Wat doet de gemeente met uw bezwaren?

Antwoord

Als de gemeente een vergunning verleend of afwijst kan daartegen bezwaar worden gemaakt. In uw bezwaarschrift verwoordt u uw bezwaren tegen de verlening of afwijzing van een vergunning. De gemeente behandelt uw bezwaren, en zal uiteindelijk een beslissing nemen naar aanleiding van de bezwaren. Maar wat doet de gemeente precies in de procedure.

Heroverwegen besluit

Naar aanleiding van uw bezwaren zal de gemeente het besluit heroverwegen. Hierbij wordt het oorspronkelijk besluit in zijn geheel heroverwogen, waarbij de gemeente rekening houdt met de door u ingebrachte bezwaren. In tegenstelling tot de beroepsprocedure zal de gemeente het besluit toetsen aan de rechtmatigheid én de doelmatigheid. In beroep wordt slechts de rechtmatigheid getoetst.

Rechtmatigheid

Allereerst zal getoetst worden aan de rechtmatigheid van een besluit. Is het genomen besluit niet in strijd met (hogere) regelgeving, algemene rechtsbeginselen of vaste jurisprudentie? Bij deze toetsing zal in principe getoetst moeten worden aan de regelgeving die geldt op het moment dat het besluit op bezwaar wordt genomen.

Indien strijdigheid bestaat met voornoemde regels, zal het besluit vrijwel altijd herroepen moeten worden. Dit zijn vaak namelijk harde eisen die vaak niet gepasseerd kunnen worden. Een terecht beroep hierop zal dan ook vrijwel altijd leiden tot herroeping van een besluit, tenzij dit gebrek gepasseerd kan worden, omdat het bijvoorbeeld op grond van andere regelgeving ook gelegaliseerd kan worden.

Doelmatigheid

Een tweede aspect waar de gemeente aan zal toetsen is de doelmatigheid van een besluit. Naast de toetsing aan de harde regels (oftewel mag het besluit in stand blijven), zal de gemeente het besluit ook inhoudelijk moeten toetsen (is het redelijk om het besluit in stand te laten). Dit wordt bijvoorbeeld gedaan aan de hand van het gemeentelijk beleid, waarin zij richtlijnen opstelt voor bepaalde situaties.

Bij de doelmatigheid zal de gemeente toetsen aan dit beleid, maar ook of het redelijk is om het beleid in deze situatie toe te passen. In sommige gevallen zal het nodig zijn om van het beleid af te wijken. Het beleid van de gemeente vormt dan ook geen hard kader, zoals regelgeving dit wel doet.

Beslissing

Nadat de gemeente het besluit opnieuw heeft overwogen, en daarbij rekening heeft gehouden met uw bezwaren, zal de gemeente een nieuw besluit nemen. Naar aanleiding van uw bezwaar kan de gemeente van oordeel zijn dat het een vergunning ten onrechte is verleend of afgewezen. In de beslissing op bezwaar zal zij het oorspronkelijk besluit dan intrekken, alsnog verlenen, of er bijvoorbeeld strengere voorwaarden aan verbinden. Tegen deze beslissing op bezwaar staat dan eventueel beroep bij de rechtbank open.

Datum: 12 July 2018