← Terug naar vorige pagina

Wet milieubeheer

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Infrastructuur en Milieu

Afkortingen:

MB
WMB
Wm

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0003245
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerkingen

Abusievelijk is in Stb. 2005/282 een wijziging geformuleerd op artikel 19.1 die niet kan worden doorgevoerd.

Informatie geldend op 17-05-2017

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 3. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 4. Aanpassingsbesluit handel in emissierechten III
 5. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 6. Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel
 7. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 8. Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017
 9. Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
 10. Activiteitenbesluit milieubeheer
 11. Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten
 12. Asbestverwijderingsbesluit 2005
 13. Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 14. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 15. Besluit algemene regels milieu mijnbouw
 16. Besluit asbestwegen milieubeheer
 17. Besluit beheer autobanden
 18. Besluit beheer autowrakken
 19. Besluit beheer batterijen en accu’s 2008
 20. Besluit beheer verpakkingen 2014
 21. Besluit beheer winningsafvalstoffen
 22. Besluit bodemkwaliteit
 23. Besluit brandstoffen luchtverontreiniging
 24. Besluit derogatie (luchtkwaliteitseisen)
 25. Besluit detergentia milieubeheer
 26. Besluit emissiearme huisvesting
 27. Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten
 28. Besluit externe veiligheid buisleidingen
 29. Besluit externe veiligheid inrichtingen
 30. Besluit externe veiligheid transportroutes
 31. Besluit gedeeltelijke uitbreiding toepassingsgebied hoofdstuk 9 Wet milieubeheer tot de EEZ
 32. Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 33. Besluit geluid milieubeheer
 34. Besluit geluidproduktie sportmotoren
 35. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 36. Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)
 37. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 38. Besluit handel in emissierechten
 39. Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015
 40. Besluit identificatie en registratie van dieren
 41. Besluit informatie inzake rampen en crises
 42. Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 43. Besluit inzamelen afvalstoffen
 44. Besluit kleiduivenschieten milieubeheer
 45. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009
 46. Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer
 47. Besluit lozen buiten inrichtingen
 48. Besluit lozing afvalwater huishoudens
 49. Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder
 50. Besluit maatregelen richtwaarden (luchtkwaliteitseisen)
 51. Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit 2015
 52. Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
 53. Besluit milieueffectrapportage
 54. Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
 55. Besluit nadere omschrijving begrip autowrakken
 56. Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
 57. Besluit omgevingsrecht
 58. Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer
 59. Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen
 60. Besluit rendementseisen cv-ketels
 61. Besluit risico's zware ongevallen 2015
 62. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 63. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 64. Besluit tweede verlenging NSL
 65. Besluit typekeuring luchtverontreiniging motoren voor mobiele machines
 66. Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging
 67. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, derde tranche
 68. Besluit uitvoering verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen
 69. Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
 70. Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies voor het kalenderjaar 2016 (uitvoering systeem van verevening kosten voor glastuinbouw)
 71. Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw, jaren 2013 en 2014
 72. Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw, kalenderjaar 2015
 73. Besluit vaststelling voor de jaren 2011 en 2012 van een hoeveelheid CO2-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw
 74. Besluit verlenging NSL
 75. Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
 76. Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen
 77. Binnenvaartbesluit
 78. Drinkwaterbesluit
 79. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
 80. Invoeringsbesluit Waterwet
 81. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 82. Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
 83. POP-besluit milieubeheer
 84. Productenbesluit asbest
 85. Regelen grenswaarden voor hexachloorcyclohexaan
 86. Regelen met betrekking tot grenswaarden voor kwik
 87. Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk
 88. Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 89. Regeling beheer autobanden
 90. Regeling beheer batterijen en accu’s 2008
 91. Regeling beheer verpakkingen
 92. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
 93. Regeling bepaling biochemisch zuurstofverbruik
 94. Regeling bevordering aankoop schone en energiezuinige voertuigen
 95. Regeling bodemkwaliteit
 96. Regeling brandstoffen luchtverontreiniging
 97. Regeling criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen
 98. Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen
 99. Regeling Europese afvalstoffenlijst
 100. Regeling geluid milieubeheer
 101. Regeling geluidemissie buitenmaterieel
 102. Regeling geluidplafondkaart milieubeheer
 103. Regeling geluidproduktie sportmotoren
 104. Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 105. Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
 106. Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer
 107. Regeling grenswaarden afvalwater s-PVC-productie
 108. Regeling grenswaarden afvalwater VCM-bedrijven
 109. Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer
 110. Regeling grenswaarden voor asbest
 111. Regeling grenswaarden voor cadmium in afvalwater
 112. Regeling grenswaarden voor chloroform in afvalwater
 113. Regeling grenswaarden voor DDT in afvalwater
 114. Regeling grenswaarden voor drins in afvalwater
 115. Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater
 116. Regeling grenswaarden voor HCB in afvalwater
 117. Regeling grenswaarden voor HCBD in afvalwater
 118. Regeling grenswaarden voor PCP in afvalwater
 119. Regeling grenswaarden voor PER in afvalwater
 120. Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater
 121. Regeling grenswaarden voor tetra in afvalwater
 122. Regeling grenswaarden voor TRI in afvalwater
 123. Regeling handel in emissierechten
 124. Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015
 125. Regeling intrekking Regeling EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen
 126. Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
 127. Regeling kleiduivenschieten milieubeheer
 128. Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
 129. Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
 130. Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
 131. Regeling overige pyrotechnische artikelen
 132. Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007
 133. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
 134. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 135. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 136. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 137. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 138. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 139. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2017
 140. Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose
 141. Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging motoren voor mobiele machines
 142. Regeling vaststelling regels scheepsrecyclinginrichtingen (uitvoering Verordening (EU) nr. 1257/2013, enz.)
 143. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2014
 144. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2015
 145. Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat
 146. Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai
 147. Regeling verwijdering PCB’s
 148. Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen
 149. Regels over het ontwerpen, bouwen, aanpassen en onderhouden van openbare riolen
 150. Registratiebesluit externe veiligheid
 151. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
 152. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 153. Smogregeling 2010
 154. Stortbesluit bodembescherming
 155. Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
