Is er sprake van gewijzigd gebruik bij het plaatsen van een speelplein op privaat terrein met bestemming 'maatschappelijk'?

Vraag

Op privaat terrein/schoolplein van basisschool met bestemming 'maatschappelijk' komt een natuurspeelplein dat ook voor alle kinderen uit de buurt en buiten de schooltijden openbaar toegankelijk wordt. Is hier sprake van gewijzigd gebruik en zo ja, vergt dit een aanpassing van het bestemmingsplan? Of valt dit onder groenvoorzieningen (e), terwijl speelvoorzieningen (f) onder bestemming Groen-Park vallen? Hieronder de relevante begrippen/definities uit BP:

1.40 maatschappelijk:

het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening, waaronder:

• gezondheidszorg; en/of
• zorg en welzijn; en/of
• jeugd/kinderopvang; en/of
• onderwijs; en/of
• religie; en/of
• uitvaart;/begraafplaats en/of
• bibliotheken; en/of
• openbare dienstverlening; en/of
• verenigingsleven;

1.27 dienstverlening:

het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten welke bestaan uit het verlenen van diensten aan derden met een baliefunctie;

1.46 recreatie:

vrijetijdsbesteding die in hoofdzaak is gericht op natuur- en landschapsbeleving, zoals wandelen, trimmen, fietsen, paardrijden, vissen, zwemmen, roeien, kanoën etc.;

1.47 recreatief medegebruik:

vormen van recreatie (zoals wandelen en fietsen) waarvoor geen specifieke inrichting van het gebied noodzakelijk is, doch in hoofdzaak kan worden volstaan met de voorzieningen die reeds ten behoeve van de hoofdfunctie aanwezig zijn;

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening, waaronder:
1. gezondheidszorg; en/of
2. zorg en welzijn; en/of
3. jeugd/kinderopvang; en/of
4. onderwijs; en/of
5. religie; en/of
6. uitvaart/begraafplaats; en/of
7. bibliotheken; en/of
8. openbare dienstverlening; en/of
9. verenigingsleven; en/of
b. een begraafplaats, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding begraafplaats;
c. een sporthal, zelfstandig functionerend van de onder a opgesomde doeleinden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sporthal';
met de daarbij behorende:
d. wegen en paden;
e. groenvoorzieningen;
f. parkeervoorzieningen;
g. waterlopen en waterpartijen;
h. duikers.

Artikel 10 Groen - Park
• 10.1 Bestemmingsomschrijving
• 10.2 Bouwregels
• 10.3 Specifieke gebruiksregels
10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Park' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. park
b. natuurontwikkeling;
c. natuureducatie;
d. bermen en beplanting;
e. paden;
f. speelvoorzieningen;
g. nutsvoorzieningen;
h. kunstwerken;
i. waterlopen en waterpartijen;
j. duikers.

Antwoord

Afgaande op de verstrekte informatie moet naar mijn mening geconcludeerd worden dat het gebruik van het schoolplein als speelvoorziening buiten schooltijd niet valt onder de binnen de bestemming maatschappelijk toegestane functies, hoewel het er ook niet ver vanaf staat. Mogelijk dat echter in de toelichting op het bestemmingsplan nog aanknopingspunten staan om de bestemming maatschappelijk nog net wat ruimer uit te leggen, waardoor het gebruik wel past in het bestemmingsplan. Als dat niet mogelijk is, betekent dit dat inderdaad de bestemming gewijzigd moet worden of een omgevingsvergunning nodig is voor een afwijkend gebruik.

Datum: 15 April 2019