Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Planschade betreft de schadevergoeding waar een burger of bedrijf recht op heeft wanneer een overheid rechtmatige ingrepen doet in het algemeen belang. De wettelijke basis voor planschade ligt in de Wro en het bevoegd bestuursorgaan is het college van B&W.

Planschade betreft de schadevergoeding waar een burger of bedrijf recht op heeft wanneer een overheid rechtmatige ingrepen doet in het algemeen belang. Als gevolg van een bestemmingswijziging lijdt de eigenaar of exploitant vervolgens onder grondwaarde- of inkomstenvermindering, zij het direct of indirect. De wettelijke basis voor planschade ligt in de Wro.

Bij de vraag of een burger of bedrijf recht heeft op planschadevergoeding, is het beginsel van een evenredige verdeling van openbare lasten van groot belang (égalitébeginsel): als een rechtmatige overheidshandeling wordt verricht in het openbaar belang en dus ten voordele van een grote groep burgers, is het onder bepaalde voorwaarden aan de overheid om eventuele gedupeerden te compenseren. In artikel 6 van de Wro is een algemene regel opgenomen die uitgaat van een vergoeding ter hoogte van twee procent van het inkomen of de waarde van een onroerende zaak zoals deze golden onmiddellijk voor het ontstaan van de schade. Het bevoegd bestuursorgaan bij planschade is het college van B&W. Voor de juiste interpretatie van de wetgeving over planschade dient men zich te wenden tot duidingen van experts en jurisprudentie.

KENNISPARTNER

Heijst, Ivo van