Wat zijn de mogelijkheden om af te wijken van een omgevingsvergunning?

Antwoord

Als Vergunningvrij afwijken van vergunningeen bouwvergunning onherroepelijk is geworden, kan deze in principe niet meer worden aangepast. Dit betekent echter niet dat helemaal conform de bouwtekening dient te worden gebouwd. Er bestaat namelijk een mogelijkheid om tot op zekere hoogte af te wijken van de vergunning.

Wijzigen voordat een vergunning herroepelijk is geworden
Als u een bouwvergunning heeft aangevraagd of als deze net is verleend, kunnen er aan de vergunning nog wijzigingen worden aangebracht. Dit is mogelijk tot de vergunning onherroepelijk is geworden. Een vergunning wordt onherroepelijk op het moment dat er geen bezwaar-of (hoger)beroepsprocedure meer tegen openstaat tegen de omgevingsvergunning. Op dat moment kan een omgevingsvergunning derhalve niet meer worden aangepast.

Vergunningvrije wijziging
Ondanks dat een vergunning onherroepelijk is geworden, kunnen achteraf nog wel vergunningvrije aanpassingen worden gedaan. Deze mogelijkheid wordt gegeven in artikel artikel 3 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Het gaat om wat kleinere aanpassingen waarvan de wetgever het niet nodig vond om een heel nieuwe vergunning voor aan te vragen. Deze kleinere aanpassingen dienen wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. (1) De draagconstructie mag niet veranderen en (2) het bebouwde oppervlak en het bouwvolume mogen niet vergroot worden. (3) De laatste voorwaarde is dat er geen wijziging in de (sub)brandcompartimenten wordt aangebracht.

Voorbeeld
In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State had de gemeente een vergunning verleend voor een specifiek bouwplan. Nadat de vergunning onherroepelijk was geworden, bleek dat de vergunning niet volledig naar wens was. De aanvrager verzocht de gemeente daarom de vergunning aan te passen en heeft een piramidevormig dakvenster een aantal dakomheiningen toegevoegd en de goothoogte van het gebouw verlaagd. De uiterlijke profilering van het bouwwerk was hierdoor veranderd. Hoewel deze wijzigingen niet mochten worden doorgevoerd, omdat de vergunning onherroepelijk was geworden, verleende de gemeente toch toestemming. Daartegen stelde een omwonende beroep in.

De Afdeling erkende dat de gemeente niet bevoegd was om een onherroepelijke vergunning te wijzigen. Die zou in principe moeten worden vernietigd. Echter, volgens de Afdeling vielen deze wijzigingen onder de dekking van artikel 3 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Hierdoor konden ze zonder vergunning worden doorgevoerd.

Als u een verandering aan wilt brengen aan uw bouwplan nadat de vergunning is verleend, heeft u twee mogelijkheden. U kunt de vergunning nog wijzigen omdat deze nog niet onherroepelijk is geworden of er dient sprake te zijn van een vergunningvrije wijziging. In alle andere gevallen zult u een nieuwe vergunningaanvraag moeten doen.

Datum: 8 January 2018