Windenergie

Kennispartner

Nederland heeft in Europees verband de doelstelling aanvaard om in 2020 op duurzame wijze te voorzien in 14% van de energieconsumptie. Windenergie vormt een belangrijke bron om deze doelstelling te bereiken. Sterker nog, in het Energieakkoord staat windenergie met stip op één als bron om de hernieuwbare energiedoelstelling te halen. Het gaat hierbij zowel om het realiseren van windparken op land als om windparken op zee.

Werken met de omgevingsvisie: visievorming onder de Omgevingswet

Werken met het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling

M.e.r. en ruimte

Blogreeks definitief Klimaatakkoord: hoe zit het met wind en zon? - Lianne Barnhoorn - (03-07-2019)

Inpassing duurzame energie dagelijkse leefomgeving van burgers verdient meer beleidsaandacht - PBL - (27-06-2019)

Windenergie en de MER - Titia van Leeuwen en Mirjam Tielen, Windnieuws - (25-02-2019)

Subsidieloos windpark nog geen feit, ondanks forse prijsdaling - Algemene Rekenkamer - (27-09-2018)

Het advies “Opwekking duurzame energie op rijksgronden”: een belangrijke bouwsteen in de energietransitie - Aaldert ten Veen - (15-05-2018)

Innovatieve windmolens: langere levensduur, kostendaling en ... oesterbanken - Rijksoverheid - (16-04-2018)

Kabinet maakt plannen bekend voor windparken op zee 2024-2030 - Eric Wiebes - (27-03-2018)

Verdeelt een inpassingsplan voor een windpark schaarse publieke rechten? - Berend Haagen - (21-02-2018)

Coördinatieregeling grootschalige windparken onder de Omgevingswet - Dominique de Haas - (04-10-2017)

Alle zeilen bij om doelen windenergie te halen - IPO - (22-06-2017)

Aansprakelijkheid windparkexploitanten voor onrechtmatige hinder door windparken - Ronald Olivier - (01-04-2017)

De Crisis- en herstelwet. De wind in de rug voor het realiseren van windturbineparken?! - R.J.J. Aerts - (01-09-2015)

The sky is the limit? Hoogbouw en ruimtelijke ordening - R.J.J. Aerts - (01-09-2015)

Een zee aan energie – Het juridisch kader bij het realiseren van offshore windturbineparken - R.J.J. Aerts - (01-08-2015)

Windparken en leefomgeving: een toelichting op enkele angels uit de besluitvorming - M.M. Kaajan e.a. -(01-07-2015)

Tailormade regelgeving voor windturbineparken op de Noordzee - E.M.N. Noordover e.a. - (01-09-2015)

Gaan de wieken sneller draaien met de Structuurvisie wind op land? - E.M.N. Noordover e.a. - (01-10-2015)

Hoor de wind waait… Juridische aspecten rond het geluid van windturbines - R.J.J. Aerts en A.J. van der Ven - (05-05-2016)

Windturbines en ecologie: Gebiedsbescherming - E.M.N. Noordover - (01-07-2015)

Publicaties

Monitor Wind op Land 2017 - Rijksoverheid

Actieplan Windenergie - IPO

Informatiebladen windturbines - ILT