 156. Tijdelijke regeling implementatie artikel 47, tweede lid, Richtlijn 2013/29/EU inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen
 157. Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie
 158. Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol
 159. Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
 160. Vuurwerkbesluit
 161. Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
 162. Warenwetbesluit drukverpakkingen
 163. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)
 164. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 165. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
 166. Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur krachtens enige artikelen van de Wet milieubeheer (efficiënter gebruik geluidsruimte op gezoneerde industrieterreinen)
 167. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen)
 168. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)
 169. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 170. Wijzigingsbesluit Besluit beheer autobanden, enz. (aanpassing van de meldings- en mededelingstermijn (onbeperkte geldigheid melding en mededeling) )
 171. Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)
 172. Wijzigingsbesluit Besluit brood- of banketbakkerijen milieubeheer, enz. (voorschriften brengen van bedrijfsafvalwater in een voorziening voor de inzameling en het bedrijfsafvaltransport van afvalwater)
 173. Wijzigingsbesluit Besluit drukapparatuur houdende regels inzake de samenbouw van druksystemen en de ingebruikneming van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen en enige andere besluiten
 174. Wijzigingsbesluit Besluit emissie-eisen stookinstallaties Wet inzake de luchtverontreiniging, enz.
 175. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen
 176. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (2)
 177. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (locatiewijziging en verkorting vergunningprocedure introductie in het milieu)
 178. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (regels inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu)
 179. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 (aanpassing aan wet- en regelgeving)
 180. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 (uitvoering richtlijnen nrs. 2001/42/EG en 2003/35/EG)
 181. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 alsmede uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Tracéwet
 182. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 enz. (technische aanpassing ten gevolge van modernisering regelgeving milieueffectrapportage)
 183. Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)
 184. Wijzigingsbesluit Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, enz. (in verband met de Kaderwet bestuur in verandering)
 185. Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))
 186. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 187. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, enz. (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)
 188. Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)
 189. Wijzigingsbesluit Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
 190. Wijzigingsbesluit Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen)
 191. Wijzigingsbesluit Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer
 192. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit (besluitvorming van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit)
 193. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit in verband met beheer afvalstoffen
 194. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bevoegd gezag voor spoorwegemplacementen)
 195. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (het in oppervlaktewateren op of in de bodem brengen van schone tot matig verontreinigde onderhoudsspecie)
 196. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, enz. (storten van afvalstoffen)
 197. Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
 198. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)
 199. Wijzigingsregeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (niet langer als consumentenvuurwerk aanduiden minivuurpijlen en Romeinse kaarsen en aanpassing categorieaanduiding)
 200. Wijzigingsregeling Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen (borgsystematiek en vooraf goedgekeurde inrichtingen)
 201. Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer (uitvoering hoofdstuk 11 Wet milieubeheer (systeem van geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur))
 202. Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer, enz. (aanvullende voorwaarden aan geluidmaatregelen)
 203. Wijzigingsregeling Regeling genetisch gemodificeerde organismen (herziening bijlage 1 en actualisering indeling handelingen in procesinstallaties)
 204. Wijzigingsregeling Regeling relatieve zuinigheid personenauto’s, enz. (ex Verordening (EG) nr. 715/2007 tot typegoedkeuring motorvoertuigen emissies lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6), enz.)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Aanvulling circulaire schadevergoedingen
 2. Beleidsregel locatie veldproef gg-gewassen
 3. Circulaire Onderhoudsbaggerspecie
 4. Circulaire schadevergoedingen
 5. Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen
 6. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanvulling circulaire schadevergoedingen
  tekst: tekst
 3. Aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten
  bijlage: 2
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  artikel: 104a, 5a, 49, 95, 143
 5. Activiteitenbesluit milieubeheer
  artikel: 1.2
 6. Activiteitenregeling milieubeheer
  bijlage: 9, 13
 7. Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten
  artikel: 1
 8. Algemene douanewet
  artikel: 1:3
  bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 9. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 1, 2
 10. Arbeidsomstandighedenbesluit
  artikel: 2.2, 4.8
 11. Arbeidsomstandighedenregeling
  bijlage: XIIb
 12. Asbestverwijderingsbesluit 2005
  artikel: 14a
 13. Belastingen op milieugrondslag
  tekst: tekst
 14. Belastingplan 2012
  artikel: XXXVIc
 15. Beleidsregel schietlawaai defensieterreinen
  tekst: tekst
 16. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  tekst: tekst
  bijlage: D
 17. Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
  artikel: 5
 18. Beleidsregels Nederlandse emissieautoriteit handhaving handel in emissierechten 2016
  bijlage: I
 19. Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart
  artikel: 1
 20. Beleidsregels voor lozing op oppervlaktewater door storting van baggerspecie in Wm-vergunningplichtige winputten
  tekst: tekst
 21. Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.
  circulaire.divisie: 7
 22. Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen
  tekst: tekst
 23. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  artikel: 17a, 1, 7, 11, 13, 17
 24. Besluit beheer verpakkingen 2014
  artikel: 1
 25. Besluit beheer winningsafvalstoffen
  artikel: 1
 26. Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen
  artikel: 5
 27. Besluit bescherming Antarctica
  artikel: 1
 28. Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
  artikel: 3
  bijlage: als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
 29. Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur
  artikel: 3
 30. Besluit controle op rechtspersonen
  artikel: 6
 31. Besluit derogatie (luchtkwaliteitseisen)
  artikel: 1
 32. Besluit externe veiligheid buisleidingen
  artikel: 1
 33. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  artikel: 1
 34. Besluit geluid milieubeheer
  artikel: 1, 10, 13
 35. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
  artikel: 1.5
 36. Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)
  artikel: 1
 37. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  artikel: 31
 38. Besluit handel in emissierechten
  artikel: 1
 39. Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015
  artikel: 1.1
 40. Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA
  artikel: 1
 41. Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw
  artikel: 1
 42. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009
  artikel: 1
 43. Besluit maatregelen richtwaarden (luchtkwaliteitseisen)
  artikel: 1
 44. Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
  artikel: 1
 45. Besluit milieueffectrapportage
  artikel: 1
 46. Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
  artikel: 1
 47. Besluit OM-afdoening
  bijlage: I
 48. Besluit omgevingsrecht
  bijlage: II
 49. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  artikel: 11k, 11e
 50. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
  bijlage: Basisselectiedocument
 51. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 52. Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)
  bijlage: 2
 53. Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
  artikel: 1
 54. Bouwbesluit 2012
  artikel: 7.22
 55. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  artikel: 929a
 56. Circulaire bekendmaking wijze verkrijging uitkering Gemeentefonds en Provinciefonds in verband met Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)
  bijlage: 2
 57. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  tekst: tekst
 58. Circulaire houtopslag
  tekst: tekst
 59. Circulaire inwerkingtreding Wet van 21 juni 2001 tot wijziging Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen)
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 3, 4
 60. Circulaire Onderhoudsbaggerspecie
  tekst: tekst
 61. Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
  circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 62. Circulaire schadevergoedingen
  circulaire.divisie: 1.1
 63. Circulaire Wapens en Munitie 2016
  tekst: tekst
 64. Crisis- en herstelwet
  artikel: 2.3, 2.4
 65. Drinkwaterwet
  artikel: 4
 66. Erfgoedwet
  artikel: 10.12
 67. Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob
 68. Gelijkstelling provinciaal milieubeleidsplan Utrecht 1993-1997 aan een provinciaal milieubeleidsplan, Wet milieubeheer
 69. Geluidhinder veroorzaakt door spooremplacementen; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer
  tekst: tekst
 70. Goedkeurings- en uitvoeringswet Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart
 71. Herziening Circulaire schietlawaai
  tekst: tekst
 72. Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen
 73. Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten
 74. Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten
  artikel: VIII
 75. Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten
 76. Instelling Evaluatiecommissie Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
  artikel: 1, 2, 6
 77. Instelling Evaluatiecommissie Wet milieubeheer
  artikel: 1, 2
 78. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
  artikel: 3
 79. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 80. Invoeringswet Wet belastingen op milieugrondslag
  artikel: VI
 81. Kaderbesluit subsidies I en M
  artikel: 30
 82. Kaderwet subsidies I en M
  artikel: 17
 83. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst
 84. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst
 85. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst
 86. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst
 87. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst
 88. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst
 89. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst
 90. Kernenergiewet
  artikel: 17
 91. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  bijlage: bijlage
 92. MDW-operatie Wet Geluidhinder
  tekst: tekst
 93. Meststoffenwet
  artikel: 6a, 16
 94. Mijnbouwwet
  artikel: 40, 153
 95. Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
  artikel: 1
 96. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  tekst: tekst
 97. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012
  artikel: 20
 98. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015
  bijlage: 1
 99. Productenbesluit asbest
  artikel: 15
 100. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009
  artikel: 7a
 101. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010
  bijlage: 1, 4, 5, 6
 102. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  artikel: 1
 103. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
  artikel: 1, 84
 104. Regeling bodemkwaliteit
  artikel: 2.1
 105. Regeling geluid milieubeheer
  artikel: 1
 106. Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer
 107. Regeling handel in emissierechten
  artikel: 1
 108. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  bijlage: , bedoeld in artikel 1
 109. Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
  artikel: 1
 110. Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
  artikel: 1
 111. Regeling nationale EZ-subsidies
  bijlage: 4.2.1
 112. Regeling natuurbescherming
  artikel: 2.4
 113. Regeling programmatische aanpak stikstof
  artikel: 5
 114. Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007
  artikel: 1
 115. Regeling risico’s zware ongevallen
  artikel: 2, 20
 116. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
  artikel: 1.5
  bijlage: IV
 117. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
  artikel: 1.5
 118. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  artikel: 1.5
 119. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  artikel: 1.5
 120. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  artikel: 1.5
 121. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2017
  artikel: 1.5
  bijlage: IV
 122. Registratiebesluit externe veiligheid
  artikel: 1
 123. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  bijlage: I, V
 124. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  bijlage: bijlage
 125. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen 2016
  bijlage: bijlage
 126. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
  artikel: 100a
 127. Smogregeling 2010
  artikel: 1
 128. Spoedwet wegverbreding
  artikel: 3
 129. Stortbesluit bodembescherming
  artikel: 1
 130. Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
  artikel: 81a, 1
 131. Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen
  artikel: 1
 132. Tracéwet
 133. Uitvoering en handhaving van het asbestbeleid door gemeenten
  bijlage: 3
 134. Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol
  artikel: 1
 135. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  artikel: 43c
 136. Uitvoeringswet EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
 137. Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH)
 138. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  bijlage: bijlage
 139. VROM intrekkingsregeling 2004
  artikel: 3
 140. Waterbesluit
  artikel: 6.10
 141. Wegenverkeerswet 1994
  artikel: 2, 49, 50
 142. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  artikel: 5.1, 5.13, 5.26
 143. Wet ammoniak en veehouderij
 144. Wet belastingen op milieugrondslag
  artikel: 22, 28, 29
 145. Wet bescherming Antarctica
  artikel: 1
 146. Wet dieren
  artikel: 11.7
 147. Wet geluidhinder
  artikel: 110a, 163, 165, 176
 148. Wet geurhinder en veehouderij
 149. Wet op de economische delicten
  artikel: 1a
 150. Wet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (gevolgen gesloten stortplaatsen voor het milieu)
 151. Wet uitbreiding Wet Milieubeheer (milieuverslaglegging)
 152. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (2)
  artikel: II
 153. Wijzigingsbesluit Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, enz. (in verband met de Kaderwet bestuur in verandering)
  hoofdstuk: 2
 154. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  paragraaf: 3
 155. Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1998)
  artikel: X
 156. Wijzigingswet hoofdstuk 18 Wet milieubeheer (Handhavingsstructuur)
 157. Wijzigingswet Mijnbouwwet, enz. (veiligheid offshore olie- en gasactiviteiten)
 158. Wijzigingswet Tracéwet, enz. (verruiming mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen)
 159. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wet milieubeheer)
  artikel: XIX, XXII
 160. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
  artikel: XXII, XXIII
 161. Wijzigingswet Wet ammoniak en veehouderij
 162. Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
  artikel: VIII, XIX
 163. Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalstoffen)
  artikel: VIII, IX
 164. Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalwater)
  artikel: IV
 165. Wijzigingswet Wet milieubeheer (milieu-effectrapportage)
  artikel: II
 166. Wijzigingswet Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage)
 167. Wijzigingswet Wet milieubeheer en Crisis- en herstelwet (implementatie herziening mer-richtlijn)
  artikel: II
 168. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)
 169. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (implementatie richtlijn nr. 2008/101/EG (handel in emissierechten luchtvaart))
 170. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (intrekking handel in NOx-emissierechten)
 171. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen)
 172. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (structuur beheer afvalstoffen)
  artikel: XVII, XVIII
 173. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (vaststelling Verordening (EU) nr. 600/2012 en Verordening (EU) nr. 601/2012 inzake o.m. broeikasgasemissierechten)

