Windenergie

Kennispartner

Nederland heeft in Europees verband de doelstelling aanvaard om in 2020 op duurzame wijze te voorzien in 14% van de energieconsumptie. Windenergie vormt een belangrijke bron om deze doelstelling te bereiken. Sterker nog, in het Energieakkoord staat windenergie met stip op één als bron om de hernieuwbare energiedoelstelling te halen. Het gaat hierbij zowel om het realiseren van windparken op land als om windparken op zee.

Relevant commentaar

Omgevingswet Tekst & Toelichting

Wet ruimtelijke ordening, Tekst & Toelichting

Chw Tekst & Toelichting

Werken met de omgevingsvisie: visievorming onder de Omgevingswet

Werken met het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling

M.e.r. en ruimte

Geen vragen beschikbaar voor dit dossier.