Het herstel in natuurgebieden zet door en de groei van het Natuurnetwerk Nederland is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Hoewel de inspanningen zichtbaar effect hebben, gaat het nog niet goed genoeg met de algemene natuurkwaliteit om de doelen van het Natuurpact te halen. De provincies en het Rijk maken dit jaar afspraken over extra maatregelen in het Programma Natuur voor het herstel van de biodiversiteit. Dit staat in de zesde Voortgangsrapportage Natuur over het jaar 2019 die vandaag verschijnt.

Bekijk de Zesde Voortgangsrapportage Natuur.Bovenkant formulier

Onderkant formulier

Het Rijk en de provincies zijn beide verantwoordelijk voor de instandhouding van de natuur in Nederland. Zij werken hieraan samen met maatschappelijke partners. Jaarlijks doen zij verslag via de Voortgangsrapportage Natuur (VRN).

Versterken, verbeteren, verbreden en verbinden van natuur

Deze zesde rapportage laat zien dat het Rijk en provincies in 2019 op vele fronten bezig zijn geweest met natuurherstel. Ze doen dit voor de biodiversiteit in het algemeen en voor het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn in het bijzonder. Deze inspanningen dragen bij aan de ontwikkeling van de natuurkwaliteit. Uit de cijfers blijkt, net als voorgaande jaren, dat in de natuurgebieden sprake is van stabilisatie en er zijn zelfs tekenen van enig herstel. De natuurkwaliteit in het agrarisch gebied en in de stad neemt nog steeds af. Het natuurbeleid heeft dus in natuurgebieden effect, maar dat is nog onvoldoende om de totale afname in biodiversiteit tegen te houden en verder te herstellen. Hiervoor zijn dus extra inspanningen nodig, bovenop de afspraken in het Natuurpact. Minister Schouten (LNV) en de gezamenlijke provincies hebben daarom in 2019 – bovenop de opgaven uit het Natuurpact – met Nederland Natuurpositief een nieuwe natuurambitie opgesteld. Vanuit diverse programma’s, waaronder het Programma Natuur, zal hier de komende jaren verder inhoud aan worden gegeven.

Inrichten van natuur

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) draagt bij aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitbreiding van de omvang van ingericht natuurgebied met 80.000 hectare. De nog resterende 39.000 hectare vormen een lastige opgave. Er is veel vraag naar ruimte in Nederland, maar hier liggen ook kansen. Bijvoorbeeld door slimme combinaties van opgaven en gebruiksfuncties. Provincies blijven zich de komende jaren hiervoor inzetten.

Het belang van samenwerking voor natuur

Er is dus nog veel te doen. Tegelijkertijd boeken het Rijk, provincies en samenwerkingspartners in heel Nederland resultaten met winst voor de natuur. Samenwerking is daarbij dé sleutel tot succes. In een speciaal magazine over de zesde Voortgangsrapportage Natuur staan korte films over drie succesvolle voorbeelden:

  • : herstel van het oudste weidevogelreservaat van Nederland op Texel

  • : getijdenduiker zorgt voor heel nieuw zilt natuurgebied in Zeeland

  • : Zwolse watertoren wordt ‘groene’ woontoren

Lees ook: Kamerbrief over 6e Voortgangsrapportage Natuur 2019