Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: wat is dat?

Provincie Zuid-Holland 1 januari 2016

ANTWOORD

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking – kort: Ladder – werd in 2012 in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) door het Rijk geïntroduceerd en is opgenomen in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dit naar aanleiding van verschillende moties in de Tweede Kamer. De Ladder voor Duurzame Verstedelijking beoogt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke besluiten. Doel: zorgvuldige benutting van schaarse ruimte, door het voorkomen van overprogrammering en het vraaggericht programmeren en realiseren van verstedelijking (uit: SVIR, 2012). De Ladder is gebaseerd op de oude ‘SER-ladder’ bij bedrijventerreinen. De huidige Ladder geldt voor alle stedelijke functies zoals woningen, kantoren, winkels en voorzieningen.