← Terug naar vorige pagina

Algemene termijnenwet

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Veiligheid en Justitie

Afkortingen:

Atw

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0002448
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 18-11-2015

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
 2. Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag
 3. Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag 2007-2010
 4. Besluit gelijkstelling van 30 mei 2014, 2 januari, 4 en 15 mei 2015 en 6 mei 2016 met een algemeen erkende feestdag
 5. Besluit gelijkstelling van 6 mei en 3 juni 2011, 18 mei, 24 december en 31 december 2012 en 29 april, 10 mei en 27 december 2013 met een algemeen erkende feestdag
 6. Gelijkstelling bepaalde dagen in 1990, 1991 en 1992 met algemeen erkende feestdagen

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing binnenvaart
  tekst: tekst
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  artikel: 49
 3. Algemeen militair ambtenarenreglement
  artikel: 161
 4. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  artikel: 132a
 5. Algemene nabestaandenwet
  artikel: 13
 6. Algemene wet bestuursrecht
  artikel: 4:17
 7. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  artikel: 19
 8. Algemene wet op het binnentreden
  artikel: 6
 9. Belastingwet BES
  artikel: 8.43
 10. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  bijlage: : Wettelijk kader
 11. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  artikel: 4
 12. Besluit algemene rechtspositie politie
  artikel: 101
 13. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 14. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  tekst: tekst
 15. Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen
  artikel: 4
 16. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  artikel: 6h, 8ca
 17. Besluit rechtspositie vrijwillige politie
  artikel: 46
 18. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  artikel: 27
 19. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur ex artikel 23 Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  artikel: 20
 20. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  artikel: 23
 21. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  artikel: 173
 22. Burgerlijk Wetboek BES Boek 4 [oud]
  artikel: 2031
 23. Burgerlijk Wetboek BES Boek 8
  structuurtekst: structuurtekst
 24. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  artikel: 36
 25. Burgerlijk Wetboek Boek 7A
  artikel: 2031
 26. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  artikel: Slotbepaling
 27. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  bijlage: Wanneer is er sprake van niet tijdig beslissen?
 28. Faillissementswet
  artikel: 362
 29. Gemeentewet
  artikel: 72
 30. Handelsregisterwet 2007
  artikel: 25
 31. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  tekst: tekst
 32. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst
 33. Invorderingswet 1990
  artikel: 9
 34. Mededingingswet
  artikel: 37
 35. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie
  artikel: 2
 36. Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online
  artikel: 1
 37. Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
  bijlage: bijlage
 38. Registratiewet 1970
  artikel: 8
 39. Rijkswachtgeldbesluit 1959
  artikel: 23
 40. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  bijlage: 1
 41. Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970
  artikel: 12
 42. Uitvoeringswet grondkamers
  artikel: 5
 43. Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders
  artikel: 7
 44. Verordening ledenraad 2015
  artikel: 6
 45. Verordening ringen
  artikel: 9
 46. Visserijwet 1963
  artikel: 49
 47. Vreemdelingenbesluit 2000
  artikel: 3.110
 48. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  tekst: tekst, tekst
 49. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  tekst: tekst, tekst, tekst
 50. Vuurwerkbesluit
  artikel: 1.1.1, 1.1.4
 51. Werkwijze geschilbeslechting energie
  artikel: 2
 52. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  artikel: 13, 14, 28
 53. Wet arbeid en zorg
  artikel: 3:16
 54. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  artikel: 102
 55. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  artikel: 8:7, 77
 56. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  artikel: 15
 57. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  artikel: 27, 29
 58. Wet militair tuchtrecht
  artikel: 110
 59. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  artikel: 98b
 60. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  artikel: 22
 61. Wet op de lijkbezorging
  artikel: 89
 62. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  artikel: 86, 199
 63. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  artikel: 67
 64. Wet publieke gezondheid
  artikel: 45
 65. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  artikel: 40
 66. Wet tijdelijk huisverbod
  artikel: 13
 67. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: 138
 68. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  artikel: 1077
 69. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  artikel: 1077
 70. Wetboek van Koophandel BES
  artikel: 968
 71. Wetboek van Koophandel
  artikel: 958
 72. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 88
 73. Wetboek van Strafvordering BES
  artikel: 3
 74. Wetboek van Strafvordering
  artikel: 136, 593
 75. Ziektewet
  artikel: 89

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(18-11-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

10-10-2010

wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 350

31959

30-09-2010

Stb. 2010, 389

17-02-1999

wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

31-03-1982

wijziging

17-02-1982

Stb. 1982, 70

16944

17-02-1982

Stb. 1982, 70

01-04-1965

nieuwe-regeling

25-07-1964

Stb. 1964, 314

7112

25-07-1964

Stb. 1964, 314

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Algemene termijnenwet

Soort regeling wet
Datum laatste wijziging 10 October 2010
Identificatienr. BWBR0002448
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie