Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Natuur, water, recreatie, diverse rode functies en de agrarische sector, zoals de veehouderij en de land- en tuinbouw, karakteriseren het landelijk gebied. Dikwijls botsen functies en achterliggende belangen. De ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn bovendien dynamisch, evenals de wet- en regelgeving voor het buitengebied, die complex, gefragmenteerd en doorgaans technisch van aard is.

Dit themadossier ‘Landelijk gebied’ behandelt de juridische aspecten van het buitengebied in brede zin. Het gaat dus, bijvoorbeeld, over bestemmingsplannen voor het buitengebied waarin regels zijn opgenomen waarmee enerzijds is beoogd Natura 2000-gebieden te beschermen en anderzijds intensieve veehouderij ontwikkelingsruimte te bieden. Over de noodzaak van een plan-m.e.r. of project-m.e.r. Over het ontwikkelingspotentieel van de melkveehouderij na invoering van onder meer de Wet verantwoorde groei melkveehouderij en het stelsel van fosfaatrechten. En over de (on)mogelijkheid woningen of andere gevoelige objecten te realiseren nabij bollenkwekerijen.

Andere vragen die aan bod komen zijn: zijn (provinciale) duurzaamheidsregels voor de intensieve veehouderij juridisch houdbaar? En hoe zit het met (de juridische houdbaarheid van) de Programmische Aanpak Stikstof (PAS)? Welke kansen biedt het Europese recht voor innovatie, zoals het kweken van insecten voor ‘food’ en ‘feed’? En welke betekenis komt nog toe aan de rechtsfiguur van de plattelandswoning, nu de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich daarover kritisch heeft uitgelaten?

Maar ook handhaving in het buitengebied en de agrarische sector – niet alleen de last onder dwangsom, maar bijvoorbeeld ook mestboetes – het waterrecht, (wijziging van) geurregelgeving, de problematiek van volksgezondheid en veehouderijen alsmede landbouwsubsidies en leges passeren de revue. Tot slot gaat dit dossier over pacht, jacht en landinrichting.