PAS en stikstofproblematiek

De programmatische aanpak stikstof (PAS) vormde het centrale instrument om de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden aan te pakken. Met het programma moest worden voorzien in een gebieds- en sector-overstijgende aanpak van de stikstofproblematiek. Het in het programma opgenomen maatregelenpakket moest leiden tot afname van de stikstofdepositie en tot een zodanige versterking van de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden dat het realiseren van de instandhoudingsdoelen binnen bereik zou komen en tegelijkertijd ruimte zou worden gecreëerd voor economische activiteiten.

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State echter dat de PAS niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemming voor activiteiten. Sindsidien kwamen bouwprojecten in heel veel gemeenten stil te liggen. Inmiddels is er een nieuwe rekententool beschikbaar, waarmee de stikstofdepositie op een natuurgebied van een bouwproject kan worden berekend. Projecten die volgens deze AERIUS Calculator geen effect hebben op de natuur, kunnen inmiddels weer voortgezet worden. Ondertussen wordt er gezocht naar alternatieve manieren om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Relevant commentaar

Bieden de stikstofmaatregelen genoeg lucht voor bouw en natuur? 5 experts reageren - Redactie Omgevingsweb

Stikstofproblematiek: een volgende update - Franca Damen

Kabinet presenteert maatregelen stikstof en PFAS - Wienke Zwier

Intern salderen bij stikstofproblematiek - Rudi Minkhorst

Stikstofproblematiek: een nieuwe update - Franca Damen

Andere provincie, andere stikstofregels? 3 experts aan het woord - Redactie Omgevingsweb

PAS-blog: Wie betaalt uw stikstofprobleem? - Simon Olierook

Doorgaan na PAS-uitspraak - Diana Winkelhuijzen

PAS-blog: Woningbouw stagneert door stikstofcrisis: een dwingende reden van groot openbaar belang voor vergunningverlening onder de Wet natuurbescherming - Tijn Slegers

Boerenprotest houdt de provincies in zijn greep - Redactie Omgevingsweb

Volledige vergunningverlening Wet natuurbescherming weer op gang? - Simone Smit

Commissie Remkes: niet alles kan! - Franko Zivkovic

Wat kan er (al) wel? Stikstofmaatregelen in de bouwsector - Lucienne Hoenselaar

Het 'Programma Aanpak Stikstof': een kort overzicht - Van der Feltz advocaten

Opinie: Het PAS is gesneuveld…..nu kan er gebouwd worden zonder vergunningverlening! Toch!? - Erik Verkaik

Onverbindendverklaring van de PAS: wie betaalt de rekening? - Tijn Kortmann

Natuurvergunningverlening weer gedeeltelijk op gang - Franca Damen

Stikstoftoets bouwprojecten - David Nas

Verklarende woordenlijst stikstof en natuurbescherming - Juuk Hulshof

Veelgestelde vragen met betrekking tot Stikstof en het PAS - Rudi Minkhorst

Snijdt het Europese Hof ontwikkelend Nederland de PAS af? Ja, maar er zijn oplossingen! - Jan Oosterkamp

Beslisboom: Toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten

Nieuwe calculator beschikbaar voor meten stikstof

Provinciale beleidsregels PAS

Handreiking passende beoordeling stikstofaspecten bestemmingsplannen

Stikstof en bestemmingsplannen; met het PAS (extra) ruimte voor ontwikkeling?

Rapport 'De economische effecten van de PAS'

Kamerbrieven

Beantwoording Kamervragen over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek (14-11-2019)

Vragen en antwoorden over stikstofmaatregelen: woningbouw, 100 km/u en veevoer aanpassen (13-11-2019)

Kamerbrief Stand van zaken stikstofproblematiek (1-11-2019)

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Bouwsector loopt miljarden mis door inperking stikstofuitstoot’ (29-10-2019)

Beantwoording Kamervragen over het advies van het Adviescollege stikstofproblematiek (17-10-2019)

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘kabinet heeft nog maanden nodig voor stikstofproblematiek’ (17-10-2019)

Beantwoording Kamervragen over de stikstofproblematiek (17-10-2019)

Kamerbrief over verzoek in de Regeling van Werkzaamheden van 15 en 16 oktober 2019 over stikstof (17-10-2019)

Beantwoording Kamervragen over de uitspraak RvS over PAS (15-10-2019)

Kamerbrief over vraag aan Raad van State over invoeren drempelwaarde stikstofdepositie (15-10-2019)

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Schiphol al jaren geen natuurvergunning heeft (15-10-2019)

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat 5 andere Nederlandse vliegvelden natuurvergunning missen (15-10-2019)

Beantwoording Kamervragen over het handhavingsverzoek Schiphol en de Wet natuurbescherming (15-10-2019)

Beantwoording schriftelijke vragen PAS luchtvaart (15-10-2019)

Kamerbrief over vraag aan Raad van State over invoeren drempelwaarde stikstofdepositie (15-10-2019)

Kamerbrief over aanpak stikstofproblematiek (4-10-2019)

Stand van zakenbrief met inventarisatie projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van de PAS-uitspraak (13-9-2019)

Kamerbrief over monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest (15-2-2019)

Antwoorden op de vragen over Programma Aanpak Stikstof (PAS) (11-2-2019)

Kamerbrief uitspraak Hof van Justitie over programma aanpak stikstof (20-11-2018)

Kamerbrief over tussenevaluatie Programma Aanpak Stikstof (PAS) (22-10-2018)