Welke eisen gelden er als het BBL in werking treedt en een omgevingsvergunning is afgegeven?

Vraag

Als de situatie zich voordoet dat reeds een omgevingsvergunning is afgegeven op basis van o.a. toetsing aan het Bouwbesluit 2012, maar er is nog geen aanvang genomen met bouwen. Als dan op enig moment het BBL in werking treedt en er is nog steeds geen aanvang genomen met het bouwen, welke eisen gelden dan?

Antwoord

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking. Op dit moment is de inwerkingtreding voorzien per 1 januari 2021. Het overgangsrecht wordt geregeld in het Invoeringswet Omgevingswet. In artikel 4.3 van de conceptinvoeringswet is opgenomen:

Artikel 4.3 (besluit op aanvraag)

Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag om een besluit is ingediend, blijft het oude recht, met uitzondering van artikel 3.9, derde lid, eerste zin, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van toepassing:
a. als tegen het besluit beroep openstaat: tot het besluit onherroepelijk wordt,

b. als tegen het besluit geen beroep openstaat: tot het besluit van kracht wordt

Voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen wil dit zeggen dat het Bouwbesluit 2012 van toepassing blijft op alle aanvragen die worden ingediend voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een eenmaal verleende vergunning mag vervolgens worden gebruikt zolang deze niet is ingetrokken. Dus als de aanvraag is gedaan voor 1-1-2021 dan kan ook na inwerkingtreding van het BBL gebouwd worden volgende regels van het Bouwbesluit 2012. Voert u een activiteit uit waar geen omgevingsvergunning voor nodig is, dan is het moment van starten van de bouw bepalend voor welke voorschriften van toepassing zijn.

Datum: 21 December 2018