Herzieningswet (Woningwet)

Kennispartner

De turbulente ontwikkelingen rond woningcorporaties zijn geland in de op 1 juli 2015 van kracht geworden Herzieningswet. Een nieuw tijdperk met woningcorporaties in een geheel ander keurslijf. De wet heeft ingrijpende gevolgen, maar is moeilijk leesbaar en bevat leemtes. Wat wordt er precies van de spelers verwacht? En hoe moet de gemeente haar regiefunctie waarmaken? Tal van vragen, die allemaal beantwoord moeten worden. De tijd van discussie is voorbij, er is een nieuw tijdperk in de volkshuisvesting waarin alle spelers hun rol moeten vinden.

Er is geen relevant commentaar.

Regelgeving Algemeen

Procederen over de Woningwet: duidelijkheid krijgen door iedereen gewenst - Eelkje van de Kuilen - (26-06-2018)

Evaluatie herziening Woningwet van start - Woningwet2015.nl - (01-03-'18)

Routeplanner Woningwet, dd. 25-3-2015 - bron: Aedes

In Vogelvlucht Woningwet 2015 - bron: Ministerie BZK

Woningwet - vragen en antwoorden, maart 2016: bron Aedes

Veegwet wonen - Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten

Memorie van Toelichting Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders - Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 403, nr. 3

Veelgestelde vragen Woningwet - Rijksoverheid - Woningwet2015.nl

Volkshuisvesting

a) Staat van de Volkshuisvesting Jaarrapportage 2018 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - (april 2018)

b) Prestatie-afspraken 2014 tussen gemeenten en corporaties - bron: ABF Research

Staatssteun

a) DAEB Pakket en Staatssteunregeling DAEB - bron: Europa Decentraal

Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen

a) Staatscourant 2012/23034 Aanwijzing Minister inzake Servatius - bron: Staatscourant, 2012, Nr. 23034

Overig

Over het toezichtcriterium en de aanbestedingsplicht voor corporaties – M.J. de Groot

Terug naar de bedoeling toch…- Hans van Vark - (25-06-2018)

De Herzieningswet: de spelregels voor de volkshuisvesting ingrijpend aangepast (I) – M.J. de Groot

De Herzieningswet: de spelregels voor de volkshuisvesting ingrijpend aangepast (II) – M.J. de Groot

Herzieningswet door de Eerste Kamer aangenomen: corporaties en gemeenten moeten nu anticiperen op de inwerkingtreding – M.J. de Groot

Columns inzake de Herzieningswet en woningcorporaties in Binnenlands Bestuur – M.J. de Groot

Prestatieafspraken 2016 het jaar van de waarheid - mr. Onno Tacoma, Weebers Vastgoed Advocaten