Milieurecht inleiding

Kennispartner

Binnen het omgevingsrecht is het milieurecht het meest uitgebreide stelsel. Naast een kaderwet als de Wet milieubeheer met het Activiteitenbesluit moet er ook gekeken worden in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarin is de omgevingsvergunning geregeld. In het uitvoeringsbesluit Bor vindt de aanwijzing plaats van de vergunningplichtige inrichtingen.

Verder zijn er nog steeds veel sectorale wetten van kracht. Deze verschillende wetten werken met verschillende systemen, begrippen en procedures. En ook verschijnen vanuit Europa richtlijnen op diverse sectorterreinen met verschillende doelen. Het is een complex geheel dat niet altijd even eenvoudig te begrijpen is.

Relevant commentaar

Chw Tekst & Toelichting

Wm Tekst & Toelichting

Basistakenpakket omgevingsdiensten - bron: VNG

Achtergrondinformatie Activiteitenbesluit - bron: InfoMil

Enkele recente ontwikkelingen in milieurechtelijke jurisprudentie - Mr. dr. V.M.Y. van ’t Lam

Melden - bron: InfoMil

AIM module - bron: InfoMil

Maatwerk leveren - bron: InfoMil

Checklisten samenstellen - bron: ITP

Samenvatting advies ontwerpbesluit Wijziging activiteitenbesluit milieubeheer - bron: Afdeling advisering van de Raad van State

De gewijzigde Wet geluidhinder - Mr. J.A.M van der Velden

Wet bodembescherming - Mr. G.A. van der Veen en mr. J.J. Hoekstra

Bodemsanering, bestaat dat nog? - Mr. W.Th. Braams, mr. K. Winterink en ir. J.P.M. Burger

Kroniek M.e.r.-regelgeving - mr. drs. G.A.J.M. Hoevenaars