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(17-05-2017)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

34717

Aanhangig

34679

Aanhangig

34675

Aanhangig

34591

Aanhangig

34542

Aanhangig

34287

Aanhangig

33328

Aanhangig

33314

Aanhangig

31731

Aanhangig

28631

Aanhangig

23982

wijziging

25-06-2015

Stb. 2015, 360

33907

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 302

33919

wijziging

22-02-2012

Stb. 2012, 114

32844

wijziging

24-11-2011

Stb. 2012, 266

32252

wijziging

03-02-2011

Stb. 2011, 103

32392

wijziging

25-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 135

31953
samen met
32127

wijziging

18-03-2010
samen met
28-03-2013
samen met
22-12-2011

Stb. 2010, 135
samen met
Stb. 2013, 144
samen met
Stb. 2011, 675

32127
samen met
33135
samen met
32588

wijziging

09-11-2009

Stb. 2009, 489

31858

wijziging

24-09-2009

Stb. 2009, 440

31894

wijziging

11-10-2007

Stb. 2007, 414

30489

wijziging

13-09-2007
samen met
29-05-2008

Stb. 2007, 349
samen met
Stb. 2008, 197

30848
samen met
31295

wijziging

20-11-2006
samen met
20-11-2006

Stb. 2006, 593
samen met
Stb. 2006, 594

30027
samen met
30433

wijziging

05-07-2006

Stb. 2006, 336

29811

wijziging

06-10-2005
samen met
14-12-2005

Stb. 2005, 530
samen met
Stb. 2005, 705

28995
samen met
30134

wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

wijziging

21-06-2001
samen met
03-04-2003

Stb. 2001, 346
samen met
Stb. 2003, 189

26638
samen met
28651

wijziging

25-05-1998
samen met
20-01-2005

Stb. 1998, 403
samen met
Stb. 2005, 195

23580
samen met
28171

wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 533

24875

wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 170

24572

16-05-2017

wijziging

25-01-2017

Stb. 2017, 30

12-04-2017

Stb. 2017, 169

01-05-2017

wijziging

10-02-2017

Stb. 2017, 57

34525

17-03-2017

Stb. 2017, 131

01-01-2017

wijziging

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

11-10-2016

Stb. 2016, 384

31-12-2016

wijziging

21-12-2016

Stb. 2016, 552

34041

21-12-2016

Stb. 2016, 558

01-07-2016

wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 511

34109

22-12-2015

Stb. 2016, 14

14-04-2016

wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 521

33872

01-04-2016

Stb. 2016, 139

01-07-2015

wijziging

14-12-2012

Stb. 2013, 20

32537

11-02-2015

Stb. 2015, 96

01-06-2015

wijziging

24-09-2009

Stb. 2009, 440

31894

24-09-2009

Stb. 2009, 440

01-01-2015

wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 557

33659

17-12-2014

Stb. 2014, 558

wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 571

33910

17-12-2014

Stb. 2014, 576

wijziging

10-12-2014

Stb. 2014, 581

33976

10-12-2014

Stb. 2014, 581

wijziging

26-09-2014

Stb. 2014, 455

33834

25-11-2014

Stb. 2014, 460

wijziging

19-06-2014

Stb. 2014, 256

33883

19-06-2014

Stb. 2014, 256

01-11-2014

wijziging

28-03-2013
samen met
09-07-2014

Stb. 2013, 144
samen met
Stb. 2014, 302

33135
samen met
33919

03-10-2014

Stb. 2014, 358

15-10-2014

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 302

33919

26-09-2014

Stb. 2014, 347

01-07-2014

wijziging

14-05-2014

Stb. 2014, 173

33686

14-06-2014

Stb. 2014, 237

25-01-2014

wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 14

33773

20-01-2014

Stb. 2014, 31

01-01-2014

wijziging

09-10-2013

Stb. 2013, 412

32002

28-10-2013

Stb. 2013, 429

wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 128

33300

09-12-2013

Stb. 2013, 546

wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 133

33428

28-03-2013

Stb. 2013, 133

12-12-2013

wijziging

03-02-2011

Stb. 2011, 103

32392

03-02-2011

Stb. 2011, 103

01-07-2013

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 226

33455

25-06-2013

Stb. 2013, 258

wijziging

28-03-2013
samen met
22-02-2012

Stb. 2013, 125
samen met
Stb. 2012, 114

32676
samen met
32844

07-06-2013

Stb. 2013, 205

24-05-2013

wijziging

11-04-2013

Stb. 2013, 159

33197

26-04-2013

Stb. 2013, 176

25-04-2013

wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 144

33135

15-04-2013

Stb. 2013, 145

12-04-2013

t/m 01-01-2013 a)

wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 130

33466

28-03-2013

Stb. 2013, 130

01-01-2013

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 493

33078

12-11-2012

Stb. 2012, 571

wijziging

19-04-2012

Stb. 2012, 195

32667

13-06-2012

Stb. 2012, 273

wijziging

19-05-2011
samen met
28-06-2012

Stb. 2011, 345
samen met
Stb. 2012, 346

31389
samen met
32574

13-12-2012

Stb. 2012, 659

wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 278

32197

13-06-2012

Stb. 2012, 273

01-10-2012

wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 233

32389

13-06-2012

Stb. 2012, 276

01-07-2012

wijziging

19-04-2012

Stb. 2012, 195

32667

13-06-2012

Stb. 2012, 273

wijziging

22-02-2012

Stb. 2012, 114

32844

06-06-2012

Stb. 2012, 268

wijziging

24-11-2011
samen met
24-11-2011

Stb. 2012, 266
samen met
Stb. 2012, 267

32252
samen met
32625

06-06-2012

Stb. 2012, 268

wijziging

24-11-2011

Stb. 2012, 267

32625

06-06-2012

Stb. 2012, 268

wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 278

32197

13-06-2012

Stb. 2012, 273

30-03-2012

wijziging

15-03-2012

Stb. 2012, 128

32828

15-03-2012

Stb. 2012, 128

23-03-2012

wijziging

22-02-2012

Stb. 2012, 114

32844

22-02-2012

Stb. 2012, 114

01-01-2012

wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 575

32454

15-12-2011

Stb. 2011, 627

wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 595

32377

14-12-2011

Stb. 2011, 649

wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 269

31501

28-06-2011

Stb. 2011, 347

wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 278

32197

29-11-2011

Stb. 2011, 586

wijziging

07-04-2011

Stb. 2011, 201

32614

07-04-2011

Stb. 2011, 201

wijziging

17-03-2011

Stb. 2011, 183

32479

17-03-2011

Stb. 2011, 183

wijziging

22-11-2006

Stb. 2006, 611

30694

29-11-2011

Stb. 2011, 586

wijziging

30-09-2004
samen met
25-06-2009
samen met
17-02-2007
samen met
22-11-2006

Stb. 2004, 511
samen met
Stb. 2009, 297
samen met
Stb. 2007, 90
samen met
Stb. 2006, 611

29565
samen met
31750
samen met
30639
samen met
30694

29-11-2011

Stb. 2011, 586

31-12-2011

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 675

32588

22-12-2011

Stb. 2011, 675

26-10-2011

wijziging

29-09-2011

Stb. 2011, 452

32445

29-09-2011

Stb. 2011, 452

wijziging

27-01-2011

Stb. 2011, 120

32451

07-10-2011

Stb. 2011, 463

01-09-2011

wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 278

32197

08-08-2011

Stb. 2011, 389

27-07-2011

wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 373

32427

06-07-2011

Stb. 2011, 373

01-07-2011

wijziging

18-07-2009

Stb. 2009, 370

30895

14-06-2011

Stb. 2011, 313

09-04-2011

t/m 01-01-2011 b)

wijziging

24-03-2011

Stb. 2011, 163

32357

24-03-2011

Stb. 2011, 163

05-03-2011

wijziging

26-02-2011

Stb. 2011, 114

31320

26-02-2011

Stb. 2011, 117

wijziging

03-02-2011

Stb. 2011, 103

32392

03-02-2011

Stb. 2011, 103

01-12-2010

wijziging

24-09-2009

Stb. 2009, 440

31894

24-09-2009

Stb. 2009, 440

20-11-2010

wijziging

04-11-2010

Stb. 2010, 769

32367

04-11-2010

Stb. 2010, 769

01-10-2010

wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 187

32277

10-06-2010

Stb. 2010, 231

wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

10-06-2010

Stb. 2010, 231

wijziging

11-03-2010

Stb. 2010, 146

31968

24-06-2010

Stb. 2010, 252

01-09-2010

wijziging

22-04-2010

Stb. 2010, 175

30585

08-06-2010

Stb. 2010, 236

01-07-2010

wijziging

17-12-2009

Stb. 2010, 20

31755

20-05-2010

Stb. 2010, 197

23-06-2010

wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 187

32277

09-06-2010

Stb. 2010, 230

31-03-2010

wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

18-03-2010
samen met
24-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 135
samen met
Stb. 2010, 137
samen met
Stb. 2010, 136

24-02-2010

wijziging

21-01-2010

Stb. 2010, 31

31963

10-02-2010

Stb. 2010, 61

01-01-2010

wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 609

32128

23-12-2009

Stb. 2009, 609

wijziging

14-12-2009

Stb. 2009, 570

31352

21-12-2009

Stb. 2009, 597

28-12-2009

wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 616

31859

23-12-2009

Stb. 2009, 617

23-12-2009

wijziging

26-11-1998
samen met
09-11-2009
samen met
21-06-2001

Stb. 1998, 687
samen met
Stb. 2009, 489
samen met
Stb. 2001, 346

25851
samen met
31858
samen met
26638

10-12-2009

Stb. 2009, 549

22-12-2009

wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 542

31844

03-12-2009

Stb. 2009, 542

wijziging

09-11-2009

Stb. 2009, 489

31858

10-12-2009

Stb. 2009, 549

04-11-2009

wijziging

24-09-2009

Stb. 2009, 440

31894

24-09-2009

Stb. 2009, 440

10-09-2009

t/m 01-01-2008 c)

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 297

31750

28-08-2009

Stb. 2009, 372

01-08-2009

wijziging

12-03-2009

Stb. 2009, 158

31589

26-06-2009

Stb. 2009, 291

15-07-2009

t/m 01-07-2008 d)
t/m 13-06-2008 e)

