Planschade

Kennispartner

Planschade betreft de schadevergoeding waar een burger of bedrijf recht op heeft wanneer een overheid rechtmatige ingrepen doet in het algemeen belang. Als gevolg van een bestemmingswijziging lijdt de eigenaar of exploitant vervolgens onder grondwaarde- of inkomstenvermindering, zij het direct of indirect. De wettelijke basis voor planschade ligt in de Wro.

Bij de vraag of een burger of bedrijf recht heeft op planschadevergoeding, is het beginsel van een evenredige verdeling van openbare lasten van groot belang (égalitébeginsel): als een rechtmatige overheidshandeling wordt verricht in het openbaar belang en dus ten voordele van een grote groep burgers, is het onder bepaalde voorwaarden aan de overheid om eventuele gedupeerden te compenseren. In artikel 6 van de Wro is een algemene regel opgenomen die uitgaat van een vergoeding ter hoogte van twee procent van het inkomen of de waarde van een onroerende zaak zoals deze golden onmiddellijk voor het ontstaan van de schade. Het bevoegd bestuursorgaan bij planschade is het college van B&W. Voor de juiste interpretatie van de wetgeving over planschade dient men zich te wenden tot duidingen van experts en jurisprudentie.

De rol van de externe deskundige bij nadeelcompensatie in de Omgevingswet - Mr T. ten Have en mr ing. J.J. Thoonen

Het normale maatschappelijke risico: zonder meer 2%? - M. Hildenbrant

Het normaal maatschappelijk risico: de allesreiniger van het nadeelcompensatierecht? - mr. dr. MK.G. Tjepkema

Titel 8.4 Awb: verdwenen, gebleven en nieuwe problemen - K. de Graaf, B. Marseille en D. Sietses

De Nederlandse aanpak van nadeelcompensatie bij grote infrastructurele projecten - Mw. mr. dr. G.M. van den Broek

Nadeelcompensatie, Hoe Om Te Gaan Met Referentiejaren En Kapitalisatiefactoren - J. Hagelaars

Actualiteiten planschaderecht - mr. Yuval Schönfeld

Kamerbrief over Invoeringswet Omgevingswet - bron: Rijksoverheid

Lijst van vragen en antwoorden door Minister van Infrastructuur en Milieu inzake de invoeringswet Omgevingswet​ - bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal

De planvergelijking bij uitwerkingsregels - C. Balandis-de Vroome

Normaal maatschappelijk risico bij planschade: weerzien van een oude bekende? - R. Veenhof

Normaal maatschappelijk risico en de omstandigheden van het geval. Een analyse van de jurisprudentie - R. Veenhof en G. Keus

Over de onafhankelijkheid van een planschadeadviseur - nov 2016, mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 13 juli 2016:1970 (Raalte).

Invulling van het normaal maatschappelijk risico bij planschade mei 2016, mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 maart 2016:530 (Zundert).

Planschade: normaal maatschappelijk risico bij inbreidingslocaties - sep 2015, mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 juli 2015:2071 (Mook en Middelaar).

Planschade: onpartijdigheid planschadeadviseur bestuursorgaan - mrt 2015, mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 17 december 2014:4570 (Helmond).

Planschade en passieve risicoaanvaarding - nov 2014, mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 13 augustus 2014:3005 (planschade Pijnacker-Nootdorp).

Uitvoerbaarheid bestemmingsplan en schade - okt 2014, mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij Koninklijk Besluit 17 februari 1964, nr. 8, BR 1964, nr. 129 (Uitbreidingsplan 'Ugchelen', Apeldoorn).

Planschade en nog uit te werken bestemmingen - jul 2013, mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 17 april 2013:BZ7707 (planschade Ridderkerk).

Planschade als gevolg van aanwijzing gronden als retentiegebied - jun 2013, mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 27 februari 2013:BZ2515 (planschade retentiegebied Hardenberg).

Schade als gevolg van tracébesluit - mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 28 november 2012:BY4394 (randweg Eindhoven)

Planschade: planvergelijking en niet- benutte binnenplanse ontheffingsmogelijkheden - okt 2012, Mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 augustus 2012:BX3316 (Utrechtse Heuvelrug).

Planschade als gevolg van vervallen van bouwmogelijkheid - okt 2012, mr. I. van Heijst , Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 juli 2012:BX1866 (Ommen).

Planschade en voorzienbaarheid bij een latere gunstige wijziging van de planologische situatie - mrt 2012, mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 21 december 2011:BU8882 (Schouwen-Duiveland).

Planschade en nadeelcompensatie: bespreking oratie mr. B.J. van Ettekoven ‘Wat is normaal?- mr. I. van Heijst -Tijdschrift Overheid & Aansprakelijkheid 2011.

Planschade en nadeelcompensatie: voorzienbaarheid van de schade na inbreng bedrijf - mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 7 september 2011:BR6919 (Restaurant Den Tol B.V.)

Planschade: verrekening van voor- en nadelen van de planologische wijziging - apr 2011 mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12 januari 2011:BP0535 (Voorst).

Verhaal van planschade op grond van overeenkomst - mrt 2011, mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 november 2010:BO4824 (Echt-Susteren).

Planschade bij verhuurde bedrijfsruimte nov 2010 - Mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 30 juni 2010:9672 (Gouda), tijdschrift Bouwrecht 2010/175; noot gepubliceerd onder BR 2010/176.

‘Planschade: afwijken van advies planschadecommissie en voorzienbaarheid’ mrt 2010 - mr. I. van Heijst Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 16 december 2009:BK6700 (planschade Sevenum).