Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0


Met het begrip openbare orde wordt gedoeld op een gangbaar verloop van zaken in het maatschappelijk verkeer. Ingevolge art. 172 Gemeentewet is de burgemeester belast met het handhaven van de openbare orde. Hij is ook gerechtigd preventieve maatregelen te treffen ter voorkoming van verstoring van de openbare orde.

Art. 103 Grondwet bepaalt dat bij wet uitzonderingstoestanden kunnen worden aangewezen waarin kan worden afgeweken van de gangbare bevoegdheden. Ingevolge art. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden kan de regering, wanneer door buitengewone omstandigheden de veiligheid wordt bedreigd, een noodtoestand afkondigen. Op basis van art. 7 t/m 9 Coördinatiewet uitzonderingstoestanden kan dan, afhankelijk van of er sprake is van een algemene of beperkte noodtoestand, een reeks wettelijke bepalingen van toepassing worden verklaard. Deze bepalingen bestrijken een breed scala aan wetten, variërend van bepalingen in de Oorlogswet en Wet veiligheidsregio’s tot artikelen in de Hamsterwet en Distributiewet. Daarnaast is de burgemeester bij (het dreigen van) rampen ingevolge art. 175 jo. 176 Gemeentewet bevoegd om noodverordeningen en noodbevelen af te kondigen.

In dit dossier vindt u nieuws en achtergrond, relevante wetgeving en jurisprudentie op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. Het dossier biedt informatie over zowel gangbare procedures als procedures die gelden in een uitzonderingstoestand.