Is een groepszorgwoning met 24-uurszorg vergunningplichtig of meldingplichtig voor brandveilig gebruik? Moet je een BSH jaarlijks controleren?

Vraag

In een bestaande groepszorgwoning wordt 24-uurszorg geleverd door een zorgverlener aan personen met een verstandelijke beperking. Twee vragen: 1. is voor deze gebruiksfunctie een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik nodig? 2. Moeten de aanwezige brandslanghaspels jaarlijks moeten worden gecontroleerd?

Antwoord

Het antwoord op beide vragen is nee:

  1. Een woonfunctie voor zorg is - zoals eerder in advies 1204 aangegeven - geen 'beiden van nachtverblijf' en dus niet vergunningplicht
  2. Het Bouwbesluit schrijft 'adequaat onderhoud' voor. In het concept-BBL en in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen wordt tweejaarlijks onderhoud genoemd. De adviescommissie acht twee jaar dus voldoende om te voldoen aan de huidige eis.

Zie bijgevoegd advies voor een nadere uitwerking. Download hier het advies.

Datum: 13 December 2017
Bron: ATGB