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 297

31750

25-06-2009

Stb. 2009, 297

01-07-2009

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

wijziging

14-02-2009

Stb. 2009, 109

31592

04-05-2009

Stb. 2009, 209

24-04-2009

t/m 01-01-2009 f)

wijziging

02-04-2009

Stb. 2009, 189

31721

02-04-2009

Stb. 2009, 189

01-01-2009

wijziging

28-04-2005

Stb. 2005, 233

29766

12-05-2005

Stb. 2005, 248

26-11-2008

wijziging

24-10-2008

Stb. 2008, 478

31337

24-10-2008

Stb. 2008, 478

01-08-2008

wijziging

03-04-2008

Stb. 2008, 112

30979

05-07-2008

Stb. 2008, 287

01-07-2008

wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

wijziging

24-04-2008

Stb. 2008, 173

31137

05-06-2008

Stb. 2008, 209

13-06-2008

t/m 01-06-2008 g)

wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

29-05-2008

Stb. 2008, 197

01-06-2008

wijziging

24-04-2008

Stb. 2008, 166

30920

21-05-2008

Stb. 2008, 178

wijziging

16-05-2007

Stb. 2007, 181

30600

24-05-2007

Stb. 2007, 182

01-05-2008

wijziging

25-02-2008

Stb. 2008, 77

31139

31-03-2008

Stb. 2008, 117

01-04-2008

wijziging

18-10-2007

Stb. 2007, 427

30998

18-10-2007

Stb. 2007, 427

15-03-2008

wijziging

20-12-2007

Stb. 2008, 28

31068

18-01-2008

Stb. 2008, 29

01-01-2008

wijziging

13-09-2007

Stb. 2007, 349

30848

29-11-2007

Stb. 2007, 517

wijziging

28-06-2007

Stb. 2007, 276

30578

10-07-2007

Stb. 2007, 277

wijziging

11-05-2007

Stb. 2007, 224

30568

10-12-2007

Stb. 2007, 528

wijziging

15-03-2007

Stb. 2007, 152

30522

20-12-2007

Stb. 2007, 571

wijziging

21-12-2006
samen met
13-09-2007

Stb. 2007, 42
samen met
Stb. 2007, 349

29259
samen met
30848

29-11-2007

Stb. 2007, 517

wijziging

22-11-2006

Stb. 2006, 606

30483

26-11-2007

Stb. 2007, 472

wijziging

21-06-2001

Stb. 2001, 346

26638

27-12-2004

Stb. 2004, 746

15-11-2007

wijziging

11-10-2007

Stb. 2007, 414

30489

30-10-2007

Stb. 2007, 434

24-10-2007

wijziging

27-09-2007

Stb. 2007, 383

30958

09-10-2007

Stb. 2007, 389

17-10-2007

wijziging

17-02-2007

Stb. 2007, 125

30474

10-10-2007

Stb. 2007, 386

01-09-2007

wijziging

21-12-2006
samen met
05-07-2006

Stb. 2007, 42
samen met
Stb. 2006, 336

29259
samen met
29811

21-08-2007

Stb. 2007, 293

t/m 01-01-2005 h)
t/m 01-06-2006 i)
tot 01-06-2005 j)
t/m 01-06-2005 k)

