Kwaliteitsborging bouwen

Kennispartner

Dinsdagmiddag 14 mei 2019 is er in de Eerste Kamer voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gestemd.

Dinsdagavond 4 juli 2017 is tijdens een plenair debat in de Eerste Kamer geen onvoorwaardelijke steun uitgesproken voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Op verzoek van oud-minister Plasterk is de stemming in de Eerste Kamer – voorzien op 11 juli 2017 – uitgesteld. Wat dit uiteindelijk voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat betekenen is onduidelijk, maar de geplande voorbereiding zal in ieder geval vooralsnog op een laag pitje worden gezet. En zoals in het plenair debat is aangegeven wordt de wet in ieder geval uitgesteld tot 2021.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vanaf 2018 stapsgewijs in te voeren.

Met de invoer van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verschuift de focus in de bouw van het vooraf verkrijgen van een vergunning naar het tijdens en achteraf kunnen aantonen dat wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 en andere afgesproken kwaliteitseisen. Daarom is het noodzakelijk om risico’s gedurende het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces goed te inventariseren en te managen en om de kwaliteit op alle onderdelen te kunnen aantonen.

In plaats van de gemeente controleert een (private) kwaliteitsborger gedurende het ontwerp- en uitvoeringsproces of wordt gebouwd volgens Bouwbesluit 2012. Een kwaliteitsborger werkt met een ‘instrument’ (een beoordelingsmethodiek). In het instrument is beschreven hoe de kwaliteitsborging en bijbehorende controles (o.a. diepgang, frequentie) moeten worden uitgevoerd.

De bouwer is er primair verantwoordelijk voor dat wordt gebouwd volgens de tekeningen, bijbehorende adviesrapporten en het Bouwbesluit 2012. Hoe beter de bouwer inzichtelijk maakt en vastlegt dat ontwerp- en uitvoering conform Bouwbesluit 2012 worden gerealiseerd, des te effectiever dat de kwaliteitsborger zijn werk kan doen. Onderaannemers en leveranciers kunnen de bouwer helpen door voor hun producten bewijslast aan te leveren dat wordt voldaan aan de gestelde eisen en door hierop garanties te verstrekken.

De architecten en adviseurs leveren de inhoudelijke kennis om er samen met de bouwer voor te zorgen dat het eindproduct voldoet aan Bouwbesluit 2012. Zij zijn ook verantwoordelijk voor een groot deel van de bewijslast en dossiervorming waaruit blijkt dat ook daadwerkelijk wordt voldaan. Dat heeft gevolgen voor de wijze van advisering. Adviezen moeten integraal zijn en worden afgestemd op het ontwerp.

Voor de gemeente vervalt grotendeels de technisch-inhoudelijke toetsing aan het Bouwbesluit en komt er een aantal voornamelijk administratieve taken bij, zoals de controle of het juiste instrument voor kwaliteitsborging is toegepast en een controle of er sprake is van een erkende kwaliteitsborger. Zij toetsen in het voorgenomen stelsel niet langer aan bouwtechnische voorschriften en zij houden geen toezicht meer op het bouwen tijdens de bouw wat betreft de naleving van die voorschriften. In plaats daarvan toetsen zij of toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging worden toegepast die geschikt zijn voor de risicoklasse van het bouwwerk en of de gekozen kwaliteitsborger gerechtigd is om het instrument toe te passen. Voor het behandelen van vergunningaanvragen zijn dus minder ambtenaren met een bouwtechnische achtergrond nodig zijn. Gemeenten houden bij vergunningverlening wel hun taken in het kader van de toetsing aan bestemmingplannen, bouwverordening, welstand en omgevingsveiligheid. Een groot deel van de werkzaamheden in het kader van de vergunningverlening voor het bouwen zal dus blijven bestaan. Gemeenten houden ook het toezicht en de handhaving voor de bestaande voorraad.

Voor juristen en advocaten leidt de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen tot een nieuwe reeks interessante uitdagingen vanwege een verandering van de taken van de gemeente, maar ook vanwege de introductie van een kwaliteitsborger en de verhouding tussen deze kwaliteitsborger en de andere betrokken partijen. Ook de wijzigingen in het burgerlijk wetboek rondom aansprakelijkheid van de aannemer zal op dat gebied het nodige teweeg brengen.

Kortom: De wet wordt in ieder geval uitgesteld tot 2021, zodat er ruimte is voor implementatie en voorbereiding op het nieuwe stelsel.

De bouwaanvraag: hoe gaat dat straks eigenlijk werken?

Klik hier voor de toelichting op de strip.

Relevante wetgeving

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Eerste Kamer heeft op 11 juli 2017 op verzoek van oud-minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) besloten de stemming over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan te houden. Aanleiding voor het verzoek was het debat van 4 juli 2017 waarin bleek dat er brede bezwaren leven binnen de Eerste Kamer tegen deze wet. Deze bezwaren zien met name op de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Tijdens het debat zegde de minister toe dat het wetsvoorstel in elk geval pas wordt ingevoerd per 1 januari 2019. Drie dagen na het debat verzocht hij de Kamer per brief om de stemming aan te houden.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – Eerste Kamer (dossiernummer 34453)

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – Tweede Kamer (dossiernummer 34453)

Omgevingswet:

Omgevingswet (33.962, nr.156)

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Meer informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving Pdf-document 247 kB

Algemeen Overleg bouwregelgeving van 16 maart 2016

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg bouwregelgeving op 16 maart 2016 hoopt minister Blok het wetsvoorstel private kwaliteitsborging bouwen nu toch binnenkort bij de Kamer in te dienen. Het onderwerp leeft enorm; op Omgevingsweb ontvangen en publiceren wij wekelijks tientallen nieuwsberichten en opinies over dit onderwerp.

Er is in de markt, maar ook bij de overheden, veel onduidelijkheid over waarom dit proces zo lang duurt. Waar ligt dat aan? En wat vinden de diverse partijen en stakeholders hier nu van? Wat zijn hun standpunten en waarom zijn ze voor of juist tegen? Wij vroegen de 12 belangrijkste belangengroepen om hun mening hierover te geven:

Standpunten van belanghebbenende partijen en stakeholders betreffende de Wet kwaliteitsborging na
Debat in tweede termijn over de Wet kwaliteitsborging - 16 februari 2017

Er is nog geen jurisprudentie over dit onderwerp.

Werken met de Omgevingswet

Algemeen

Kamerbrieven BzK en nieuwsberichten vanuit Rijksoverheid
Adviezen kwartiermakers Instituut voor Bouwkwaliteit

Omgevingskwaliteit