Wat is de wettelijke grondslag voor het vervallen van een bestemmings- en/of wijzigingsplan?

Vraag

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan vervalt het oude planologisch regime (inclusief de op grond van dat regime vastgestelde wijzigingsplannen), zonder intrekkingsbesluit. Bestaat hiervoor een wettelijke grondslag?

Antwoord

Bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan treedt dit in de plaats van het oude planologische regime. Hier bestaat geen wettelijke grondslag voor.

Toelichting

In artikel 3.39 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro), is voor het vervangen van een bestemmingsplan door een beheersverordening wél bepaald dat na inwerkingtreding van de beheersverordening het bestemmingsplan vervalt. In lid 2 is de omgekeerde situatie (vervallen van de beheersverordening bij inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan ) vastgelegd.

Datum: 12 April 2018