Ruimtelijke Ordening inleiding

Het ruimtelijke ordeningsrecht verandert voortdurend. Op 1 juli 2008 trad de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking, waarbinnen ook grondexploitatie een regeling kreeg. Dit betekende een behoorlijke cultuuromslag en een nieuwe rolverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten. In 2010 deden de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis- en herstelwet (Chw) hun intrede. Daarmee werden vertrouwde rechtsfiguren als de bouw- en milieuvergunning vervangen door de integrale omgevingsvergunning en nam het aantal instrumenten voor project- en gebiedsontwikkeling toe. De invoering hiervan ging gepaard met ingrijpende wijzigingen van sectorale wetten en met nieuwe AMvB's (Bro, Bor) en ministeriële regelingen (Mor, Rsro). Sindsdien zijn deze wetten nog talloze malen aangevuld en gewijzigd. En nu wordt gewerkt aan de Omgevingswet, waarin alles samenkomt.

Ook beleidsmatig is er het nodige veranderd: het nationaal belang is ingekaderd met het bijbehorende Besluit algemene regels omgevingsrecht (Barro). Provincies maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden om inpassingsplannen en provinciale verordeningen vast te stellen en reactieve aanwijzingen te geven. Gemeenten zijn druk in de weer met de actualisering van bestemmingsplannen en beginnen instrumenten als de structuur-/omgevingsvisie, de beheersverordening en de coördinatieregeling te verkennen.

Relevante wetgeving

Wet ruimtelijke ordening

Besluit ruimtelijke ordening

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Besluit omgevingsrecht

Crisis- en herstelwet

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet


Wetsvoorstel Omgevingswet:

Datum

Titel

Kamerstuk

16 juli 2015

Gewijzigd voorstel van wet Omgevingswet

33 962 nr. A

20 juli 2015

Compare gewijzigd wetsvoorstel/wetsvoorstel

33 962 nr A. versus 33 962 nr. 2

17 juni 2014

Voorstel van wet

33 962 nr. 2

17 juni 2014

Memorie van Toelichting

33 962 nr. 3

17 juni 2014

Nader rapport

33 962 nr. 4

2 juli 2014

Nota van verbetering

33 962 nr. 5

18 februari 2015

Nota van wijziging

33 962 nr. 13

21 mei 2015

Tweede nota van wijziging

33 962 nr. 24

Relevant commentaar

Wro Tekst & Toelichting

Algemeen

Houdbaarheid onderzoeksgegevens nu en onder de Omgevingswet - ir. C.A.C. (Diana) Frikkee MRICS RT en Mr. G.J.N. van Reedt Dortland

Jurisprudentiewijziging: rol concurrent in het ruimtelijk bestuursrecht uitgespeeld door strengere toepassing relativiteitsvereiste? - J. van Oosten

Ontwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsrecht in 2014 - J. van Oosten en H. Doornhof

Het Besluit pChw nader beschouwd: meer mogelijkheden, meer vragen - J. van Oosten

Bestemmingsplan

De concurrent en het bestemmingsplan - C. Norde

Wabo

Wijzigingen in het Bor en bijlage II bij het Bor - T. Lam

Onderzoeksverplichting

Struikelt gebiedsontwikkeling 2.0 over de Ladder voor duurzame verstedelijking? - D.S.P. Roelands-Fransen en L. van der Meulen

Projectuitvoeringsbesluit

Projectuitvoeringsbesluit Hillegom - bron: Ruimtelijke plannen

Projectuitvoeringsbesluit 2 Leidschendam - bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg

Voorbeeld PUB's - bron: InfoMil

Roerdalen, wonen aan de kasteeltuinen - bron: Ruimtelijke plannen

Culemborg. Lanxmeer - bron: Ruimtelijke plannen

Moerdijk, Uitbreiding Marlandcollege - bron: Ruimtelijke plannen

Oldambt, Ziekenhuis Scheemda - bron: Ruimtelijke plannen

Provinciale verordening ruimte

Verbodsbepaling windturbines in Verordening Ruimte - bron: Provincie Noord-Holland

Proactieve aanwijzing provincie

Proactieve aanwijzing - bron: Provincie Noord-Brabant

Reactieve aanwijzing provincie

Reactieve aanwijzing provincie - F. Damen

Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied gemeente Hulst - Provincie Zeeland

Reactieve aanwijzing - bron: Ruimtelijke plannen

Planschade

Wegbestemmen - W. Blommensteijn

Geen vragen beschikbaar voor dit dossier.