Flora en fauna

Kennispartner

Planten en dieren worden beschermd op grond van de Flora- en faunawet. De belangrijkste bepalingen uit deze wet betreffen de zorgplicht en het verbod tot het plukken, verontrusten, doden of vangen van beschermde inheemse plant-/diersoorten. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet hiermee rekening worden gehouden en is vaak een ontheffing vereist, die niet altijd gemakkelijk kan worden verkregen. De bestaande wettelijke regimes voor de bescherming van plant en dier en de regels voor Natura 2000-gebieden zullen per 1 januari 2017 samen worden gebracht in de nieuwe Wet natuurbescherming, die op den duur in de Omgevingswet worden opgenomen.

Relevante wetgeving

Zorgplichtbepaling
Art. 2 Ffw

Verboden planten
Art. 8 Ffw (plukken)

Verboden dieren
Art. 9 Ffw (doden)
Art. 10 Ffw (verontrusten)
Art. 11 Ffw (verstoren verblijfplaatsen)
Art. 12 Ffw (eieren rapen)

Ontheffing/vrijstelling
Art. 75 Ffw (ontheffing)
Art. 68 Ffw (vrijstelling schadebestrijding)

Regelgeving
Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet
Besluit beheer en schadebestrijding dieren
Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

Relevant commentaar

Wet ruimtelijke ordening, Tekst & Toelichting

Bouwbesluit Tekst & Toelichting