PAS en stikstofuitstoot

De programmatische aanpak stikstof (PAS) vormt het centrale instrument om de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden aan te pakken. Met het programma moet worden voorzien in een gebieds- en sector-overstijgende aanpak van de stikstofproblematiek. Het in het programma opgenomen maatregelenpakket moet leiden tot afname van de stikstofdepositie en tot een zodanige versterking van de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden dat het realiseren van de instandhoudingsdoelen binnen bereik komt en tegelijkertijd ruimte wordt gecreëerd voor economische activiteiten. Deze ruimte wordt aangeduid als ‘ontwikkelingsruimte’.

Fotocredits: ChefSteps (cc)

Relevant commentaar