Zonne-energie

Wereldwijd willen we in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.
In het ontwerp Klimaatakkoord is de ambitie gesteld om in 2030 een productie van circa 35 terawattuur hernieuwbare elektriciteit op land te hebben. Om dit te bereiken moet zonne-energie, naast windenergie, een belangrijke energiebron worden.

Hierbij is ook de kleinschalige productie van zonne-energie van belang. Uit het Klimaatakkoord: "De opwek van zonneenergie door huishoudens draagt daarbij tevens bij aan het vergroten van de betrokkenheid van burgers en de acceptatie van de energietransitie."