Herzieningswet (Woningwet)

Kennispartner

De turbulente ontwikkelingen rond woningcorporaties zijn geland in de op 1 juli van kracht geworden Herzieningswet. Een nieuw tijdperk met woningcorporaties in een geheel ander keurslijf. De wet heeft ingrijpende gevolgen, maar is moeilijk leesbaar en bevat leemtes. Wat wordt er precies van de spelers verwacht? En hoe moet de gemeente haar regiefunctie waarmaken? Tal van vragen, die allemaal beantwoord moeten worden. De tijd van discussie is voorbij, er is een nieuw tijdperk in de volkshuisvesting waarin alle spelers hun rol moeten vinden.

Er is geen relevant commentaar.

Regelgeving Algemeen

a) Moties Eerste Kamer - bron: Rijksoverheid

b) Tweede Kamer vragen Commissie en antwoorden Minister inzake de Autoriteit Woningcorporaties dd. 30-3-2015 - bron: Rijksoverheid

c) Overzicht van amendementen bij Novelle, dd. 11-12-2014 - bron: Aedes

d) Routeplanner Woningwet, dd. 25-3-2015 - bron: Aedes

e) De nieuwe Gemeentewet, maart 2015 - bron: Aedes

f) Hoofdpunten Woningwet, dd. 24-3-2015 - bron: Aedes

g) In Vogelvlucht Woningwet 2015 - bron: Ministerie BZK

h) Woningwet - vragen en antwoorden, maart 2016: bron Aedes

i) Veegwet wonen - Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten

j) Memorie van Toelichting Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders - Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 403, nr. 3

k) Veelgestelde vragen Woningwet - Rijksoverheid - Woningwet2015.nl

Toezicht

a) Kaderstelling en toezicht woningcorporaties - bron: Rijksoverheid

Volkshuisvesting lokaal nivo

a) Prestatie-afspraken 2014 tussen gemeenten en corporaties - bron: ABF Research

Staatssteun

a) DAEB Pakket en Staatssteunregeling DAEB - bron: Europa Decentraal

Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen

a) Staatscourant 2012/23034 Aanwijzing Minister inzake Servatius - bron: Staatscourant, 2012, Nr. 23034

Overig

a) De Herzieningswet: de spelregels voor de volkshuisvesting ingrijpend aangepast (I) – M.J. de Groot

b) De Herzieningswet: de spelregels voor de volkshuisvesting ingrijpend aangepast (II) – M.J. de Groot

c) Herzieningswet door de Eerste Kamer aangenomen: corporaties en gemeenten moeten nu anticiperen op de inwerkingtreding – M.J. de Groot

d) Columns inzake de Herzieningswet en woningcorporaties in Binnenlands Bestuur – M.J. de Groot

e) Prestatieafspraken 2016 het jaar van de waarheid - mr. Onno Tacoma, Weebers Vastgoed Advocaten

Geen vragen beschikbaar voor dit dossier.