Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Stelt de Omgevingswet ook regels voor burgers en bedrijven?

Rijksoverheid 21 juni 2014

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

De Omgevingswet voorziet in de instrumenten om activiteiten in de leefomgeving te kunnen uitvoeren en om deze te beheren. Dat geldt zowel voor overheden, bedrijven en burgers. De focus van de wet is om in het samenspel tussen alle betrokken partijen te komen tot een veilige en gezonde leefomgeving.Sommige instrumenten zijn bedoeld om overheden de mogelijkheid te geven om ontwikkelingen op een goede manier te kunnen sturen. Andere instrumenten zijn gericht op overheden, bedrijven en burgers. De Omgevingswet beoogt een structurele lastenverlichting voor bedrijven te bereiken doordat er minder visies, plannen en verordeningen met bijbehorende kennisname- en procedurelasten zijn. Ook het samenbrengen van een groot aantal sectorale wetten, bredere beschikbaarheid en betere toegankelijkheid van informatie over de fysieke leefomgeving moet er voor zorgen dat bedrijven sneller weten waar zij aan toe zijn. Daarnaast moet de Omgevinsgwet het voor de initiatiefnemer gemakkelijker maken te weten wat kan en mag. Voor de bulk van de activiteiten volstaan de algemene regels als kader voor het handelen. Het voordeel daarvan is dat de initiatiefnemer zonder tussenkomst van de overheid weet welke randvoorwaarden van toepassing zijn voor zijn activiteiten en wat zijn handelingsvrijheid is. Met algemene regels kunnen tijdrovende en verhoudingsgewijs dure vergunningprocedures worden voorkomen. Waar wel vergunningen nodig zijn, geldt als uitgangspunt: één loket, één bevoegd gezag.