Zonne-energie

Kennispartner

Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. In 2050 zou dat zelfs 95% moeten zijn. Dit streven is vastgelegd in het Klimaatakkoord en in de Klimaatwet. Om deze doelen te bereiken moet zonne-energie, naast windenergie, een belangrijke energiebron worden. Het opwekken van elektriciteit door middel van zonne-energie kent vele toepassingsvormen: van enkele zonnepanelen op daken tot grootschalige toepassing van zonnepanelen op daken. Daarnaast worden meer en meer worden zonneparken op land en op water gerealiseerd. De realisatie van zonneparken wordt gestimuleerd door subsidieregelingen (SDE+). Wet- en regelgeving wordt en moet worden aangepast om zonneparken mogelijk te maken. Afhankelijk van de aard en omvang van het te realiseren project moet rekening worden gehouden met Rijks-, provinciaal, en gemeentelijk beleid en zijn vergunningen nodig. (Nieuwe) wet- en regelgeving (bijvoorbeeld zoals de Crisis- en herstelwet) moet de (snelle) realisatie van zonneparken mogelijk maken.