Geothermie en bodemenergie

Geothermie is een vorm van duurzame energie. Door water omhoog te pompen uit de diepe ondergrond, kan de van nature aanwezige warmte worden gebruikt om de gebouwde omgeving te verwarmen. Het weer afgekoelde water stroomt terug in de aardlaag, waar het vervolgens weer opwarmt. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), houdt toezicht op een veilige manier van boren naar aardwarmte, in overeenstemming met wet- en regelgeving. De diepte van de putten varieert tussen de 500 - 4.000 meter, waardoor er meer risico's bestaan dan bij bodemenergie.

Bij bodemenergie gaat het om warmtewinning uit de ondiepe ondergrond (tot 500 meter). Er zijn verschillende uitvoeringsvormen van ondiepe bodemenergie, de belangrijkste hoofdverdeling zijn 'open' en 'gesloten' systemen. De wet- en regelgeving verschilt tussen soorten systemen.

Invoeringswet Omgevingswet Tekst & Toelichting

Chw Tekst & Toelichting

Kamerbrief over deelname EBN in geothermie - Eric Wiebes - 2019

Masterplan Aardwarmte in Nederland - Een brede basis voor een duurzame warmtevoorziening - Stichting Platform Geothermie, DAGO, Stichting Warmtenetwerk, EBN - 2018

Hoe het gebruik van bodemenergie en geothermie te stimuleren? - Marije van Mannekes - 2018

Evaluatie wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen - Stientje van Veldhoven - 2018

Beleidsbrief geothermie - februari 2018 - Eric Wiebes

Staat van de Sector Geothermie - SodM - 2017

Inventarisatie kansen en belemmeringen voor geothermie in stedelijk en landelijk gebied - Bodem+/ Rijkswaterstaat Leefomgeving - 2017

Technische aspecten van geothermie projecten - Expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten - 2016

Rapportage bodemenergiesystemen in Nederland - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - 2016

Handreiking lozingen bij aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen - Rijkswaterstaat - 2013

De mogelijke risico’s van warmteen koudeopslag voor de grondwaterkwaliteit - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - 2011

Actieplan Aardwarmte - Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 2011

Diepe geothermie 2050 - Een visie voor 20% duurzame energie voor Nederland - Agentschap NL, IF WEP - 2011