Bouwbesluit

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen, verbouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Het Bouwbesluit 2012 bevat algemene bepalingen en technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Daarnaast bevat het Bouwbesluit 2012 voorschriften inzake installaties en het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen alsmede bouw- en sloopwerkzaamheden.


De voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 moeten de minimaal noodzakelijke kwaliteit van bouwwerken waarborgen. Uitgangspunt van het Bouwbesluit 2012 is dat de opdrachtgever/ontwerper/bouwer van een bouwwerk en de eigenaar/gebruiker van een bestaand bouwwerk, open erf en terrein primair zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit, het gebruik en de instandhouding daarvan. Om te zorgen dat de uitoefening van die verantwoordelijkheid niet leidt tot maatschappelijk ongewenste situaties op het terrein van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu is het Bouwbesluit 2012 vastgesteld.


De voorschriften van het Bouwbesluit 2012 mogen de uitoefening van de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen niet verder beperken dan met het oog op het maatschappelijk belang strikt noodzakelijk is. Dit uitgangspunt komt onder andere tot uitdrukking in het hanteren van een minimumniveau van de eisen alsmede in de vrije indeelbaarheid, het gelijkwaardigheidsbeginsel en het beginsel van verworven rechten (rechtens verkregen niveau).
Een opdrachtgever/ontwerper/bouwer van een bouwwerk en de eigenaar/gebruiker van een bestaand bouwwerk, open erf en terrein kan (vrijwillig) een hoger kwaliteitsniveau aanbrengen dan hetgeen minimaal vereist is ingevolge het Bouwbesluit 2012.

Relevant commentaar

Bouwbesluit Tekst & Toelichting

Verhuur van zorgvastgoed

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

Geluid en ruimte

Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed

Artikelen

Een woonboot is niet langer een schip... En dus voldoet de bestemming niet meer - Douwe Terpstra - 15-10-2018

Het gaat goed in de bouw, maar crisis ligt op de loer - Lieke Bakker - (06-08-2018)

Planologie en bouwregelgeving steeds dichter bij elkaar - Johan van der Graaf - (23-04-2018)

Relativiteitsvereiste en brandveiligheid - Nico Scholten - (17-04-2018)

Aandachtspunten voor brandgedrag van gevels - Maaike van Bussel van Amersfoort - (06-04-2018)

Krijgt Bouwbesluit betere toegankelijkheidsregels? - BNA - (13-03-2018)

Wijzigingen Bouwbesluit per 1 januari 2018 - NEN - (22-02-2018)

Publicaties

Ontwerpwijziging Bouwbesluit 2012 (aansluiting op distributienet voor gas) - Rijksoverheid

Handreiking Bouwbesluit & woning - Ministerie BZK

Wijziging Bouwbesluit 2012: concentratie asbestvezels - VBWTN

Infoblad Bouwbesluit 2012 - Moeten monumenten voldoen aan de bouwregelgeving? - Ministerie BZK

Infoblad Bouwbesluit 2012 - Gelijkwaardigheid - Ministerie BZK

Infoblad Bouwbesluit 2012 - Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik - Ministerie BZK

Infoblad Bouwbesluit 2012 - Verbouw en functiewijziging - Ministerie BZK

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 september 2016, over bouwregelgeving - bron: Blok

Bouwbesluit: geen garantie voor toegankelijkheid - Jan Geurts

Evaluatie NPR 9200 voor overdekte zwembaden gestart - bron: NEN

Ontwerp NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’ gepubliceerd - bron: NEN