Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Een bouwwerk moet voldoen aan bepaalde voorschriften. Dit is deels vastgelegd in Bouwbesluit 2012 door middel van algemene bepalingen en technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Daarnaast bevat het Bouwbesluit 2012 voorschriften inzake installaties en het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen alsmede bouw- en sloopwerkzaamheden.

Wat staat er in het Bouwbesluit 2012?

De voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 moeten de minimaal noodzakelijke kwaliteit van bouwwerken waarborgen. Uitgangspunt van het Bouwbesluit 2012 is dat de opdrachtgever/ontwerper/bouwer van een bouwwerk en de eigenaar/gebruiker van een bestaand bouwwerk, open erf en terrein primair zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit, het gebruik en de instandhouding daarvan. Om te zorgen dat de uitoefening van die verantwoordelijkheid niet leidt tot maatschappelijk ongewenste situaties op het terrein van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu is het Bouwbesluit 2012 vastgesteld.

De voorschriften van het Bouwbesluit 2012 mogen de uitoefening van de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen niet verder beperken dan met het oog op het maatschappelijk belang strikt noodzakelijk is. Dit uitgangspunt komt onder andere tot uitdrukking in het hanteren van een minimumniveau van de eisen alsmede in de vrije indeelbaarheid, het gelijkwaardigheidsbeginsel en het beginsel van verworven rechten (rechtens verkregen niveau).

Een opdrachtgever/ontwerper/bouwer van een bouwwerk en de eigenaar/gebruiker van een bestaand bouwwerk, open erf en terrein kan (vrijwillig) een hoger kwaliteitsniveau aanbrengen dan hetgeen minimaal vereist is ingevolge het Bouwbesluit 2012.

Wijzigingen Bouwbesluit 2012

Sinds 2012 is het Bouwbesluit een aantal keren aangepast of bijgesteld. Op 1 oktober 2020 is onder andere de certificering werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen toegevoegd. Per 1 juli 2021 zijn er een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van gebruiksveiligheid, brandveiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid: dit wordt hier toegelicht.

Het Bouwbesluit onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2023 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Hierin wordt ook het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) opgenomen, wat grotendeels gezien wordt als een vervanger van het Bouwbesluit. Hoe dat precies in elkaar zit, kunt u hier lezen.

KENNISPARTNER

Saskia Hegeman

Hegeman, Saskia