wijziging

22-11-2006

Stb. 2006, 611

30694

21-08-2007

Stb. 2007, 295

12-07-2007

wijziging

21-06-2007

Stb. 2007, 248

30987

02-07-2007

Stb. 2007, 249

01-06-2007

wijziging

16-05-2007

Stb. 2007, 181

30600

24-05-2007

Stb. 2007, 182

30-03-2007

wijziging

15-09-2005

Stb. 2005, 483

28767

22-03-2007

Stb. 2007, 102

16-03-2007

wijziging

17-02-2007

Stb. 2007, 90

30639

26-02-2007

Stb. 2007, 91

01-01-2007

wijziging

07-12-2006

Stb. 2006, 666

30509

13-12-2006

Stb. 2006, 677

wijziging

05-07-2006

Stb. 2006, 350

29879

07-12-2006

Stb. 2006, 661

13-12-2006

wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 593

30027

24-11-2006

Stb. 2006, 621

01-10-2006

wijziging

01-12-2005

Stb. 2005, 674

29989

26-09-2006

Stb. 2006, 434

28-09-2006

wijziging

05-07-2006

Stb. 2006, 336

29811

25-08-2006

Stb. 2006, 389

01-07-2006

wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

26-05-2005

Stb. 2005, 282

01-05-2006

wijziging

22-03-2006

Stb. 2006, 189

30247

21-04-2006

Stb. 2006, 213

08-03-2006

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 532

29316

20-10-2005

Stb. 2005, 533

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 530

28995

20-10-2005

Stb. 2005, 531

01-01-2006

wijziging

24-11-2005

Stb. 2005, 666

29532

09-12-2005

Stb. 2005, 667

wijziging

24-11-2005
samen met
16-07-2005

Stb. 2005, 668
samen met
Stb. 2005, 428

27008
samen met
29285

09-12-2005

Stb. 2005, 669

28-12-2005

wijziging

14-12-2005

Stb. 2005, 705

30134

14-12-2005

Stb. 2005, 705

01-12-2005

wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 432

29711

08-10-2005

Stb. 2005, 527

10-11-2005

wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 428

29285

29-09-2005

Stb. 2005, 493

12-10-2005

wijziging

15-09-2005

Stb. 2005, 477

30046

15-09-2005

Stb. 2005, 477

01-10-2005

wijziging

25-05-1998

Stb. 1998, 403

23580

21-09-2005

Stb. 2005, 473

08-07-2005

wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 341

29877

27-06-2005

Stb. 2005, 342

01-07-2005

wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

22-06-2005

Stb. 2005, 320

30-06-2005

wijziging

08-06-2005

Stb. 2005, 317

29972

08-06-2005

Stb. 2005, 317

22-06-2005

wijziging

07-04-2005

Stb. 2005, 303

28808

07-04-2005

Stb. 2005, 303

01-06-2005

wijziging

28-04-2005

Stb. 2005, 233

29766

12-05-2005

Stb. 2005, 248

25-02-2005

wijziging

22-10-2003

Stb. 2003, 449

28744

08-02-2005

Stb. 2005, 81

14-02-2005

wijziging

30-09-2004
samen met
30-09-2004

Stb. 2004, 519
samen met
Stb. 2004, 511

28835
samen met
29565

01-02-2005

Stb. 2005, 66

05-02-2005

wijziging

23-12-2004

Stb. 2004, 743

29701

23-12-2004

Stb. 2004, 743

01-01-2005

wijziging

30-09-2004

Stb. 2004, 511

29565

11-10-2004

Stb. 2004, 516

wijziging

21-06-2001

Stb. 2001, 346

26638

13-12-2004

Stb. 2004, 744

20-10-2004

wijziging

30-09-2004

Stb. 2004, 511

29565

11-10-2004

Stb. 2004, 516

01-05-2004

wijziging

03-04-2003

Stb. 2003, 189

28651

16-04-2004

Stb. 2004, 169

01-01-2004

wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

17-11-1998

Stb. 1998, 654

wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 170

24572

17-11-1998

Stb. 1998, 654

01-06-2003

wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 347

26883

19-05-2003

Stb. 2003, 216

23-05-2003

wijziging

03-04-2003

Stb. 2003, 189

28651

16-05-2003

Stb. 2003, 213

20-02-2003

wijziging

27-06-2002

Stb. 2002, 374

27603

26-11-2002

Stb. 2002, 593

01-01-2003

wijziging

31-10-2002

Stb. 2002, 542

26219

06-12-2002

Stb. 2002, 603

wijziging

27-06-2002

Stb. 2002, 399

27293

27-06-2002

Stb. 2002, 399

01-07-2002

wijziging

30-01-2002

Stb. 2002, 102

27615

16-05-2002

Stb. 2002, 255

08-05-2002

wijziging

01-05-2002

Stb. 2002, 206

26638

01-05-2002

Stb. 2002, 206

wijziging

21-06-2001
samen met
18-10-2001

Stb. 2001, 346
samen met
Stb. 2001, 517

26638
samen met
26929

01-05-2002

Stb. 2002, 206

01-04-2002

wijziging

25-05-1998

Stb. 1998, 402

23147

12-12-2001

Stb. 2001, 656

01-01-2002

wijziging

27-09-2001

Stb. 2001, 481

27472

27-09-2001

Stb. 2001, 481

21-11-2001

wijziging

01-11-2001

Stb. 2001, 548

27791

01-11-2001

Stb. 2001, 548

09-11-2001

wijziging

18-10-2001

Stb. 2001, 517

26929

18-10-2001

Stb. 2001, 517

24-08-2001

t/m 22-03-2001 l)

wijziging

16-07-2001

Stb. 2001, 378

27683

16-07-2001

Stb. 2001, 378

01-04-2001

wijziging

05-03-1998

Stb. 1998, 220

25211

10-10-2000

Stb. 2000, 444

01-02-2001

wijziging

13-12-2000

Stb. 2001, 30

26996

18-01-2001

Stb. 2001, 40

01-10-2000

wijziging

25-04-2000

Stb. 2000, 188

26552

24-08-2000

Stb. 2000, 353

01-01-2000

wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 533

24875

03-12-1999

Stb. 1999, 521

19-07-1999

wijziging

25-02-1999

Stb. 1999, 122

25972

08-07-1999

Stb. 1999, 305

26-05-1999

wijziging

29-04-1999

Stb. 1999, 208

26350

29-04-1999

Stb. 1999, 208

17-02-1999

wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-01-1999

wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 170

24572

17-11-1998

Stb. 1998, 654

01-12-1998

wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

17-07-1998

wijziging

25-05-1998

Stb. 1998, 423

25337

06-07-1998

Stb. 1998, 424

22-04-1998

wijziging

26-03-1998

Stb. 1998, 221

25686

26-03-1998

Stb. 1998, 221

01-04-1998

wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 532

24321

26-02-1998

Stb. 1998, 143

01-01-1998

wijziging

18-12-1997

Stb. 1997, 730

25691

18-12-1997

Stb. 1997, 730

wijziging

04-12-1997

Stb. 1997, 580

25464

11-12-1997

Stb. 1997, 581

wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 533

24875

06-11-1997

Stb. 1997, 533

wijziging

16-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, 690

22495
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-07-1997

wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 189

24771

28-05-1997

Stb. 1997, 225

01-03-1997

wijziging

21-10-1996

Stb. 1996, 560

24454

25-02-1997

Stb. 1997, 101

21-02-1997

t/m 01-01-1997 m)

wijziging

06-02-1997

Stb. 1997, 63

24749

06-02-1997

Stb. 1997, 63

01-01-1997

wijziging

20-06-1996

Stb. 1996, 411

23568

28-11-1996

Stb. 1996, 600

01-08-1996

wijziging

12-10-1995

Stb. 1995, 525

23250

05-06-1996

Stb. 1996, 297

01-07-1996

wijziging

08-02-1996

Stb. 1996, 184

24051

20-05-1996

Stb. 1996, 288

14-06-1996

wijziging

24-05-1996

Stb. 1996, 292

24604

24-05-1996

Stb. 1996, 292

01-05-1996

wijziging

07-03-1996

Stb. 1996, 163

24031

07-03-1996

Stb. 1996, 163

01-03-1996

wijziging

02-11-1994

Stb. 1994, 798

23603

19-01-1996

Stb. 1996, 47

29-12-1995

wijziging

13-12-1995

Stb. 1995, 669

24273

13-12-1995

Stb. 1995, 670

29-09-1995

wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 270

23770

25-09-1995

Stb. 1995, 453

18-08-1995

t/m 01-01-1995 n)

wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 375

23796

10-07-1995

Stb. 1995, 375

01-06-1995

wijziging

23-03-1995

Stb. 1995, 186

23726

23-05-1995

Stb. 1995, 284

17-05-1995

wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

01-01-1995

wijziging

23-12-1994
samen met
24-12-1993

Stb. 1994, 924
samen met
Stb. 1993, 760

22851
samen met
23472

23-12-1994

Stb. 1994, 924

wijziging

23-12-1994
samen met
24-12-1993

Stb. 1994, 924
samen met
Stb. 1993, 760

22851
samen met
23472

23-12-1994

Stb. 1994, 949

wijziging

17-11-1994

Stb. 1994, 858

23664

15-12-1994

Stb. 1994, 919

wijziging

13-10-1994

Stb. 1994, 766

23487

13-10-1994

Stb. 1994, 766

wijziging

27-04-1994

Stb. 1994, 420

23217

27-04-1994

Stb. 1994, 420

wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

15-12-1993

Stb. 1993, 667

23086

15-12-1993

Stb. 1993, 667

01-07-1994

wijziging

21-04-1994

Stb. 1994, 396

23048

20-05-1994

Stb. 1994, 397

wijziging

21-04-1994

Stb. 1994, 399

23139

20-05-1994

Stb. 1994, 400

15-05-1994

wijziging

10-05-1994

Stb. 1994, 331

21556

10-05-1994

Stb. 1994, 333

06-05-1994

wijziging

21-04-1994

Stb. 1994, 311

23604

21-04-1994

Stb. 1994, 311

01-05-1994

wijziging

04-02-1994

Stb. 1994, 90

23256

19-04-1994

Stb. 1994, 297

01-04-1994

wijziging

04-02-1994

Stb. 1994, 135

23196

21-03-1994

Stb. 1994, 222

wijziging

04-02-1994

Stb. 1994, 99

22608

04-02-1994

Stb. 1994, 99

01-01-1994

tekstplaatsing

10-02-1994

Stb. 1994, 80

22601

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

10-02-1994

Stb. 1994, 80

22601

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

10-02-1994

Stb. 1994, 80

22601

16-12-1993

Stb. 1993, 683

wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

17-12-1993

Stb. 1993, 671

22690

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

16-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, 690

22495
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

15-12-1993

Stb. 1993, 667

23086

15-12-1993

Stb. 1993, 667

wijziging

15-12-1993

Stb. 1993, 712

23431

17-12-1993

Stb. 1993, 769

wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 610

22893

11-11-1993

Stb. 1993, 610

wijziging

14-10-1993

Stb. 1993, 581

22601

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

16-09-1993

Stb. 1993, 582

22500

15-11-1993

Stb. 1993, 614

wijziging

13-05-1993
samen met
15-12-1993

Stb. 1993, 283
samen met
Stb. 1993, 712

21246
samen met
23431

17-12-1993

Stb. 1993, 769

05-05-1993

t/m 01-05-1993

wijziging

21-04-1993

Stb. 1993, 238

22842

21-04-1993

Stb. 1993, 238

01-03-1993

wijziging

02-07-1992
samen met
23-12-1992

Stb. 1992, 414
samen met
Stb. 1993, 31

21087
samen met
22672

27-01-1993

Stb. 1993, 59

wijziging

02-07-1992

Stb. 1992, 415

21163

27-01-1993

Stb. 1993, 59

01-01-1993

wijziging

24-12-1992

Stb. 1992, 711

22697

24-12-1992

Stb. 1992, 711

15-10-1992

tekstplaatsing

15-10-1992

Stb. 1992, 551

07-04-1988

tekstplaatsing

07-04-1988

Stb. 1988, 133

01-04-1988

wijziging

30-03-1988

Stb. 1988, 113

19752

30-03-1988

Stb. 1988, 114

01-09-1980

nieuwe-regeling

13-06-1979

Stb. 1979, 442

14311

23-04-1980

Stb. 1980, 443

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 1.1, Artikel 2.2, Artikel 2.9, Artikel 16.1, Artikel 18.4, Artikel 20.1, Artikel 21.6, Artikel 19.7, Artikel 16.6, Artikel 16.9, Artikel 16.10, Artikel 16.12, Artikel 16.13, Artikel 16.14, Artikel 16.15, Artikel 16.16, Artikel 16.17, Artikel 16.24, Artikel 16.29, Artikel 16.35, Artikel 16.36, Artikel 16.37, Artikel 16.40, Artikel 16.41, Artikel 16.43, Artikel 16.44, Artikel 16.45, Artikel 16.46a, Artikel 16.46b, Artikel 16.46c, Artikel 16.42a, Artikel 16.20b, Artikel 16.39c, Artikel 16.39d, Artikel 16.39e, Artikel 16.39f, Artikel 16.39g, Artikel 16.39h, Artikel 16.39i, Artikel 16.39j, Artikel 16.11a, Artikel 16.2b, Artikel 16.13a, Artikel 16.20c, Artikel 16.34e

 • b) Heeft betrekking op Artikel 1.1, Artikel 2.2, Artikel 9.2.2.7, Artikel 9.2.3.4, Artikel 9.2.2.6a, Artikel 12.31, Artikel 12.32, Artikel 12.33, Titel 12.4

 • c) Heeft betrekking op Artikel 16.2

 • d) Heeft betrekking op Artikel 8.9, Artikel 8.10

 • e) Heeft betrekking op Artikel 15.20, Artikel 18.10, Artikel 18.14a

 • f) Heeft betrekking op Artikel 5.16

 • g) Heeft betrekking op Artikel 18.2b

 • h) Heeft betrekking op Artikel 16.12

 • i) Heeft betrekking op Artikel 16.23

 • j) Heeft betrekking op Artikel 16.49

 • k) Heeft betrekking op Artikel 16.51

 • l) Heeft betrekking op Artikel 1.1, Artikel 12.3, Artikel 12.6, Artikel 12.7

 • m) Heeft betrekking op Artikel 1.1, Artikel 2.1, Artikel 2.2, Artikel 2.3, Artikel 2.4, Artikel 2.5, Artikel 2.6, Artikel 2.7, Artikel 2.8, Artikel 2.9, Artikel 2.10, Artikel 2.11, Artikel 2.12, Artikel 2.13, Artikel 2.14, Artikel 2.15, Artikel 2.16, Artikel 2.16a, Artikel 2.27, Artikel 2.31, Artikel 2.35, Artikel 2.38

 • n) Heeft betrekking op Artikel 15.28

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Wet milieubeheer

Soort regeling wet
Datum laatste wijziging 16 May 2017
Identificatienr. BWBR0003245
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu