Per welke datum zijn woonarken vergunningsplichtig?

Antwoord

Ook nu al zijn woonboten en -arken omgevingsvergunning voor het bouwen indien ze gezien kunnen worden als een bouwwerk. Tot vrij recent was daar op grond van jurisprudentie redelijk duidelijkheid over: een woonboot die vast aan de wal lag - en hoogstens kon meebewegen met het niveau van het water - werd gezien als bouwwerk, viel dus onder de vergunningplicht en moest aan het Bouwbesluit voldoen.

Toelichting

In een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2014 (ABRvS 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1331) werd echter een andere conclusie getrokken met als gevolg dat veel woonboten die in het verleden niet onder het Bouwbesluit vielen dat nu opeens wel zouden doen. Om dat te voorkomen is een aanpassing van het Bouwbesluit op 9 juni 2017 voorgelegd aan de Tweede Kamer. De wijzigingen versoepelen een aantal van de regels als het gaat om woonboten zodat - met name oude - woonboten niet opeens niet meer aan de bouwregelgeving voldoen.

In de brief bij dat voorstel is aangegeven dat het het voornemen is om de wijziging in te laten gaan op 1 januari 2018. Als die datum inderdaad gehaald wordt dan gelden de nieuwe eisen voor alle woonboten waarvan de vergunning voor het bouwen op of na die datum wordt aangevraagd. LET OP: vraagt u voor die tijd een vergunning aan - wat op grond van de eerder genoemde uitspraak van de rechter dus moet - dan moet de gemeente officieel de aanvraag toetsen aan de zwaardere eisen die nu nog gelden. Het kan dus verstandig zijn de nieuwe regels af te wachten.

Datum: 13 September 2017