terugpakken"

Illegaal grondgebruik

[...] Buitendienst treft bij de jaarlijkse schoonmaakdienst in het plantsoen onverwacht allerlei particuliere eigendommen aan, zoals een trampoline, tent, diverse olifantenpaadjes, een zandbak en een [...]...

Lees verder

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Burgerlijk Wetboek Boek 3

Soort regeling wet
Datum laatste wijziging 10 March 2017
Identificatienr. BWBR0005291
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie